Ibraawe 11

1Ammanoy guussay, demmana gidi ufayssan ammanettidi naagiyabaanne nu be7onnabaa be7iyada oothidi ekkiyabaa. 2Beni aawati ammanon Xoossaafe markkatethi ekkidosona. 3Alamey Xoossaa qaalan medhettidayssa nu ammanon eroos. Qassi benttiyabay benttonnabaappe medhettis. 4Aabeli Qaa7elayssafe aadhdhiya yarshsho Xoossaas yarshshiday ammanona. Xoossay Aabela imuwa ufayttidi ekkida wode I xillo gididayssa markkattis. Aabeli hari attoshin, hayqqidikka ba ammanuwan ha77i gakkanaw odees. 5Heenokey hayqqonna salo biday ammanona. Xoossay iya ekkida gisho oonikka iya be7anaw dandda7ibeenna. Heenokey salo ekettanaappe sinthe I Xoossaa ufayssida asi gideyssi odettis. 6Ammanoy baynna oonikka Xoossaa ufayssanaw dandda7enna. Xoossaakko yaa oonikka Xoossay de7eyssanne bana koyeyssatas woyto immeyssa ammananaw koshshees. 7Nohey buroo benttonnabaas Xoossay iyaw odida wode Xoossaas yayyidi, bananne ba soo asaa ashshanaw ammanon markkabe keexxis. Yaatidi ba ammanuwan alamiya pirddidi, ammanon benttiya xillotethaa Xoossaafe ekkis. 8Abrahamey laata oothidi ekkana biittaa baana mela Xoossay iya xeegida wode hari attoshin, I aw biyakko eronna ixxikokka kiitettiday ammanona. 9Abrahamey Xoossay iyaw immana gida biittan bete asada de7iday ammanona. Xoossay he immana gidayssa iyara issife laattanaw de7iya Yisaaqaranne Yayqoobara wolla dunkkaanen de7is. 10I, Xoossay qoppidi keexida xaala baasoy de7iya katamaa naagees. 11Saara ba huu7en cimidabaa gidikkoka ufayssi immida Xoossay ammanettidayssa gideyssa erida gisho qanthatanaw wolqqa demmiday ammanona. 12Hessa gisho, hayqqida asi daaniya issi addiyafe salo xoolintto melanne abbaa gaxan de7iya tayboy baynna shafe mela zerethay yelettidosona. 13He asa ubbay banttaw geetettida ufayssaa qaala ekkonna ammanon hayqqidosona. Shin haahora hessa be7idi, demmidaada oothidi, ufayssan ekkidosona. Qassi entti sa7an imathenne bete asi gideyssa eridosona. 14Hessada giya asay bantta biittaa naageyssa qonccen bessees. 15Entti he aggidi keyida biittaa guye qoppidabaa gidiyakko guye simmanaw dandda7osona. 16Shin ha77i aadhdhi lo77iya salo biittaa laamotosona. Hessa gisho, Xoossay enttaw katama giigisida gisho "Entta Xoossaa" geetettidi xeegettanaw yeellatenna. 17Abrahamey paacettida wode Yisaaqa yarshshiday ammanonna. He ufayssa qaala ekkida Abrahamey ba issi na7aa yarshshanaw giigis. 18Xoossay Abrahamekko, "Ne zerethay Yisaaqa baggara xeegettana" yaagidi odis. 19Xoossay hayqoppe denthanaw dandda7eyssa Abrahamey ammanida gisho Yisaaqa hayqoppe paxi denddidaada oothidi zaari ekkis. 20Yisaaqi wodeppe hananabaa eridi Yayqoobanne Eesawe anjjiday ammanona. 21Yayqoobi hayqqana hanishe, issi issi Yoosefa nayta anjjidaynne guufe bolla katidi goynniday ammanonna. 22Yoosefi hayqqanaw matida wode Isra7eele asay Gibxxefe keyanayssa odidaynne ba meqethaa oothanabaa entta kiittiday ammanona. 23Musey yelettidaappe guye iya aayanne iya aaway mala lo77o na7a gididayssa be7idi heedzu ageena qottiday ammanona; entti kawuwa awaajjuwa yayyibookkona. 24Musey diccidaappe guye Gibxxe kawuwa na7ee na7a geetettanayssa ixxiday ammanona. 25Musey nagaran guutha wodes ufayttanaappe, Xoossaa asaara waaye ekkanayssa dooris. 26I wodeppe demmana woytuwa tishshi oothidi xeellida gisho Gibxxe shaluwappe aathidi Kiristtoosa gisho borettanayssi daro aadhdhiya duretethi gididayssa eris. 27Musey Kawuwa hanquwa yayyonna, Gibxxefe keyiday ammanona. Benttonna Xoossaa be7ida asada hanidi ba qofan genccis. 28Hayqo ehiya kiitanchchoy Isra7eele asaa bayra nayta wodhonna mela Musey Faasikanne suutha wurxetha wogaa oothiday ammanona. 29Isra7eele asay mela biittara hamuttiyada hamuttidi, Zo7o Abbaa pinniday ammanona. Shin Gibxxe asay gelanaw paaci be7ishin haathay entta mittis. 30Isra7eele asay Iyaarkko katamaa shuchcha dirssaa laappun gallas yuuyidi, kunddisiday ammanona. 31Laymiya Ra7aaba biittaa wochcheyssata mokkida gisho kiitettonna asaara hayqqonna attiday ammanona. 32Hiza, haraa ta ay go? Gediyoonabaa, Baaraqabaa, Samsoonabaa, Yofttaahebaa, Dawitebaa, Saamu7eelabaa, qassi nabetabaa odanaw taw wodey gidenna. 33Entti ammanon kawotethata xoonidosona; xillotethan aysidosona; Xoossay immana gida ufayssaa ekkidosona; gaammota doona gorddidosona; 34tama wolqqaa toysidosona; morkkata mashshaafe attidosona; bantta daaburan minnidosona; olan wolqqaama gididosona; allaga toora goodidosona. 35Maccasati bantta hayqqidayssati hayqoppe paxin ekkidosona. Qassi harati aadhdhiya hayqoppe dendduwa ekkanaw koyidi qashuwappe bilettanayssa ixxidosona. 36Harati asan borettidi lisson garaafettidosona; harati santhalaatan qashettidi qasho keethan yegettidosona. 37Entti suchchan cadettidosona; magaazen nam77a keyidi phalqqettidosona; paacettidosona; mashshan hayqqidosona; enttaw ubbabay dhayin metootidosona. Dorssa itenne deesha ite ma77idi yuuyidosona. 38Enttaw ha alamey giigonna ixxin bazzo biittan, dere bolla, gonggoloninne olla giddon yuuyidosona. 39Xoossay entta ammanuwabaa markkattikokka, he ubbay geetettida ufayssa qaala ekkibookkona. 40Xoossay nuus lo77obaa qoppi wothida gisho entti nuuni baynna polo gidokkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\