Ibraawe 12

1Hiza, shaarada nu yuushuwan darida hayssa mela markkatti nu matan de7iya gisho nuna dhubbiya ubbaanne oykkidi haariya nagaraa diggidi, nu sinthan de7iya gaadde wothaa genccan woxxoos. 2Nu ammanuwas oge dooyidayssanne nu wurssetha poluwakko nuna gathiya Yesuusa bolla nu ayfiyaa wothoos. Yesuusi wodeppe de7iya ufayssaa gisho masqaliya waaya dandda7idi, yeella hayquwa kadhidi, Xoossaafe ushachcha baggan uttis. 3Hiza, hintte doccidi ufayssi qanxonna mela nagaranchchota ixuwa dandda7ida Yesuusa qoppite. 4Nagarara de7iya baaxiyan buroo suuthu gussana gakkanaw eqettibeekketa. 5Xoossay ba qaalan, ba naytada hinttena zoridayssa dogideta. "Ta na7aw, Xoossaa seera leqqofa; i nena seeriya wode ufayssi qanxofa. 6Goday ba dosiya uraa seeres; qassi ba na7ada ekkiya ubbaa garaafees" yaagees. 7Xoossay hinttena ba naytada seeriya wode genccite; Aaway seeronna na7i oonee? 8Xoossay ba nayta ubbaa seeres; hintte seerettonna ixxiko tuma iya nayta gidonnashin balakko nayta. 9Qassi nuna yelida nu aawati nuna seerosona; nukka enttana bonchchoos. Yaatin, nuuni nu ayyaana Aawas waanidi aathi haarettoko? 10Hiza, nu aawati banttaw lo77o daanida mela guutha wodes nuna seeridosona. Shin Xoossay nu go77aas, nu iya geeshshatethan shaakettana mela seeres. 11Nuuni seerettiya wode yiloyeesippe attin ufayssenna. Shin guyeppe seeretethaa meezetida asaas seeray, saroy kumida xillotethaa ayfe ayfisees. 12Hiza, hintte arggaacida qesiyanne hintte daaburida gulbbata minthite. 13Wobbey paxana melappe attin aathi meqqonna mela hintte tohuwas suure oge giigisite. 14Asa ubbaara saro daanawunne geeshshatethan daanaw minnite; geeshshatethi baynna oonikka Godaa be7anaw dandda7enna. 15Hinttefe ooddeskka Xoossaa aadho keehatethay pacconnaada, qassi camo ayfe ayfidi daro asaa tunisiyanne dhayssiya zerethada gidonna mela naagettite. 16Hintte giddon laymatiya asi woykko issi toho miya kathas ba bayratethaa toochchidi bayzida Eesawe mela asi doonna mela naagettite. 17Guyeppe Eesawey he anjjuwaa ekkanaw koyida wode digettidayssa ereeta. I he anjjuwaa afuthan minnidi koykkoka, demmanaw dandda7ibeenna; I nagaraappe simmanaw qaada demmibeenna. 18Hintte kushen boshettiya Siina deriyakko, eexiya tamaakko, dhumaakko, caaganaakko, gotiyakko, 19moyziya waasuwako woykko qaalay si7ettiya bessaako yibeekketa. He qaala si7ida asay hara guzha qaala si7onna mela woossidosona. 20Ays giikko, "Hari attoshin, do7i he deriya bochchiko, shuchchan cadettidi hayqo" yaagida kiitaa entti tookkanaw dandda7ibookkona. 21He haniyabay daro daganthiyaba gidida gisho Musey, "Taani yashshan kokkoras" yaagis. 22Shin hintte Xiyoone Deriyakko, de7o Xoossay de7iya Yerusalaame katamaakko, issife shiiqidi ufayttiya daro mukulu kiitanchchotakko saluwa yideta. 23Entta sunthay salon xaafettida woosa keethaa bayra naytakko, asa ubbaa pirddiya Xoossaakko, polo gidida xillo asaa ayyaanatakko yideta. 24Ooratha caaquwas giddo gididi sigethiya Yesuusakko, Aabela suuthaafe aadhdhiyabaa odiya wurxettida suuthaakko yideta. 25Hinttew odiya uraa qaala ixxas goonna mela naagettite. Kaseyssati sa7an gididi odida kiitaa si7onna ixxidi attiboonnabaa gidikko yaatin, salon gididi odiya qaala nuuni ixxas giikko waanidi attanee? 26He wode iya qaalay sa7a qaathis. Shin ha77i taani, "Sa7a xalaala gidonnashin issi toho zaarada saluwakka qaathana" yaagis. 27"Issi toho zaarada" giya qaalay qaaxxonnobay minnidi daana mela qaaxxiya medhettidabati dhayanayssa bessees. 28Nuuni qaaxxanaw dandda7onna kawotethaa ekkiya gisho Xoossaa galatoos; Xoossaa ufayssiya ogen bonchchoninne yashshatethan iya goynnos. 29Hiza, nu Xoossay tuma xuuggiya tama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\