Ibraawe 13

1Ammaniya asada issoy issuwara polo siiqetite. 2Imathe mokkeyssa dogoppite. Issi issi asati hessada oothishe eronna kiitanchchota mokkidosona. 3Qashon de7eyssata hintteka enttara issife qashon de7iyada oothidi enttana qoppite. Waaye ekkiya asaara issife hintteka waaye ekkiyada oothidi enttana qoppite. 4Ekoynne geloy asa ubbaa matan bonchchettidabaa gido. Qassi Xoossay laymateyssatanne laammeyssata pirddanaw de7iya gisho azinaynne machchiya issoy issuwas ammanettanaw bessees. 5Miishe siiqoppe hinttena naagite; hinttew de7iyaban alite. Xoossay, "Taani nena ubbarakka yeggike woykko aggike" yaagis. 6Hessa gisho, nuuni ammanettidi, "Goday tana maaddeyssa; ta yayyike; asi tana ay oothanee?" yaagos. 7Xoossaa qaala koyro hinttew odida hinttena kaaletheyssata qoppite. Entti waanidi de7idaakko entta duussaa be7idi entta ammanuwa kaallite. 8Yesuus Kiristtoosi zinekka hachchika merinawukka laamettenna. 9Dumma dumma ooratha timirtten harasoo bidi dhayoppite; booppite. Nu wozanay Xoossaa aadho keehatethan minnanaw besseesppe attin min go77onna kathan wogaa polon gidoppo. 10Shin dunkkaaniya giddon oothiya kahineti he yarshsho kathaafe maanaw enttaw maati baynna yarshsho bessay nuus de7ees. 11Kahine halaqay nagara yarshshos mehe suuthi ekkidi yarshshanaw Ubbaafe Geeshsha Bessaa gelees. Shin he mehiya ashuwa dirssaafe karen xuuggees. 12Hessadakka, Yesuusi deriya nagaraappe ba suuthan geeshshanaw katamaa penggiyafe karen waayettis. 13Hiza, nuuni boriya tookkidi dirssaafe kare iyakko keyoos. 14Hiza, nuus hayssan merinaw de7iya katami baawa, shin nuuni yaana katamaa naagoos. 15Hiza, Yesuusa baggara ubba wode iya sunthaas markkattiya mettershsha galata yarshsho Xoossaas immoos. 16Lo77obaa oosonne hinttew de7iyabaappe metootida asaas imo dogoppite. Hiza, hessa mela yarshshoy Xoossaa ufayssees. 17Hinttena kaaletheyssatas kiitettite; entti giyabaa oothite. Entti bantta oothiyabas Xoossaa sinthan oyshettanaw de7iya gisho hinttena heemmoosona. Hintte enttaw kiitettiko, bantta oosuwa ufayttidi oothana; hessi hanonna ixxiko, entti azzanishe oothana; hessi hinttena aybibaakka maaddenna. 18Nuus Xoossaa woossite. Nu kahay geeshshi; nu ubba wode lo77obaa oothanaw koyoos. 19Taani hintteko ellesada yaana mela hintte taw minthidi Xoossaa woossana mela ta hinttena hadara gays. 20Sarotethaa Xoossay, dorssa heemmiya nu Godaa Yesuusa, ba merinaa caaqo suuthan hayqoppe denthidayssi, 21iya sheniya oothana mela lo77obaa ubban I hinttena dancciso. Iya ufayssiyabaa Yesuus Kiristtoosa baggara nunan Xoossay ootho. Yesuus Kiristtoosa baggara Xoossaas merinaappe merinaa gakkanaw bonchchoy gido. Amin77i. 22Ta ishato, ta ha dabddaabbiya hinttew qanthan xaafida gisho hintte ta zoriya salettonna ekkana mela ta hinttena woossays. 23Nu ishay, Ximotiyoosi qashoppe bilettidayssa erite. I ellesidi taakko yiikko ta iyara hinttena bada be7ana. 24Hinttena kaaletheyssatanne ammaniyaa ubbaa saro giite. Xaaleppe yida ammaniyaa asay hinttena saro yaagoosona. 25Xoossaa aadho keehatethay hintte ubbaara gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\