Ibraawe 2

1Hessa gisho, nuuni si7ida tumaappe harasoo ekettonna mela he si7idayssa minthidi naaganaw bessees. 2Hiza, kiitanchchota baggara odettida qaalay tuma gidikko, iya naaqoynne kiitettonna ixxoy pirdda ehiyabaa gidikko, 3yaatin, nuuni hayssa mela gita atotethaa ixxas giikko, waanidi attanee? Koyro Goday ba huu7en he atotethaa odis; qassi iyappe si7idayssati nuus geeshshidi markkattidosona. 4Qassi Xoossay malaatatan, oorathabatan, dumma dumma mallataninne ba sheniyada immida Geeshsha Ayyaana imotatan markkatethaa minthis. 5Xoossay ha nuuni odiya sinthafe yaana alamiya, kiitanchchotas haarisibeenna. 6Geeshsha Maxaafay issi bessan hayssada yaagees: "Neeni asas qoppanaw asi aybe? Woykko neeni iya naaganaw I aybe? 7Ne iya kiitanchchotappe guutha wodes guuthadasa; Iya huu7en bonchchonne saba kallachcha wothadasa. 8Qassi ubbabaa iya tohuwappe garssan wothadasa" yaagees. Xoossay ubbabaa iyaw haarisiya wode iyaw haarettiboonnabay aybikka baawa. Shin ha77i ubbabay iyaw haarettishin nuuni be7ibookko. 9Shin nuuni kiitanchchotappe guuthara guuxida Yesuusa be7oos. Xoossaa aadho keehatethaa gaason Yesuusi asa ubbaas hayqqis. I waaye hayqo hayqqida gisho bonchchonne saba kallachcha iya huu7en wothis. 10Ubbabay iyawunne iya gaason medhettida Xoossay, daro nayta baara bonchchisanaw entta atotethaa huu7iya, Yesuusa waayen polo oothanaw iyaw bessees. 11Yesuusinne he I geeshshida asa ubbay issi aawa nayta. Yesuusi entta, "Ta ishata" gidi xeeganaw yeellatonnay hessassa. 12Yesuusi, "Taani ne sunthaa ta ishatas awaajjana; deriya shiiquwan nena galatana" yaagees. 13Qassi I, "Taani ta ammanuwa iya bolla wothana" Qassika, "Xoossay taw immida naytara ta hayssan de7ays" yaagees. 14Nayti ashoynne suuthi de7eyssata gidiya gisho Yesuusikka enttada ase gidis. I hessa oothiday, hayqo bolla wolqqi de7iya Xalahiya ba hayquwan dhayssanaassa. 15Qassi bantta de7o laytha ubban hayqo yashshan ayllettidi de7eyssata aylletethaafe wozanaassa. 16Tuma Yesuusi yiday Abrahame zerethi maaddanaassafe attin kiitanchchota maaddanaassa gidenna. 17Asaa nagaray atto geetettana mela Xoossaa sinthan maariyanne ammanettida kahine halaqa gidis. Hessa gisho, I ubbaban ba ishata daananaw bessees. 18I ba huu7en paacen waayettida gisho paacetteyssata maaddanaw dandda7ees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\