Ibraawe 3

1Hessa gisho, Xoossay xeegida geeshsha ishato, nu ammanon Godaa gidi xeegiya hawaariyanne kahine halaqaa Yesuusa be7ite. 2Musey Xoossaa Keetha ubban ammanettidayssada Yesuusikka bana doorida Xoossaas ammanettidayssa. 3Keethe keexeyssi keethafe aadhdhidi bonchchetteyssada Yesuusi Museppe aadhdhiya bonchcho ekkanaw bessees. 4Issi issi keethaa keexida asi de7ees, shin ubbaa giigisiday Xoossaa. 5Musey Xoossaa Keetha ubban ammanettida aylle gididi, Xoossay sinthafe gaanabaas markka gidis. 6Shin Kiristtoosi Xoossa Keethan na7ada ammanettidayssa. Nuuni ekkana gidi naagiya ufayssaa minthidi naagikko Xoossaa keethi gidoos. 7Hessa gisho, Geeshsha Ayyaanay geyssada, "Hachchi hintte Xoossay geyssa si7iya wode 8bazzo biittan paaciya gallas, hintte aawati makkalidayssada, hintte wozanaa minthofite. 9Hintte aawati tana paaccidosona; oytamu laythi ta oosuwa be7idosona. 10Hessa gisho, ta he yeletethaa hanqettada, 'Entti ubba wode bantta wozanan baloosona; ta ogiya eribookkona' yaagas. 11Hessa gisho, taani ta hanquwan caaqqada, 'Ta shemppo bessaa ubbaka gelokkona' yaagas" yaagees. 12Ta ishato, hinttefe ooddenkka, de7o Xoossaafe hinttena shaakkiya iitanne ammanonna wozani doonna mela naagettite. 13Hinttefe oonakka nagari balethin, ba wozanaa minthonna mela "Hachchi" yaagettidi xeegettishin gallas gallas issoy issuwara zorettite. 14Nu koyro ammanuwa nuuni wurssethi gakkanaw minthidi naagikko, Kiristtoosara issife laattana. 15Geeshsha Maxaafan, "Hachchi Xoossay geyssa hintte si7iya wode he wode entti makkalatethan hanidayssada, hintte wozanaa minthofite" yaagis. 16Xoossay giyabaa si7idi makkaliday oonee? Musey Gibxxefe kaalethi kessida ubbaa gidokkonaayye? 17Xoossay oytamu laythi oona hanqettidee? Nagara oothidayssatanne entta ahay bazzo biittan wodhdhi attida asata gidokkonaayye? 18Qassi Xoossay, "Ta shemppo bessaa gelekketa" yaagidi caaqqiday, iyaw kiitettonna ixxida asaappe attin ooddesse? 19Hiza, entti he shemppo bessaa gelonna attiday ammaniboonna gisho gideyssa nu be7oos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\