Ibraawe 4

1Hiza, Xoossay nuna ba shemppo bessaa gelssana gida qaalay buroo sinthafe de7iya gisho hinttefe oonikka he shemppo bessaa gelonna attonna mela naagettoos. 2Enttaw Wonggelay sabbakettidayssada, nuuskka sabbakettis. Shin entti si7idabaa ammanidi ekkiboonna gisho entta go77ibeenna. 3Gidoshin, alamey medhettosappe doomidi Xoossaa oosoy polettidayssa gidikkoka, Xoossay, "Taani ta hanquwan caaqqada, ta shemppo bessaa ubbaka gelokkona" gidayssada, nuuni ammanidayssati iya shemppo bessaa gelana. 4Laappuntha gallasaaba issi bessan, "Xoossay laappuntha gallasan ba ooso ubbaafe shemppis" yaagis. 5Qassika he bessan, "Entti ta shemppo bessaa ubbarakka gelokkona" yaagis. 6Koyro Wonggelaa si7idayssati kiitettonna ixxidi shemppo bessaa gelibookkona. Yaaniya gisho, ha77ika he shemppo bessaa gelana issi issi asati de7oosona. 7Hessa gisho, Xoossay, "Hachchi" gidi xeegishe issi gallas nuus qanxis. Daro wodeppe guye Xoossay Dawite baggara, "Xoossay giyabaa hachchi hintte si7iya wode hintte wozanaa minthofite" yaagidi odis. 8Iyyaasuy enttaw shemppuwa immidabaa gidiyakko, Xoossay hara gallasabaa guyeppe odennashin. 9Hiza, Xoossaa asaas Sambbaata shemppoy naagettidi de7ees. 10Xoossaa shemppo bessaa geliya oonikka, Xoossay ba oosuwappe shemppidayssada ikka ba oosuwappe shemppana. 11Hessa gisho, oonikka he asaa kiitetetha ixxuwa kaallidi, kunddonaada Xoossaa shemppo bessaa gelanaw minnoos. 12Xoossaa qaalay de7onne ootheyssa. Nam77u baggara qarattida mashshafe aadhdhidi oco. I shemppo, ayyaana, xaphonne kolize gakkanaw kanthidi caddees. Qassi asa wozanan de7iya geemmida qofaanne amuwaa shaakkidi pirddees. 13Xoossaa sinthafe qosettiyabay ayba medhetethika baawa. Iya ayfe sinthan ubbabay qonccenne kallo de7ees. Nuuni zaaro immanaw bessey iya sinthana. 14Hiza, salo keyida gita kahine halaqay, Xoossaa na7ay Yesuusi, nuus de7iya gisho nu ammanuwa minthidi naagoos. 15Nu kahine halaqay nu daaburiya wode nuus qadhettanaw dandda7eyssa. I nagara oothibeenna, shin nuuda ubbaban paacettis. 16Hiza, maarotethaa ekkanawunne maade koshshiya wode aadho keehatethaa demmanaw aadho keehatethay de7iyasuwa Xoossaa araatakko yayyonna shiiqoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\