Ibraawe 5

1Issi issi kahine halaqi asaa giddofe doorettidi, Xoossaara gathiyaban asaa gisho imotanne nagara yarshsho yarshshanaw shuumettees. 2I ba huu7en daaburanchcho gidiya gisho eronnayssatasinne baleyssatas qadhettanaw dandda7ees. 3I ba nagara gishonne asa ubbaa nagara gisho yarshsho yarshshanaw bessey hessassa. 4Oonikka ha bonchchuwa baw ekkanaw dandda7enna, shin Aaroni kahine halaqa gidanaw xeegettidayssada Xoossan xeegettanaw bessees. 5Hessadakka, Kiristtoosi kahine halaqa gidiya bonchchuwa baw ekkibeenna. Shin Xoossay iya, "Neeni ta Na7aa. hachchi ta new Aawa gidas" yaagees. 6Qassi harason, "Malkkexaadiqey kahine gididayssada, neeni merinaw kahine gidana" yaagees. 7Yesuusi ase gididi ha alamiyan de7iya wode bana hayqoppe ashshanaw dandda7iya Xoossaa daro yeehoninne afuthan woossis. I, iya bonchchidi kiitettida gisho Xoossay iya woosaa si7is. 8Yesuusi Xoossaa Na7a gidikkoka ba waayettida waayan kiitetethi tamaaris. 9Hessankka, Yesuusi ba oosuwa polidaappe guye baw kiitettiya ubbay merinaa atotethaa demmana mela gaaso gidis. 10Xoossay Malkkexaadiqe shuumidayssada kahine halaqa oothidi iya shuumis. 11Ha nu oda bolla gujji haasayanabay darobay de7ees, shin hintte akeekay guutha gidiya gisho hinttew odi gelssanaw waayses. 12Hintte hannoode asttamaare gidanaw bessees, shin Xoossaa qaalaa koyro timirttiya hinttena zaari tamaarssiya hara asi koshshees. Hintte mino kathi maanaw dandda7onna gisho maathi koshshees. 13Maathi paahettiya oonikka yooga na7a gidiya gisho lo77onne iita shaakki erenna. 14Shin mino kathi lo77onne iita shaakkidi eriya kahaama asaassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\