Ibraawe 7

1Malkkexaadiqey, Saaleme Kawoy, Ubbaafe Bolla Xoossaa kahine. He Malkkexaadiqey Abrahamey kawota oli xoonidi simmishin iyara gahettidi iya anjjis. 2Abrahamey ba di77idabaa ubbaafe iyaw asraata kessidi immis. Malkkexaadiqe sunthay koyro "Xillotethaa kawo", nam77antho, "Saaleme kawo" birshshethay, "Sarotethaa kawuwa" guussu. 3Malkkexaadiqes aaya woykko aawu woykko zare paydoy baawa. Iya yeletethaas doomethi woykko iya de7uwas wurssethi baawa, shin Xoossaa Na7a daanidi merinaw kahine gidis. 4Malkkexaadiqey ay mela giteekko be7ite. Nu aawata mayzay, Abrahamey, ba de77idabaappe iyaw asraata immis. 5Kahine gidiya Leewe zarey Isra7eele asappe, hessika Abrahame zerethi gidida bantta ishatappe asraata ekkana mela higgey kiittees. 6Malkkexaadiqey Leewe zare gidonna ixxikokka Abrahameppe asraata ekkis; ufayssa qaali de7iya Abrahame anjjis. 7Guuthay gitan anjjetteyssi palanthenna. 8Issi baggara, asraata ekkeyssati hayqqiya asata, shin hara baggara asraata ekkeyssi de7on de7ees yaagidi odettidayssa. 9Hiza, asraata ekkiya Leewey, Abrahame baggara asraata immis gaanaw dandda7ettees. 10Ays giikko, Malkkexaadiqey Abrahamera gahettiya wode Leewey yelettiboonnabaa gidikkoka, ba mayzaa Abrahame gulbbatan de7ees. 11Isra7eele asaas higgey Leewe kahinetethaa baggara imettis. Ha Leewe kahinetethay polo gididabaa gidiyakko Aaronayssa mela gidonnashin, Malkkexaadiqe mela hara kahine shuumanaw ays koshshidee? 12Hiza, kahineti laamettiya wode higgeykka qassi laamettanaw bessees. 13Ha nu iyabaa odiya uray hara zare; iya sheeshaappe oonikka yarshsho bessan kahinetethan oothibeenna. 14Nu Goday Yihuda sheeshaappe yidayssi erettidayssa. Gidoshin, Musey kahintebaa odishe Yihuda zariyaba aybaakka odibeenna. 15Malkkexaadiqe mela hara kahiney yidabaa gidiyakko ha nu odiyabay aadhdhi qonccana. 16I kahine gididay dhayonna de7uwa wolqqaanappe attin iya mayzaa higgeninne wogan gidenna. 17Geeshsha Maxaafay, "Malkkexaadiqe kahinetethaa mela, neeni merinaw kahine" yaagidi markkattees. 18Koyro higgey daaburanchchonne maaddonabaa gidiya gisho shaarettis. 19Muse higgey aybinkka polo oothanaw dandda7ibeenna. Shin nuuni iya baggara Xoossaakko shiiqiya ubbaafe aadhdhiya ufayssa qaalay nuus imettis. 20Kiristtoosi kahine gidiya wode Xoossay caaqqis, shin harati kahine gidida wode hessa mela caaqoy baawa. 21Shin Yesuusi caaqon kahine gidis. Xoossay yaagidi caaqqis; "Goday caaqqis; I ba qofaa laammenna; 'Neeni merinaa kahine' " yaagis. 22Ha caaquwa gaason Yesuusi nuus ubbaafe aadhdhiya qaala caaquwas waase gidis. 23Kahinetethan oothonna mela hayqoy entta diggida gisho koyro kahineta tayboy daro. 24Shin Yesuusi merinaw de7iya gisho iya kahinetethaa hari laattenna. 25Hessa gisho, I ubba wode entta gisho gaannatanaw merinaw de7iya gisho Xoossaakko iya baggara yeyssata polo ashshanaw dandda7ees. 26Hiza, nuus koshshiyabaa immiya, geeshshay, boreynne tuni baynnayssi, nagaranchchotappe shaakettidaysinne saluwappe aadhdhidi dhoqqida kahine halaqay nuus koshshees. 27I hankko kahine halaqata mela koyro ba nagara gisho kaallidi asaa nagaraa gisho gallas gallas yarshsho yarshshanaw koshshenna. I bana yarshshida wode zaarethonna ogen issi toho bana yarshshis. 28Muse higgey daaburanchcho asaa kahine halaqa oothidi shuumees. Shin higgiyafe guye yida caaqo qaalay merinaw polo gidida Xoossaa Na7aa shuumis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\