Ibraawe 8

1Nuuni haasayaa gitabay hessa. Saluwan Ubbaafe Bolla Xoossaa araatappe ushachcha baggan uttida hayssa mela kahine halaqay nuus de7ees. 2I asan gidonnashin Godan eqqida tuma dunkkaaniyan Xoossa Keethan oothees. 3Kahine halaqa ubbay imonne yarshsho yarshshanaw shuumettees. Hessa gisho, ha kahiney yarshshanaw issibay daanaw koshshees. 4Higgey kiiteyssada yarshshiya kahineti de7iya gisho Kiristtoosi sa7an de7iyabaa gidiyakko kahine gidenna. 5Entti kahinetethan oothiya dunkkaaney salon de7eyssas leemisonne kuya. Musey dunkkaaniya essiya wode Xoossay iyaakko, "Taani nena deriya bolla bessida leemisuwa kaallada ootha" yaagis. 6Shin Yesuusi giddo gididi sigethiya caaqoy, koyro caaquwappe aadhdheyssada I ekkida oosoy enttayssafe aadhdhees. Hessi eqqiday aadhdhiya caaqo qaalana. 7Koyro caaquwan bali baynaba gidiyakko nam77antho caaqo koshshenna. 8Shin Goday iya boridi, hayssada yaagis: "Taani Isra7eele asaaranne Yihuda asaara ooratha caaqo caaqqiya wodey yaana. 9He caaqoy ta entta aawata Gibxxe biittaafe kushiya oykkada, goochcha kessida wode enttara caaqqida caaquwa mela gidenna. Entti ta caaquwan ammanettiboonna gisho taani entta yegga aggas yaagees Goday. 10Shin hizappe guye Isra7eele asaara ta caaqqana caaqoy hayssa yaagees Goday. Taani ta higgiya entta guugiyan wothana; entta wozanan xaafana. Taani entta Xoossaa gidana; enttika ta ase gidana. 11Enttafe oonikka ba shooruwa woykko ba ishaa, 'Godaa era' yaagidi tamaarssenna. Entti guuthafe gita gakkanaw ubbay tana erana. 12Taani entta naaquwa atto gaana; entta nagaraa zaara qoppike" yaagees. 13Xoossay ha caaquwa "Oorathi" gidi xeegishe koyroyssa gal77isis. Hiza, gal77aynne ceegay dhayaa wodey gakkis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\