Ibraawe 9

1Koyro caaquwas Xoossaa goynniya wogaynne sa7a Xoossa Keethay de7ees. 2Dunkkaaney eqqis. Iyan xomppe wothiya kocay, xarpheezaynne Godaa sinthan wothiya uythay de7ees; he bessay Geeshsha Bessaa geetettees. 3Nam77antho magaraajjuwafe guye baggara de7iya bessay Ubbaafe Geeshsha Bessaa geetettees. 4Iya giddon ixaane cuyisiya worqqa saaxineynne worqqan meeshettida caaqo Taabotey de7ees. He caaqo Taabotiyan mannay de7iya worqqa xaaroy, aacida Aarona xam77aynne Muse higgey xaafettida nam77u lochche shuchchati de7oosona. 5He Taabotiyappe bolla baggara atotetha kamaa bantta qefiyan genthiya bonchcho kiruubeti de7oosona. Shin ha77i he ubbaa qonccisidi odanaw dandda7okko. 6Ha ubbay hayssada giigidaappe guye, kahineti ubba wode bantta oosuwa oothanaw dunkkaaniyas koyro kifiliya geloosona. 7Shin kahine halaqaa xalaali dunkkaaniyas nam77antho kifiliya laythafe issi toho gelees. I yaa gelishe ba nagaraa gishonne asay eronna oothida nagaraa gisho suutha yarshsho ekkonna gelenna. 8Koyro dunkkaaney eqqidi de7ishin, Ubbaafe Geeshsha Bessaa efiya ogey buroo dooyettiboonnayssa Geeshsha Ayyaanay hessan erisees. 9Hessi ha wodiyas leemiso; Xoossas immetiya imoynne yarshshoy goynniya uraa kaha geeshshanaw dandda7onayssa hayssi bessees. 10Hessati muussabaa, ushshabaanne dumma dumma meechcha wogata odeyssata. Entti ooratha wogay yaana gakkanaw oosettiya kare bagga wogata. 11Shin Kiristtoosi ha77i nu demmida lo77obaatas kahine halaqa gididi yis. I gelida dunkkaaney gitanne polo gididayssa. He dunkkaaney asa kushen oosettibeenna qassi ha alamiyabaa gidenna. 12Kiristtoosi Ubbaafe Geeshsha Bessaa geliya wode deesha suuthinne mara suuthi ekkidi gelibeenna. Shin merinaa atotethaa immanaw ba suuthaa ekkidi zaarethonna ogen issi toho gelis. 13Deesha suuthaynne kormma suuthay, xuugettida ussa bidoy, tunida asaa bolla dharccettidi enttana geeshshiyabaa gidikko, 14merinaa Geeshsha Ayyaana baggara borey baynna yarshsho oothidi, Xoossaas bana immida Kiristtoosa suuthay, de7o Xoossaa goynnana mela hayqo kaalethiya oosuwappe nu kaha waati aathi geeshshennee? 15Hessa gisho, xeegettidayssati Xoossay immida merinaa laata ekkana mela Kiristtoosi ooratha caaquwas giddo gididi sigetheyssa gidis. Hessi haniday asay koyro caaquwappe garssan de7iya wode oothida nagaraappe enttana wozanaw I hayqqidayssana. 16Hiza, keekey de7ikko, he keekida uraa hayqoy erettanaw koshshees. 17Keekida uray hayqqiko iya keekey minnees. Keekida uray hayqqonna attiko iya keekey oothenna. 18Hari attoshin, koyro caaqoykka suuthi baynna minnibeenna. 19Musey higge kiita ubbaa asaas odidaappe guye mara suuthinne deesha suuthi haathara walakkidi, zo7o dorssa ikisenne hisophe boncco ekkidi, maxaafaa bollanne asaa bolla wurxxis. 20Musey asaakko, "Hintte naagana mela Xoossay kiittida suutha caaqoy hayssa" yaagis. 21Hessadakka, dunkkaaniya bollanne oothiya miishe ubbaa bolla suuthaa wurxxis. 22Tumakka higgey geyssada guuthabatappe attin ubbabay suuthan geeyees. Suuthi gukkonnashin atotethi baawa. 23Saluwabaas leemiso gididayssati ubbay mehe yarshshon geeyanaw koshshees. Shin salobati bantta huu7en hessafe aadhdhiya yarshshuwan geeyanaw koshshees. 24Kiristtoosi tuma Xoossa Keethas leemiso gidida, asa kushen oosettida Ubbaafe Geeshsha Bessaa gelibeenna. Shin I ha77i nu gisho Xoossaa sinthan benttanaw saluwa gelis. 25Kahine halaqay laythan laythan ba suuthi gidonnayssa ekkidi, Ubbaafe Geeshsha Bessa gelees. Shin Kiristtoosi daro toho bana yarshshanaw salo gelibeenna. 26Hessada hanidabaa gidiyakko, Kiristtoosi alamey medhettosappe doomidi daro toho waayettanaw koshshees. Shin ha77i wodiya wurssethan nagara digganaw bana yarshshidi zaarethonna ogen issi toho benttis. 27Asi ubbay issi toho hayqqanaw hessafe guye pirddettanaw bessees. 28Hessadakka, Kiristtoosi daro asaa nagara digganaw issi toho yarshshettis. Shin I nagara tookkanaw gidonnashin bana naageyssata ashshanaw nam77antho qonccana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\