Yayqooba 1

1Xoossaanne Godaa Yesuus Kiristtoosa aylley, Yayqoobi, biitta ubban laalettida tammanne nam77u sheeshatas kiittida kiita. Saro, ay mela de7eetii? 2Ta ishato, hinttena dumma dumma paacey gakkiya wode hintte lo77obaa demmidaada kumetha ufayssan ekkite. 3Hintte ammanuwa paacetethay dandda7a hinttew immeyssa ereeta. 4Hintte wurssethi gakkanaw dandda7ikko aybi pacey baynna polonne kumethi gideta. 5Hinttefe ooddeskka cinccatethi dhayikko Xoossaa woosso. Iyaw imettana. Xoossay oonakka boronna ubbaas keehatethan immiya Xoosse. 6Shin I woossiya wode sidhonna ammanon Xoossaa woosso. Sidhiya oonikka carkkoy sugin qaaxxiya abbaa zule mela. 7- 8Nam77u qofi de7eynne ba ogiyan eqqonna oonikka Godaappe aykkoka demmana gidi qoppofo. 9Ammaniya manqo asati, Xoossay enttana dhoqqu oothiya wode ufaytto. 10Qassi ammaniyaa dure asati Xoossay enttana ziqqi oothiya wode ufaytto. Dure asati ciishshada dhayana. 11Away ba mishaara keyidi maataa melisin, ciishshay qolettees; iya lo77otethayka dhayees. Hessadakka, dure asati bantta oosuwan daaburishe dhayana. 12Metuwa xoonidi aadhdhidaappe guye, Xoossay bana siiqeyssatas immana gidi qaala gelida de7o kallachchaa ekkana gisho meton gencciya asi anjjettidayssa. 13Oonikka paacettiya wode "Tana Xoossay paaces" gooppo. Xoossay iitan paacettenna; qassi I oonakka paaccenna. 14Shin issi issi asi ba iita amuwaan gooshettiya wodenne cimettiya wode paacettees. 15Hessafe guye, amotethi qanthattidi nagara yelees; qassi nagari diccidi hayqo yelees. 16Ta siiqo ishato, cimettofite. 17Lo77o imoynne kumetha anjjo ubbay saloppenne saluwa poo7uwa medhdhida Xoossaa aawappe yees. Xoossay kuyada ubba wode laamettenna. 18Nuuni, iya medhetethaas koyro gidana mela nuna tuma qaalan ba shenen yelis. 19Ta siiqo ishato, hayssa akeekite. Asi ubbay si7anaw elleso, shin odettanawunne hanqettanaw ellesoppo. 20Asa hanqoy Xoossay koyaa xillotethaa ehenna. 21Hessa gisho, tuna hanotanne iitatetha ubbaa diggidi, Xoossay hintte wozanan tokkida hintte shemppuwa ashshanaw dandda7iya qaala aadatethan ekkite. 22Shin Xoossaa qaala ooson peeshshiteppe attin sissa xalaalan hinttena cimmofite. 23Qaalaa si7idi oothonna asi, I ba som77uwa masttoten be7iya asa mela. 24I ba som77uwa be7idi bees, shin I ay daaniyakko ellesi dogees. 25Shin oonikka aylletethafe kessiya polo higgiya akeekan be7idi, kaallidi naagey, si7idayssa dogonna ooson peeshshiya uray, ba ooso ubban anjjettana. 26Ba inxarssaa naagonna ammanays giya uray bana cimmees; iya ammanoy hada. 27Xoossaa Aawa sinthan borey baynna geeshsha ammanoy hayssa: aaya aawu baynna naytanne am77eta maadonne alamiya tunaappe bana naago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\