Yayqooba 2

1Ta ishato, hintte nu bonchcho Godaa Yesuus Kiristtoosa ammaniyabaa gidikko, asa som77o xeellidi ase bonchchofite. 2Leemisos, worqqa migiddo aathidi, lo77o ma7o ma77ida dure asi hintte shiiquwa yis. Qassi curqqa ma7o ma77ida manqo asikka yis. 3Lo77o ma7o ma77ida addiya hintte aathi bonchchidi, "Ne hayssan lo77iya oydiyan utta" gidi, qassi manqo addiya, "Ne yan eqqa woykko hayssan ta tohuwa matan sa7an utta" geeta. 4Yaatin, hinttee, hintte giddon shaaketethi medhdheyssatanne iita qofara de7iya daynnata mela gidekketiyye? 5Ta siiqo ishato, si7ite. Ammanon dure gidana melanne bana siiqeyssatas immana gida salo kawotethaa laattana mela ha sa7an de7iya manqota Xoossay dooribeenneyye? 6Shin hintte manqota toochcheeta. Hinttena un77etheyssati dureta gidokkonaayye? Hinttena daynna sinthi goochcheyssati entta gidokkonaayye? 7Hintte xeegettida lo77o Godaa sunthaa cayeyssati entta gidokkonaayye? 8Shin Geeshsha Maxaafan, "Ase ubbaa nena ne doseyssada dosa" geetettidi xaafettida Xoossaa kawotethaa higgiya hintte polikko lo77o ootheeta. 9Shin hintte asa som77o xeellidi bonchchiko, nagara ootheeta qassi higgey hinttena higge menthida asada pirddana. 10Oonikka higge ubbaafe issuwa menthidi, attida ubbaa naagikko ubbaa menthidaada taybettees. 11"Laammofa" gida Goday, qassi "Wodhoppa" gis. Shin neeni laammonna aggada wodhidabaa gidikko, higgiya menthadasa. 12Aylletethafe kessiya higgiya sinthan pirdda ekkanaw de7iya asada odetitenne oothite. 13Ase maaronna oonakka Xoossay maaronna pirddana. Shin maarotethay pirddaa xoonees. 14Ta ishato, hinttefe issi asi taw ammanoy de7ees gidi, ba ammanuwa ooson bessonna ixxiko iya ay maaddanee? Iya ammanoy iya ashshanaw dandda7ii? 15Leemisos issi ishay woykko issi michchiya kallotikonne enttaw miyabay dhayikko, 16hinttefe issi asi enttako, "Saro biite! Tama kayite! Kallidi miite!" gidi, koshshiyabaa enttaw immonna ixxiko entta ay maaddii? 17Hessa gisho, oosoy baynna ammanoy barkka hayqqidayssa. 18Shin issi asi, "New ammanoy de7ees; qassi taw oosoy de7ees. Neeni ne ammanuwa ne oosuwappe shaakkada tana bessa; takka ta ammanuwa ta oosuwan nena bessana" gaana. 19Neeni, issi Xoossay de7eyssa ammanaasa; hessi lo77o. Tuna ayyaanatikka ammanoosona; yashshan kokkorosona. 20Neno eeyaw! Ammanoy oosoppe shaakettidi maaddonnayssa eranaw koyay? 21Nu aawa Abrahamey, ba na7aa Yisaaqa yarshsho bessaa bolla wothida wode ba oosuwan xillibeenne? 22Iya ammanoynne iya oosoy issife oothidayssa be7ikki? Iya ammanoy iya oosuwan polettis. 23Geeshsha Maxaafay, "Abrahamey Xoossaa ammanis. Xoossay hessa iyaw xillotethi oothidi taybis" gidayssi polettis. Qassi I Xoossaa dabbo geetettidi xeegettis. 24Asi ammano xalaalan gidonnashin ooson xilleyssa be7aasa. 25Hessadakka, laymiya Ra7aaba Isra7eeleppe kiitettidayssata mokkada hara ogera entta moyzida wode ba oosuwan xillabeekke? 26Shemppoy shaakettida asatethay hayqo gideyssada, oosoy shaakettida ammanoykka hayqqidayssa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\