Yayqooba 3

1Ta ishato, hinttefe daroti asttamaare gidoppo. Nu, asttamaareti haratappe aadhdhiya pirddaa ekkanayssa hintte ereeta. 2Nu ubbay daroban balettoos. Ba odan balettonna oonikka banatethaa naaganaw dandda7iya polo asi. 3Parati nuus kiitettana mela bixaala barssidi nuuni koyaa bessi ubbaa efoos. 4Markkabey hessa mela gita gidishe wolqqaama carkkuwan sugettikokka, iya laaggeyssi ba koyaa bessi zaaridi laaggiya guutha mithan laagettidi bees. 5Hessada inxarssi asatethaa giddon guutha gidikkoka daro gitaban ceeqettees. Guutha tami daro gita woraa xuuggees. 6Inxarssi tama mela. Inxarssi nu asatethaa giddon iitan kumida alame; asatetha ubbaa tunisees. Gaannameppe keyaa tamada nu de7uwa wotha ubbaa xuuggees. 7Do7atanne kafota, ulora gooshetteyssatanne abban de7iya medhetethata ubbaa asi haarees; enttika haarettidosona. 8Shin oonikka inxarssi haaranaw dandda7ibeenna. Inxarssi wodhiya marzey kumida haarettonna iita medhetethi. 9Nu inxarssan, nu, Godaanne Xoossaa galatoos. Qassi iyara Xoossaa leemison Medhettida asaa qanggoos. 10Issi doonappe galatinne qanggethi keyees. Ta ishato, hessada hananaw bessenna. 11Pulttoy issi ollafe mal77iya haathinne cammiya haathi pulttanaw dandda7ii? 12Ta ishato, balase mithi shamaho ayfanaw dandda7ii? Woykko woyne mithi balase mitha ayfe ayfanaw dandda7ii? Camo haathafe mal77o haathi keyanaw dandda7enna. 13Hintte giddon cinccinne akeekanchchoy oonee? Ba lo77o de7uwa, ashkketethaninne cinccatethan oosettida ooson besso. 14Shin hintte wozanan cammiya qanaateynne bana dosoy de7ikko ceeqettofite; tumaa bolla worddotoppite. 15Hessa mela cinccatethay saloppe yidabaa gidonnashin hessi asabaa, alamebaa, xalahebaa. 16Qanaateynne bana dosoy de7iya son ooshshinne iita ooso ubbay de7oosona. 17Shin bollafe yaa cinccatethay ubbaafe sinthe geeshshi. Qassi sarotethi, aadatethi, si7idi ekkeyssa, qadhetteyssa, lo77o ayfey kumidayssa, ase shaakkonnayssanne cubbotethi baynnayssa. 18Sarotethaa doseyssati sarotethi zeridi xillotethi buuccosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\