Yayqooba 4

1Ooshshinne oli hintte giddo awuppe yii? Entti yey hintte asatethaa haaranaw olettiya hintte asho amuwaappe gidenneyye? 2Hintte amotteeta, shin demmeketa; hessa gisho, wodheeta. Minthi koyeeta, shin demmanaw dandda7ekketa; hessa gisho, ooyetteetanne oletteeta. Hintte Xoossaa woossonna gisho koyabaa demmeketa. 3Hintte woosseta, shin demmeketa. Hintte asho amuwaa polanaw wobbe ogen woossiya gisho demmeketa. 4Hinttenoo, laymateyssato! Ha alamiya dosey Xoossara morkke gideyssa erekketii? Ha alamiyara dabbotanaw koyey oonikka Xoossaara morkke. 5Geeshsha Maxaafay, "Xoossay nunan daana mela oothida Ayyaanay, nuuni iyaw buzo gidana mela amottees" gidayssa coo gidabaa daanii? 6Shin Geeshsha Maxaafay, "Xoossay otoranchchota ixxees, shin banttana kawushsheyssatas maarotethaa immees" yaagiya gisho Xoossay maarotethaa darssidi immees. 7Hessa gisho, Xoossaas haarettite; Xalahiyara eqettite; I hinttefe haakkana. 8Xoossaakko shiiqite; I hintteko shiiqana. Hinttenoo, nagaranchchoto, hintte kushiya meecettite; nam77u qofi de7eyssato, hintte wozanaa geeshshite. 9Kayottite, yeekkitenne afuxite. Hintte miichchay yeehon, hintte ufayssay azzanon laameto. 10Godaa sinthan hinttenatethaa kawushshite; I hinttena dhoqqu dhoqqu oothana. 11Ta ishato, issoy issuwa zigiroppite. Ba ishaa zigireynne iya bolla pirddey higge zigireesinne higge bolla pirddees. Neeni higge bolla pirddiko higge bolla pirddeyssa gidaasappe attin higge poleyssa gidakka. 12Higge immeynne pirddey Xoossaa xalaala. Ashshanawunne dhayssanaw dandda7ey iya. Yaatin, asa bolla pirddiya neeni oonee? 13Hintte, "Nuuni hachchi woykko wontto ya katamaa woykko ha katamaa baana; yan laythi uttana; zal77idi wodhisana" yaageyssato, si7ite. 14Wontto aybi hananeekko hintte erekketa. Hintte de7oy waananekko erey oonee? Hintte guutha wode benttidi dhayaa akka mela. 15Hessa aggidi, "Goday giikko nuuni daana; hayssa woykko hessa oothana" yaaganaw bessees. 16Shin hintte ha77i otortteetanne ceeqetteeta. Hessa mela ceeqo ubbay iita. 17Hessa gisho, lo77obaa oothanaw erishe oothonna uraas hessi nagara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\