Yayqooba 5

1Hinttenoo, dureto, hintte bolla iita metoy yaa gisho yeekkitenne zeleelite. 2Hintte shaloy buuqqis; hintte afilaykka bilan meetettis. 3Hintte worqqaynne hintte biray shi7is. He shi7ay hintte bolla markka gidana. I hintte asatethaa tamada maana. Hintte ha wurida qammatan hinttew shalo dagayeeta. 4Hintte gaden oothi pee7ida asaa kera miishiya qanxibeekketa. Hessi hintte bolla waasses. He asata waasoy wolqqaama Godaa haythan si7ettis. 5Ha sa7an hintte ulo xalaalas qoppidi, injjen de7ideta. Shukas giigettida meheda hinttena dhiikkideta. 6Hinttera eqettanaw dandda7onna xillo asa bolla pirddideta; iya wodhideta. 7Ta ishato, Goday yaana gakkanaw genccite. Goshshanchchoy torchche iraynne sila iray yaana gakkanaw genccidi al77o kathaa naagidi waati gathi ekkiyako qoppite. 8He goshshanchchuwada hintteka genccite. Godaa yuussay matattida gisho ufayssan naagite. 9Ta ishato, Xoossay hintte bolla pirddonna mela issoy issuwa bolla zuuzummofite. Pirddeyssi penggen eqqis. 10Ta ishato, waayan genccida, Godaa sunthan odida nabeta leemiso oothidi ekkite. 11Dandda7an genccidayssata nuuni anjjettidayssata goos. Iyyoobey waanidi genccidaako hintte si7ideta. Goday wurssethan iya waati maaddidaakko be7ideta. I maarotinne qadhey kumida Godaa gidiya gisho hessa oothis. 12Shin ubbaafe sinthe, ta ishato, saluwan gidin woykko sa7an gidin woykko hara aybinkka caaqqofite. Xoossaa pirddan hintte gelonnaada hintte oday ee gidikko, "Ee" giite; akkay gidikko, "Akkay" giite. 13Hintte giddon meto ekkiya oonikka de7ikko Xoossaa woosso. Ufayttiya oonikka de7ikko galatan yexxo. 14Hinttefe harggettiya oonikka de7ikko woosa keetha cimata xeego. Entti Godaa sunthan shamaho zayte tiyidi iyaw Xoossaa woosso. 15Ammanon woossida woosay hargganchchuwa pathana. Goday iya, harggiyafe denthana; I nagara oothidabaa gidikkoka Goday iya maarana. 16Hessa gisho, hintte paxana mela hintte nagara issoy issuwas paaxitenne issoy issuwas woossite. Xillo asa woosay wolqqaama ooso oothees. 17Eliyaasi nu mela ase. Iri sa7an bukkonna mela minthidi Xoossaa woossin heedzu laythinne usuppun ageena sa7an iri bukkibeenna. 18Zaaridi I Xoossaa woossin saloppe iri bukkis; sa7aykka kathi mokkis. 19Ta ishato, hinttefe oonikka tuma ogiyappe buutikko, haray iya tumaakko zaarikko, 20nagaranchchuwa iya bala ogiyappe zaariya oonikka, iya shemppuwa hayqoppe ashsheyssanne iya daro nagaraas maarota immeyssa ero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\