Yohaannisa 10

1Yesuusi, "Taani hinttew tuma odays; dorssa girbbe giddo penggera gidonna harasoora geliya oonikka kaysonne pangga. 2Shin penggera geleyssi dorssata heemmeyssa. 3Penggiya naageyssi iyaw penggiya dooyees; dorssatikka iya qaala si7oosona. I ba dorssata entta sunthan sunthan xeegees; entta kaalethidi kare kessees. 4I bayssata kare kessidaappe guye entta sinthan hamuttees. Entti iya qaala eriya gisho iya kaalloosona. 5Hara uraa qaala entti eronna gisho iyappe baqatoosonappe attin iya geedo kaallokona" yaagis. 6Yesuusi enttaw ha leemisuwa odis, shin I ay gidaakko entti akeekibookkona. 7Zaaridi Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; taani dorssatas pengge. 8Taappe sinthe yida ubbay kaysonne pangga, shin dorssati entta si7ibookkona. 9Penggey tana; ta baggara geliya oonikka attana. I ta baggara gelananne keyana; lo77o heemettiya bessi demmana. 10Kaysoy kaysotanaw, shukkanawunne dhayssanaw yeesippe attin harabaas yeenna. Taani enttaw de7oy daana melanne kumidi palahana mela yas. 11"Taani lo77o henthanchcho; lo77o henthanchchoy ba dorssata gisho ba shemppuwa aathi immees. 12Kera heemmiya asi dorssata godanne henthanchcho gidonna gisho suudhumey yaa wode be7idi dorssata aggidi bees. Hessa gisho, suudhumey dorssata oykkidi laallees. 13Kera heemmeyssi miishes heemmiya gishonne dorssatabay iya qofisonna gisho dorssata aggidi baqatees. 14- 15"Taani lo77o henthanchcho. Ta Aaway tana ereyssada taanikka ta Aawa erays. Hessadakka, taani ta dorssata erays; ta dorssatikka tana eroosona. Taani ta dorssata gisho ta shemppuwa aatha immays. 16Ha wudiyan baynna hara dorssati taw de7oosona. Taani enttaka ehanaw bessees. Entti ta qaala si7ana; entti issi wude gidana; henthanchchoykka issuwa. 17"Taani ta shemppuwa aatha immada zaara ekkiya gisho ta Aaway tana dosees. 18Ta dosada ta shemppuwa aatha immaysippe attin taappe oonikka ekkenna. Ta ta shemppuwa aatha immanawunne zaara ekkanaw maati taw de7ees. Taani oothana mela ta Aaway tana kiittidayssi hayssa" yaagis. 19Hessa I gida gisho Ayhudeta giddon qassika shaaketethi medhettis. 20Enttafe dariya baggay, "Iyan tuna ayyaani de7ees! I gooyees! I giyabaa ays si7eeti?" yaagidosona. 21Harati qassi, "Xalahey oykkida asi hayssada odettenna. Tuna ayyaani qooqe ayfe xeelisanaw dandda7iyye?" yaagidosona. 22Yerusalaamen Xoossa Keetha anjjisida gallasata bonchchiya baaley gakkis; he wode sa7i balggo. 23Yesuusi Xoossa Keethan Solomone baaranddan simerettees. 24Ayhudeti Yesuusa yuushon shiiqi eqqidi, "Neeni nuna awude gakkanaw sidhera wothanee? Neeni Kiristtoosa gidikko ane nuus geeshshada oda" yaagidosona. 25Yesuusi zaaridi enttako, "Taani hinttew odas; shin tana ammanekketa. Taani ta Aaway taw immida maatan oothiya oosoy tabaa markkattees. 26Shin taani hinttew odidayssada hintte ta dorsse gidonna gisho ammanekketa. 27Ta dorssati ta qaalaa si7oosona. Taani entta erays; enttika tana kaalloosona. 28Taani enttaw merinaa de7uwa immays; entti ubbarakka dhayokkona. Oonikka ta kusheppe entta bonqi ekkanaw dandda7enna. 29Entta taw immida ta Aaway ubbaafe aadhdhees Oonikka ta Aawa kusheppe entta bonqi ekkanaw dandda7enna. 30Tanne ta Aaway issino" yaagis. 31Ayhudeti Yesuusa caddanaw qassika shuchchi denthidosona. 32Yesuusi enttako, "Taani oothana mela ta Aaway taw immida daro lo77o oosota hinttena ootha bessas. Hessatappe awussa gisho tana shuchchan caddanaw koyeetii?" yaagis. 33Ayhudeti zaaridi, "Nuuni nena ne lo77o ooso gisho shuchchan caddanaw koyokko. Shin neeni Xoossaa cayaa gishonne ase gidashe ne nena Xoosse giya gishossa" yaagidosona. 34Yesuusi zaaridi, "Geeshsha Maxaafan Xoossay, 'Hintte xoossata' gidayssi xaafettibeenne? 35Geeshsha Maxaafay merinaw laamettenna. Xoossay ba qaala immida asata, 'xoossata' gidi xeegikko, 36Aaway dooridi ha alamiya kiittida tana Xoossa Na7aa waattidi 'Xoossaa cayaasa' yaageeti? 37Taani ta Aaway ootheyssa oothonna ixxiko tana ammanoppite. 38Shin taani oothiyabaa gidikko hintte tana ammanonna ixxikokka, ta Aaway tanan de7eyssanne takka ta Aawan de7eyssa hintte erana mela ta oosuwa ammanite" yaagis. 39Qassika entti iya oykkanaw koyidosona, shin I enttafe kessi ekkis. 40Yohaannisi kase xammaqiya bessaa, Yorddaanose Shaafappe hefinthi Yesuusi pinnidi yan de7is. 41Daro asay Yesuusakko yidi, "Yohaannisi malaata oothibeenna, shin I ha addiyabaa odidabay ubbay tuma" yaagidosona. 42Yan daro asay Yesuusa ammanidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\