Yohaannisa 11

1Bitaaniya gutan Alaazara giya issi addey harggettis. Bitaaney Mayraamanne I michchiya Martta de7iya guta. 2Mayraama Godaa tohuwa shitto tiyada ba binaanan iya tohuwa quchchidaaro. Harggettiday I ishaa Alaazara. 3Hessa gisho, michcheti, "Godaw, ne doseyssi harggettis" gidi Yesuusakko kiittidosona. 4Yesuusi hessa si7ida wode "Ha harggey, Xoossaynne iya Na7ay bonchchettana melappe attin hayqos gathiya hargge gidenna" yaagis. 5Yesuusi Martta, I michchiwunne Alaazara dosees. 6Shin Alaazari harggidayssa Yesuusi si7idi ba de7iya bessan nam77u gallas gam77is. 7Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretakko, "Zaaridi Yihuda biittaa boos" yaagis. 8Iya tamaareti zaaridi, "Asttamaariyaw, guutha wodeppe kase Ayhudeti nena shuchchan caddidi wodhanaw koyidosona; ha77ika yaa baanee?" yaagidosona. 9Yesuusi, "Issi gallasan tammanne nam77u saatey de7ees gidenneyye? Gallas hamuttiya asi ha alamiya poo7uwa be7iya gisho dhubettenna. 10Shin qamma hamuttiya oonikka poo7oy baynna gisho dhubettees" yaagis. 11Yesuusi hessa gidaappe guye enttako, "Nu dosiya Alaazari dhiskkis, shin iya denthanaw taani baana" yaagis. 12Iya tamaareti zaaridi, "Godaw, I dhiskkidabaa gidikko iyaw lo77ana" yaagidosona. 13Yesuusi Alaazari hayqqidayssa odis, shin enttaw coo dhiskko daanis. 14Hessa gisho, Yesuusi geeshshidi enttako, "Alaazari hayqqis. 15Hintte ammanana mela taani he bessan de7onnayssas hintte gisho ufayttays. Ane yedhdhite; iyaakko boos" yaagis. 16Hessafe guye, Didimoosa geetettiya Toomasi ba lagge tamaaretakko, "Asttamaariyara hayqqanaw nukka boos" yaagis. 17Yesuusi gakkiya wode Alaazari moogettin oyddu gallas gidis. 18Bitaaney Yerusalaameppe heedzu kilo mitire mela haakkees. 19Daro Ayhudeti Marttanne Mayraamo entta ishay hayqqidayssas minthethanaw yidosona. 20Martta Yesuusi yidayssa si7ada iya mokkanaw keyasu, shin Mayraama son attasu. 21Martta Yesuusakko, "Godaw, neeni hayssan de7idabaa gidiyakko ta ishay hayqqenna. 22Shin ha77i gidikkoka neeni woossiyabaa Xoossay new immanayssa taani erays" yaagasu. 23Yesuusi, "Ne ishay hayqoppe denddana" yaagis. 24Martta iyaakko, "Wurssetha gallas I hayqoppe denddanayssa erays" yaagasu. 25Yesuusi iikko, "Taani denddonne de7o; tana ammaniya oonikka hayqqikokka de7on daana. 26Qassi de7on de7eynne tana ammaniyaa oonikka hayqqenna. Hessa neeni ammanay?" yaagis. 27Martta zaarada, "Godaw, ee taani ammanays! Neeni Xoossaa Na7aa, alamiya yaanaw de7iya Kiristtoosa gideyssa taani ammanays" yaagasu. 28Martta hessa gidaappe guye, bada ba michchiw geeman xeegada, "Asttamaarey yidi nena koyees" yaagasu. 29Mayraama hessa si7ida wode ellesa dendda eqqada Yesuusakko basu. 30He wode Yesuusi Marttara gahettida bessan de7ees; buroo gutaa gakkibeenna. 31Mayraamo minthethishe iira son de7iya Ayhudeti, iya dendda eqqada ellesada kare keyidayssa be7idi, duufo bada yeekkanaw haniya daanin iyo kaallidi keyidosona. 32Mayraama Yesuusi de7iyasuwa bada iya be7ida wode iya tohuwa bolla kunddada, "Godaw, neeni hayssan de7idabaa gidiyakko ta ishay hayqqennashin" yaagasu. 33Yesuusi Mayraamanne iira de7iya, Ayhudeti yeekkeyssa be7idi, ba wozanan daro seelettidi, 34"Awun moogidetii?" yaagidi oychchin, "Godaw, yada be7a" yaagidi zaaridosona. 35Yesuusi afuxis. 36Hessa gisho, Ayhudeti, "I Alaazara ay mela dosiyakko be7ite" yaagidosona. 37Shin enttafe issoti issoti, "Hayssi qooqiya xeelisidayssi ha addey hayqqonna mela oothanaw dandda7eneshin?" yaagidosona. 38Qassika Yesuusi seelettidi, Alaazari moogettida duufuwa bis. He duufoy shuchchan gorddettida gonggolo. 39Yesuusi, "Shuchchaa denthite" yaagidi kiittis. Martta, "Godaw, I hayqqosappe oyddu gallas gidida gisho ha77i xinqqana" yaagasu. 40Yesuusi Marttako, "Ne ammaniyabaa gidikko Xoossaa bonchchuwa be7anayssa taani new odabiikkinaa?" yaagis. 41Entti shuchchaa denthin Yesuusi salo pude xeellidi, "Aawaw, tana ne si7ida gisho nena galatays. 42Ne ubba wode tana si7eyssa taani erays. Shin hayssan eqqida asay neeni tana kiittidayssa ammanana mela taani entta gisho hayssa gays" yaagis. 43Yesuusi hessa gidaappe guye, ba qaala dhoqqu oothidi, "Alaazara, haa keya!" yaagis. 44Hayqqida addey ziidhettida mela kusheynne tohoy shalon qashettidi de7ishin iya ayfe karey goozettida mela duufuwappe keyis. Yesuusi entta, "Birshshite! Bo giite!" yaagis. 45Hessa gisho, Mayraamikko yida Ayhudetappe daroti Yesuusi oothidayssa be7idi iya ammanidosona. 46Shin enttafe issoti issoti Farisaawetakko bidi Yesuusi oothidayssa enttaw odidosona. 47Hessafe guye, kahine halaqatinne Farisaaweti shangguwa shiishidi, "Ha addey daro malaatata oothiya gisho nu ay oothinoo? 48Nuuni iya si77i gidi aggiko asa ubbay iya ammanana. Qassi Roome biittaa asati yidi nu Xoossa Keethanne nu deriya dhayssana" yaagidosona. 49Enttafe issoy Qayyaafa geyssi, he laythi kahine halaqa gididayssi, "Hintte aykkoka erekketa! 50Asay ubbay dhayeyssafe asa ubbaa gisho issi asi hayqqeyssi lo77o gideyssa erekketii?" yaagis. 51I hessa baappe gibeenna. Shin he laythi kahine halaqa gidiya gisho Yesuusi Ayhude asaa gisho hayqqanaw besseyssa tinbbite odis. 52Qassi Yesuusi Ayhude asaa xalaalas gidonnashin laalettidi de7iya Xoossaa asa ubbaa issife shiishanawunne issi asi oothanaw hayqqana. 53He gallasappe doomidi entti iya wodhanaw maqettidosona. 54Hessa gisho, Yesuusi Ayhudeta giddon qonccen simerettibeenna. Shin bazzo biitta matan de7iya Efreeme gutaa bis. Ba tamaaretara he bessan gam77is. 55Ayhudeti bonchchiya Paasika gallasay matis. Qassi daro asay banttana geeshshanaw Paasika bonchchiya gallasay gakkanaappe sinthe he biittaafe Yerusalaame bidosona. 56Entti Xoossa Keethan eqqidi Yesuusa yuussaa naagiya gisho "Ay qoppeetii? Yesuusi baaliya bonchchanaw yeenne?" yaagidi issoy issuwa oychchidosona. 57Kahine halaqatinne Farisaaweti Yesuusa oykkanaw, I de7iyasuwa eriya oonikka banttaw odana mela kiittidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\