Yohaannisa 12

1Paasika bonchchiya gallasappe usuppun gallas sinthattidi, Yesuusi hayqoppe denthida Alaazari de7iya gutaa, Bitaaniya bis. 2He bessan entti iyaw kaho giigisidosona. Alaazari Yesuusara issife gayta bolla uttidashin Martta enttana mokkawusu. 3Mayraama narddoose giya daro al77o geeshsha shitto ehada Yesuusa tohuwa tiyasu. Ba binaanan iya tohuwa quchchasu; keetha ubbay shitto sawon tongu gis. 4Shin Yesuusa tamaaretappe issoy, Yesuusa aathi immanayssi, Asqoroota Yihudi, 5"Ays ha shittoy heedzu xeetu dinaaren bayzettidi, miishey manqotas imettenne?" yaagis. 6I kayso gidida gisho hessa gisippe attin manqotas qadhettidi gibeenna. I miishe karxiita oykkeyssa gidiya gisho ubba wode iyappe baw ekkees. 7Yesuusi, "Iya baw de7iyabaa ta moogo gallasaas minjjida gisho iyo aggaagite. 8Manqoti ubba wode hinttera daana, shin taani ubba wode hinttera de7ikke" yaagis. 9He wode daro asay Yesuusi Bitaaniyan de7eyssa si7idi yaa bidosona. Entti Yesuusa xalaala gidonnashin I hayqoppe denthida Alaazarakka be7anaw bidosona. 10Hessa gisho, kahine halaqati Alaazarakka qassi wodhanaw maqettidosona. 11Ays giikko, Alaazara gaason daro Ayhudeti enttana ixxidi Yesuusa ammanoosona. 12Wonttetha gallas Paasika bonchchiya bessaa yida daro asay Yesuusi Yerusalaame beyssa si7idi, 13Zambba haythi ekkidi iya mokkanaw keyidosona. Bantta qaala dhoqqu oothidi, "Hosaana! Xoossay galatetto! Godaa sunthan yeyssi anjjetto! Xoossay Isra7eele Kawuwa anjjo!" yaagidosona. 14- 15Geeshsha Maxaafan, "Xiyoone katamaw, babbofa! Hekko, ne Kawoy hare mara bolla uttidi yees" geetettidayssada Yesuusi hare mari demmidi iya toggis. 16Yesuusa tamaareti hessa kase akeekibookkona. Shin Yesuusi bonchchettidaappe guye entti hessa ubbaa akeekidosona. Hessi ubbay Geeshsha Maxaafay gidayssada hanis. 17Yesuusi Alaazara duufoppe xeegidi, hayqoppe denthida wode iyara de7iya daro asay Yesuusabaa markkattidosona. 18Daro asay iya mokkanaw keyiday, I he malaatata oothidaysssa si7ida gishossa. 19Hessa gisho, Farisaaweti issoy issuwako, "Nu aykkoka oothanaw dandda7onnayssa be7ite; dere ubbay iya kaallees" yaagidosona. 20Paasika bonchchiya gallas goynnanaw Yerusalaame bidayssata giddon issi issi Girike asati de7oosona. 21Entti Galiila biittan Beetesayda katamaappe yida Filphoosakko bidi, "Godaw, nuuni Yesuusa be7anaw koyoos" yaagidi woossidosona. 22Filphoosi bidi Inddiriyasas odin nam77ay bidi, Yesuusas odidosona. 23Yesuusi enttako, "Asa Na7ay, bonchchettiya wodey gakkis. 24Taani hinttew tuma odays; issi gistte ayfey biittan wodhdhidi wooqonna ixxiko barkka attees. Shin he gistte ayfey wooqiko daro ayfe ayfees. 25Ba shemppuwa dosiya oonikka dhayssees; ba shemppuwa ha alamiyan ixxiya oonikka merinaa de7os ashshees. 26Taani de7iyasuwan taara daana mela taw oothanaw koyaa oonikka tana kaallanaw bessees. Taw oothiya oonakka ta Aaway bonchchana. 27"Ha77i ta shemppoy daro un77ettis; yaatin woygo? 'Ta Aawaw, tana ha saateppe ashsharkkii' yaago? Akkay, taani yiday waaye ekkanaassa. 28Ta Aawaw, ne sunthaa bonchcha" yaagis. He wode saloppe, "Taani ta sunthaa bonchchas; zaaradakka bonchchana" yaagiya qaalay yis. 29He bessan eqqida daro asay he qaala si7idi, "Hessi dada" yaagidosona. Harati qassi, "Kiitanchchoy iyaw odis" yaagidosona. 30Yesuusi zaaridi enttako, "Ha qaalay hintte gisho yisippe attin ta gisho gidenna. 31Ha alamey pirddettiya wodey ha77i; ha alamiya haareyssi ha77i kare holettana. 32Qassi taani sa7appe dhoqqu oosettida wode asa ubbaa taakko ehana" yaagis. 33I hessa giday ay mela hayqo hayqqaneekko enttaw qonccisanassa. 34Daro asay zaaridi, "Nu higgey Kiristtoosi merinaw de7eyssa odees. Yaatin, neeni woygada, 'Asa Na7ay dhoqqu gaanaw bessees' gay? 'I, Asa Na7ay oonee?' " yaagidosona. 35Yesuusi, "Poo7oy hinttera guutha wode gam77ana. Hinttew dhumonna mela poo7oy de7ishin, poo7uwan hamuttite. Dhuman hamuttiya asi aw biyakko erenna. 36Poo7o nayta gidana mela poo7oy de7ishin poo7uwa ammanite" yaagis. Yesuusi hessa odidaappe guye bidi enttafe geemmis. 37I hessa mela malaatata entta sinthan oothinkka ammanibookkona. 38Nabiya Isayaasi, "Godaw, nu markkatethaa ooni ammanidee? Goday ba wolqqaa ooddes qonccisidee?" Gidayssi tuma gidana mela entti iya ammanibookkona. 39- 40Qassika Isayaasi, "Entta ayfey xeellonna mela, entta wozanay akeekonna mela, entti Xoossaakko simmin, I entta pathonna mela, Xoossay entta ayfiyaa qooqisis. Entta wozanaa minthis" gida gisho entti ammananaw dandda7ibookkona. 41Isayaasi hessa giday, Yesuusa bonchchuwa be7ida gishonne iyabaa odida gishossa. 42Gidikkoka, Ayhudeta halaqatappekka daroti Yesuusa ammanidosona. Shin Farisaaweti banttana Ayhudeta Woosa Keethafe kessoosona gidi yayyida gisho ammanida gidi qonccen markkattibookkona. 43Hessa entti oothiday, Xoossan erettanayssafe aathidi asan erettanayssa dosida gishossa. 44Yesuusi ba qaalaa dhoqqu oothidi, "Tana ammaniyaa oonikka tana kiittidaysaka ammaneesppe attin ta xalaala ammanenna. 45Tana be7iya oonikka tana kiittidaysaka be7ees. 46Tana ammaniyaa ubbay dhuman doonna mela taani poo7o gidada alamiya yas. 47Ta qaalaa si7idi kiitettonna oonakka taani pirddike. Ays giikko, taani alamiya ashshanaw yasippe attin pirddanaw yabiikke. 48Tana ixxeyssanne ta qaalaa ekkonna oonakka pirddeyssi de7ees. Taani odida qaalay wurssetha gallas he uraa pirddana. 49Ays giikko, taani hessa taappe odikke, shin tana kiittida ta Aaway taani gaanayssanne odanayssa kiittis. 50Qassi iya kiitay merinaa de7o gideyssa taani erays. Hessa gisho, taani odeyssi ta Aaway tana oda gidayssa" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\