Yohaannisa 13

1Paasika bonchchiya gallasay gakkanaappe sinthattidi ha alamiya aggidi Aawakko biya wodey gakkidayssa Yesuusi eris. Ha alamiyan de7iya bayssata ubba wode dosis; wurssethi gakkanawukka entta dosis. 2Yesuusaranne iya tamaaretara issife kaho moosona. Hessafe kase Xalahey Simoona na7aa Asqoroota Yihudi Yesuusa aathi immanaada iya wozanan iita qofa wothis. 3Yesuusi Aaway ubbabaa iya kushen wothidayssa, I Xoossaa matappe yidayssanne simmidi iyaakko baanayssa eris. 4Yesuusi gaytaa bollafe denddidi bolla bagga ma7uwa qaari wothidi, pooxa ekkidi ba xeessan marxxafis. 5Hessafe guye, haathe meechcha miishen tigidi, ba tamaareta tohuwa meeccis; qassi ba xeessan danccida pooxan quchchis. 6Yesuusi Simoon Phexiroosakko yaa wode Phexiroosi, "Godaw, ne ta tohuwa meeccanee?" yaagis. 7Yesuusi zaaridi iyaakko, "Taani ootheyssa ne ha77i erakka, shin guyeppe akeekana" yaagis. 8Yaatin, Phexiroosi, "Ne ta tohuwa ubbarakka meeccaka" yaagis. Yesuusi iyaakko, "Taani ne tohuwa meecconna ixxiko newunne taw issifetethi baawa" yaagis. 9Phexiroosi Yesuusakko, "Godaw, yaatikko, ta tohuwa xalaala gidonnashin ta kushiyanne ta huu7iya meecca" yaagis. 10Yesuusi zaaridi, "Bolla meecettida oonikka tohoppe harabaa meecettanaw koshshenna; iyaw ubbasoy geeshshi. Hintte geeshshi, shin ubbay geeshshi gidekketa" yaagis. 11Yesuusi bana aathi immana uray ooneekko eriya gisho "Hintte ubbay geeshshi gidekketa" yaagis. 12Entta tohuwa meeccidaappe guye Yesuusi ba ma7uwa zaari ma77is. Simmi gaytaa bolla uttidi enttako, "Taani hinttew oothidayssa akeekeetii? 13Hintte tana asttamaarenne Goda geeta; taani hintte geyssa gidiya gisho lo77o gideta. 14Taani hinttew Godanne asttamaare gidashe hintte tohuwa meeccikko hintteka issoy issuwas hessada oothanaw bessees. 15Hiza, taani hinttew oothidayssada hintteka oothana mela hinttew leemiso gidas. 16Taani hinttew tuma odays; aylley ba godaappe, kiitettidayssi kiittidayssafe aadhdhenna. 17Hintte hessa eridi oothiyabaa gidikko anjjettidayssata. 18"Taani hinttena ubbaa giikke; taani dooridayssata erays. Shin Geeshsha Maxaafan, 'Ta barssidayssi ta kushiya saxxis' geetettidayssi tuma gidanaw bessees. 19Taani Tana Gideyssa hintte ammanana mela hessi hananaappe sinthatada hinttew odays. 20Taani hinttew tuma odays; taani kiittida oonakka mokkiya uray tana mokkees. Tana mokkiya oonikka tana kiittidayssa mokkees" yaagis. 21Yesuusi hessa odidaappe guye ba wozanan daro un77ettidi, "Taani hinttew tuma odays; tana hinttefe issoy aathi immana" gidi qonccisidi odis. 22I ooddebaa odiyakko iya tamaaretas erettonna ixxin issoy issuwa xeellidosona. 23Iya tamaaretappe issoy, Yesuusi doseyssi, Yesuusa matan uttis. 24Hessa gisho, Simoon Phexiroosi iya qam77ottidi, "I oona giyakko ane oychcha" yaagis. 25Hessa gisho, he tamaarey Yesuusakko shiiqidi haythan, "Godaw, I oonee?" yaagis. 26Yesuusi zaaridi, "Taani uythaa woxen tushada barsseyssa" yaagis. Qassi uythaa menthi ekkidi, woxen tushidi, Simoona na7aa Asqoroota Yihuda barssis. 27Yihudi uythaa baaridaappe guye Xalahey sohuwara Yihudan gelis. Yesuusi iyaakko, "Neeni oothanaw qoppidabaa ellesada ootha" yaagis. 28Shin gaytaa bolla uttidayssatappe oonikka Yesuusi hessa ays iyaakko gidaakko eribeenna. 29Yihudi miishe oykkiya gisho iya tamaaretappe issoti issoti Yesuusi iya, "Paasika bonchchiya gallasaas banttaw koshshiyabaa shamma woykko manqotas muxaata imma gis" yaagidi qoppidosona. 30Yihudi uythaa baarida mela sohuwara kare keyis. He wode sa7i qamma. 31Yihudi kare keyidaappe guye, Yesuusi, "Ha77i Asa Na7ay bonchchettis; Xoossaykka iya baggara bonchchettis. 32Xoossay iya baggara bonchchetiko I ba huu7en Asa Na7aa bonchchana; qassi I hessa ellesidi oothana. 33Ta nayto, taani hinttera daro wode gam77ike. Hintte tana koyana, shin taani Ayhudetas odidayssa mela, 'Hintte taani biyasuwa baanaw dandda7ekketa.' 34Taani hinttew immiya ooratha kiitay hayssa; issoy issuwa dosite. Taani hinttena dosidayssada hintte issoy issuwa dosanaw bessees. 35Hintte issoy issuwara dosettiko hintte ta tamaare gideyssa asa ubbay erana" yaagis. 36Simoon Phexiroosi Yesuusakko, "Godaw, neeni aw bay?" yaagis. Yesuusi zaaridi, "Taani biyasuwa neeni ha77i kaallanaw dandda7akka, shin guyeppe tana kaallana" yaagis. 37Phexiroosi, "Godaw, taani nena ha77i kaallanaw ays dandda7ikkinaa? Taani ne gisho hayqqanawukka giiga uttas" yaagis. 38Yesuusi zaaridi, "Ta gisho hayqqanaw tuma giiga uttadii? Taani new tuma odays; kuttoy waassanaappe sinthe neeni tana heedzu toho kaddana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\