Yohaannisa 14

1Yesuusi ba tamaaretakko, "Hintte wozanay un77ettofo, Xoossaa ammanite, tanakka ammanite. 2Ta Aawa keethan daro bessi de7ees. Taani hinttew besse giigisanaw bays. Hessa gidonnaako taani hinttew odikkeshin. 3Taani bada besse giigisidaappe guye taani de7iyasuwan hintte daana mela simma yada hinttena taakko efana. 4Hintte taani biyasuwa efiya ogiya ereeta" yaagis. 5Yaatin, Toomasi, "Godaw, neeni biyasuwa nuuni erokko; ogiya waattidi eranaw dandda7anee?" yaagis. 6Yesuusi zaaridi, "Ogey, tumaynne de7oy tana. Ta baggara gidonna ixxiko oonikka ta Aawakko baanaw dandda7enna. 7Hintte tana eriyabaa gidiyakko, ta Aawakka erana. Shin hizappe doomidi hintte iya ereetanne iya be7ideta" yaagis. 8Filphoosi Yesuusakko, "Godaw, Aawa nuna bessa; hessi nuus gidana" yaagis. 9Yesuusi zaaridi, "Taani hayssa mela wode hinttera de7inkka tana erikkii? Tana be7ida uray Aawakka be7is. Yaatin, neeni woygada, 'Aawa nuna bessa' gay? 10Taani Aawara issino gideyssanne Aawaykka taara issino gideyssa neeni ammanikkiyye? Taani hinttew odiya qaala taani taappe odikke, shin tanan de7iya Aaway ba oosuwa oothees. 11Taani Aawan de7eyssanne Aawaykka tanan de7eyssa ammanite. Hessa ammanonna ixxiko ta oothiyabatan tana ammanite. 12"Taani hinttew tuma odays; tana ammaniyaa uray taani oothiya oosuwappe aadhdhiya ooso oothana. Taani Aawakko biya gisho tana ammaniyaa oonikka hayssafe aadhdhiya ooso oothana. 13Aaway Na7aa baggara bonchchettana mela ta sunthan hintte woossiya ubbaa ta hinttew oothana. 14Ta sunthan aybibaakka hintte oychchiko ta hinttew oothana. 15"Hintte tana dosikko ta kiitaa naagana. 16Taani Aawa woossana; hinttera merinaw daana mela minthetheyssa hinttew immana. 17He Ayyaanay Xoossaa tumaa qonccisees. Ha alamiya asay iya be7onna gishonne eronna gisho iya ekkanaw dandda7okkona. Shin I hinttera de7iya gishonne hintte giddon daana gisho hintte iya ereeta. 18"Taani hinttena aaya aawu baynna na7ada hintte xalaala aggike; simmada hintteko yaana. 19Guutha wodeppe guye alamey tana zaari be7enna, shin hintte be7ana. Taani de7on de7iya gisho hintteka de7on de7ana. 20Taani ta Aawan, hintte tanan, qassi taani hinttenan de7eyssa hintte he gallas erana. 21"Ta kiitaa ekkidi naagey tana dosees. Tana doseyssa ta Aawaykka dosees; taanikka iya dosays; taani iyaw qonccana" yaagis. 22Asqoroota Yihuda gidonna Yihudi Yesuusakko, "Godaw, neeni waatada alamiyas gidonnashin nuus nena qonccisanee?" yaagis. 23Yesuusi zaaridi, "Tana dosiya oonikka ta qaalas kiitettana. Ta Aaway iya dosana. Qassi ta Aawaynne taani iyaakko yidi iyara daana. 24Tana dosonna oonikka ta qaalas kiitettenna. Hintte si7iya qaalay tana kiittida Aawabaape attin tabaa gidenna. 25"Taani hinttera ha77i de7ashe hessa hinttew odas. 26Shin Aaway ta sunthan kiittana minthethiya Geeshsha Ayyaanay, hinttena ubbabaa tamaarssana. Taani hinttew odida ubbaa I hinttena hassayisana. 27"Sarotethi hinttew immana. Taani ta sarotethaa hinttew immana. Ta immiya sarotethay alamey immiya sarotethaa mela gidenna. Hessa gisho, un77ettofite, yayyofite. 28'Taani baana, shin simmada hintteko yaana' gidayssa si7ideta. Hintte tana tuma dosiyabaa gidiyakko ta Aaway taappe aadhdhiya gisho taani iyaakko beyssan hintte ufayttana. 29Hessi haniya wode hintte ammanana mela hessi hanonna de7ishin sinthatada taani hinttew odas. 30"Ha alamiya haareyssi yaa gisho hizappe guye hinttera daro odettike. Tana I aykkoka oothanaw dandda7enna. 31Shin taani Aawa doseyssa alamey erana mela ta Aaway tana kiittidayssa ubbaa oothays. Denddite; hayssafe boos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\