Yohaannisa 15

1"Taani woyniya tuma ubbaa. Goshshanchchoy ta Aawa. 2Ta bolla de7iya ayfe ayfonna tashiya ubbaa I karees. Ayfiyaa tashiya kaseyssafe aadhdhi ayfana mela he tashiya I giigisana. 3Taani hinttew odida qaala gisho hintte geeshshi. 4Tanan de7ite; taanikka hinttenan de7ana. Woyniya tashey ubbaara de7onna ixxiko he tashey barkka ayfe ayfanaw dandda7enna. Hessadakka, hintteka tanan de7onna ixxiko ayfe ayfanaw dandda7ekketa. 5"Taani woyniya ubbaa; hintte tasheta. Tanan de7eysinne taani iyan de7eyssi, I daro ayfe ayfana. Ta baynna hintte xalaala aykkoka oothanaw dandda7ekketa. 6Tanan doonna uray tasheda karen yegittidi melana. Hessa mela tasheti shiiqidi taman yeggettana, xuugettana. 7Hintte tanan de7ikko, ta qaalaykka hinttenan de7ikko, hintte koyabay aybaa gidikkoka woossite; hintte ekkana. 8Hintte daro ayfe ayfiyaa ta tamaare gidikko, hessan ta Aaway bonchchettana. 9Aaway tana doseyssada taanikka hinttena dosays; ta siiquwan de7ite. 10Taani ta Aawa kiitaa naagada iya siiquwan de7idayssada hintteka ta kiitaa naagikko ta siiquwan daana. 11"Ta ufayssay hinttenan gidana melanne hintte ufayssay polo gidana mela taani hinttew hessa odas. 12Ta kiitay hayssa; taani hinttena dosidayssada hintteka issoy issuwa dosite. 13Ba shemppuwa ba laggiyas aathidi immeyssafe aadhdhiya gita siiqoy baawa. 14Taani hinttena kiittidaba ubbaa oothiko hintte dosettidayssata. 15"Aylley ba goday oothiyabaa eronna gisho taani hinttena hizappe guye aylleta giikke. Shin ta Aawappe si7ida ubbaa taani hinttew odida gisho hinttena dosettidayssata gas. 16Taani hinttena doorasippe attin hintte tana dooribeekketa. Hintte bidi dhayonna ayfe ayfana mela taani hinttena shuumas. Yaanikko ta Aaway hintte ta sunthan woossidaba ubbaa immana. 17Ta kiitay hayssa: issoy issuwa dosite. 18"Alamey hinttena ixxiko koyrottidi tana ixxidayssa akeekite. 19Hintte alamiyabaa gidiyakko alamey babaada hinttena dosana. Shin taani hinttena alameppe doorida gishonne hintte alamiyabaa gidonna gisho alamey hinttena ixxees. 20'Aylley ba godaappe aadhdhenna' gada taani hinttew odidayssa akeekite. Entti tana gooddidabaa gidikko hinttenakka gooddana. Entti ta qaala naagidabaa gidikko hintte qaalaakka naagana. 21Shin entti tana kiittidayssa eronna gisho ha ubbaa ta gaason hintte bolla oothana. 22Taani yada odonnabaa gidiyakko enttaw nagara gidenna. Shin ha77i entti oothida nagaraas gaasoyabay baawa. 23Tana ixxeyssi ta Aawakka ixxees. 24Oonikka oothiboonna ooso ta entta giddon oothaboonnabaa gidiyakko enttaw nagara gidonna attana. Shin ha77i entti taani oothida oosuwa be7idi tanakka ta Aawakka ixxidosona. 25Shin entta higgiyan, 'Tana coo ixxidosona' geetettidi xaafettidayssi polettana mela hessi hanis. 26"Aawappe yaa tumaa qonccisiya Ayyaana ta hinttew kiittana. I hinttena minthethana, tabaa markkattana. 27Hintteka koyroppe doomidi taara de7iya gisho tabaa markkattana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\