Yohaannisa 16

1"Taani hessa hintte ammanoy dhayonna mela hinttew odas. 2Entti hinttena Ayhude Woosa Keethatappe kessi yeddana. Hessadakka, hinttena wodhiya oonikka Xoossi koyabaa oothiya daaniya wodey yaana. 3Entti hessa hintte bolla oothey tana woykko Aawa eronna gishossa. 4Shin entti hessa hintte bolla oothiya wodey gakkiya wode taani hinttew odididayssa hintte akeekana mela taani hinttew hayssa odas. "Sinthatada taani hayssa hinttew odonna gam77iday ta hinttera de7iya gishossa. 5Shin ha77i taani tana kiittidayssako bays; hinttefe oonikka, 'Awu bay?' gidi tana oychchey baawa. 6Shin taani hessa odida gisho hintte wozanan daro azzanoy de7ees. 7Shin taani hinttew tuma odays; taani biikko hinttew lo77o. Ays giikko, taani boonna ixxiko minthetheyssi hintteko yeenna. Shin taani biikko iya hintteko yeddana. 8Minthetheyssi yidi, nagarabaa, xillotethabaanne pirddabaa ha alamiya asaa erisana. 9Nagarabay, asay tana ammanonna gishossa. 10Xillotethabay, taani Aawakko biya gishonne hintte tana zaari be7onna gishossa. 11Pirddabay, qassi alamiya haareyssi pirddettida gishossa. 12"Taani hinttew odiyabay darobay de7ees, shin ha77i hinttew gelenna. 13Tuma Ayyaanay yaa wode hinttena tumatetha ubbaako kaalethana. I si7idabaa odeesippe attin baappe aybibaakka odenna. Qassi sinthafe yaanabaa hinttew I odana. 14I taw de7eyssafe ekkidi hinttew odiya gisho I tana bonchchana. 15Aawas de7iyaba ubbay tabaa; 'Minthetheyssi taw de7eyssafe ekkidi hinttew odana' taani giday hessassa. 16"Guutha wodeppe guye tana be7ekketa; qassi guutha wodeppe guye hintte tana be7ana" yaagis. 17Iya tamaaretappe issoti issoti bantta giddon, "Guutha wodeppe guye hintte tana be7ekketa; qassi guutha wodeppe guye hintte tana be7ana; qassika taani Aawakko bays guussay woy guussee?" yaagidosona. 18"Guutha wodeppe guye geyssi woy guussee? I ay odettiyako nuus erettenna" yaagidosona. 19Entti bana oychchanaw koyeyssa Yesuusi eridi, "Taani, 'Guutha wodeppe guye tana be7ekketa; qassi guutha wodeppe guye hintte tana be7ana' gidayssas hintte issoy issuwa oychcheetii? 20Taani hinttew tuma odays; hintte yeekkananne afuxana, shin ha alamey ufayttana. Ha77i hintte azzanana, shin hintte azzanoy ufayssan laamettana. 21Issi maccasiya na7a yelana haniya wode ba yelo wodey gakkida gisho hirggawusu. Shin na7a yelidaappe guye na7i ha alamiyan yelettida ufayssaa gisho ba un77aa dogawusu. 22Hessadakka, hintteka hintte wozanan azzaneeta, shin taani hinttena zaarada be7ana. Hintte wozanay daro ufayttana; he ufayssaa oonikka hinttefe ekkenna. 23"He gallas hintte tana aybibaakka woosseketa. Taani hinttew tuma odays; hintte ta sunthan woossiyabaa ubbaa Aaway hinttew immana. 24Ha77i gakkanaw ta sunthan aybibaakka woossibeekketa. Hintte ufayssay polo gidana mela Xoossaa woossite; hintte ekkana. 25"Taani ha77i gakkanaw hinttew leemison odas, hizappe taani leemison odonna wodey yaana. Shin Aawabaa taani hinttew qonccen odana. 26He gallas hintte ta sunthan Aawa woossana; hintte gisho taani Aawa woossike. 27Ays giikko, Aaway ba huu7en hinttena dosees. Hintte tana dosiya gishonne taani Aawa matappe yidayssa ammanida gisho I hinttena dosees. 28Taani Aawa matappe ha alamiya yas; qassi alamiya aggada Aawakko baana" yaagis. 29Iya tamaareti zaaridi, "Hekko, ha77i neeni qonccen odaasa; leemison aykkoka odakka. 30Neeni ubbabaa ereyssa nuuni ha77i eroos; qassi nena oonikka oychchana mela neeni koyakka. Hessi nuna neeni Xoossafe kiitettidayssa ammanthees" yaagidosona. 31Yaatin, Yesuusi zaaridi enttako, "Ha77i ammaneetii? 32Hekko, hinttee, hintte soo hintte soo laalettiya wodeynne ta xalaala yeggi aggidi baqatiya wodey yaana; ha77ika yikichchis. Shin Aaway taara de7iya gisho ta ta xalaala gidikke. 33Hintte taara de7ishe saroy hinttew daana mela taani hessa odas. Alamen de7ishe hintte waayettana. Shin minnite; taani alamiya xoonas" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\