Yohaannisa 17

1Yesuusi hessa odidaappe guye pude salo xeellidi, hayssada yaagis: "Aawaw, saatey gakkis; ne Na7ay nena bonchchana mela neeni ne Na7aa bonchcha. 2Neeni iyaw immida ubbaas I merinaa de7uwa immana mela asa ubbaa bolla iyaw maata immadasa. 3Merinaa de7oy, nena, issi tuma Xoossaanne ne kiittida Yesuus Kiristtoosa ero. 4Neeni ta oothana mela immida oosuwa polada nena sa7an bonchchas. 5Ha77ika, Aawaw, alamey medhettanaappe sinthe ne matan taw de7iya bonchchuwan tana bonchcha. 6"Alamiya asaappe neeni taw immidayssata nena erisas. Entti neyssata; neeni entta taw immadasa. Entti ne qaalaskka kiitettidosona. 7Neeni taw immida ubbabay neeppe yidayssa entti ha77i eroosona. 8Neeni taw immida qaala taani enttaw immas; enttika he qaala ekkidosona. Taani ne matappe yidayssi tuma gideyssa eridi neeni tana kiittidaysaka ammanidosona. 9"Taani enttaw woossays. Entti neyssata gidiya gisho neeni taw immida asaas woossaysippe attin alamiyas woossike. 10Taw de7iya ubbabay nebaa; new de7iya ubbayka tabaa. Taani entta baggara bonchchettas. 11Taani hizappe guye alamen de7ikke; entti alamen de7oosona. Taani ha77i neekko bays. Geeshsha Aawaw, ha neeni taw immidayssati neeranne taara issino gididayssada entti issino gidana mela entta ne taw immida ne sunthan naaga. 12Taani enttara sa7an de7ashe, ne taw immida ne sunthaa wolqqan entta naagas. Geeshsha Maxaafay gidayssi polettana mela dhayoy bessiya uraappe attin enttafe hari oonikka dhayibeenna. 13"Ha77i taani neekko bays. Ta ufayssay entta wozanan polo gidana mela hayssa taani alamen de7ashe odays. 14Taani enttaw ne qaala immas. Taani alameppe gidonnayssada, enttika alameppe gidonna gisho alamey entta ixxis. 15Neeni Xalaheppe entta naagana melappe attin alameppe kessana mela woossike. 16Taani alameppe gidonnayssada enttika alameppe gidokkona. 17Neeni ne tumatethan entta nebaa ootha; ne qaalaykka tuma. 18Neeni tana alamiya kiittidayssada taanikka entta alamiya kiittas. 19Qassi entti tuma nebaa gidana mela entta gisho taani ta huu7iya new immays. 20"Taani entta xalaalas gidonnashin entti qaala odin, tana ammananayssataskka woossays. 21Entti ubbay issino gidana mela taani woossays. Aawaw, ne tanan de7eyssada, qassi ta nenan de7eyssada entti nunan daana mela woossays. He wode neeni tana kiittidayssa alamey ammanana. 22Neeninne taani issino gideyssada, entti issino gidana mela, neeni tana bonchchidayssada, taanikka entta bonchchas. 23Taani enttan, neeni tanan de7eyssada entti polo issino gidana mela nena woossays. Hessika, ne tana kiittidayssanne ne tana dosida dosuwan entta dosidayssa alamey eran melassa. 24"Aawaw, neeni taw immidayssati taani de7iyasuwan taara daana mela koyays. Alamey medhettanaappe sinthe neeni tana dosida gisho taw immida ta bonchchuwa entti be7ana. 25"Geeshsha Aawaw, alamey nena erenna, shin taani erays. Qassi neeni tana kiittidayssa hayssati eroosona. 26Neeni tana siiqida siiqoy enttanan daana mela, qassi taani enttanan gidana mela, taani ne sunthaa entta erisas; sinthaskka erisana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\