Yohaannisa 18

1Yesuusi woossaa onggidaappe guye ba tamaaretara Qediroona zanggaara pinnidi, he bessan de7iya atakilttiya giddo gelidosona. 2Yesuusi ubba wode ba tamaaretara yan shiiqiya gisho Yesuusa aathi immida Yihudi he bessaa erees. 3Hessa gisho, Yihudi paanose, xomppe, tooranne gonddalle oykkida daro wotaaddareta, kahine halaqatinne Farisaaweti kiittida Xoossa Keetha naagiya pooliseta kaalethi ekkidi, he bessaa bis. 4Yesuusi bana gakkana haniyabaa ubbaa eridi, gaxa keyidi, "Oona koyeetii?" yaagis. 5Entti zaaridi, "Naazirete Yesuusa koyoos" yaagidosona. I zaaridi, "Taani Yesuusa" yaagis. Yesuusa aathi immida Yihudi yan enttara eqqis. 6I, "Taani Yesuusa" gida wode entti guye shiiqidi, sa7an kunddidosona. 7Yesuusi qassika, "Oona koyeetii?" yaagidi oychchis. Entti, "Naazirete Yesuusa koyoos" yaagidosona. 8I zaaridi, "Taani Yesuusa gideyssa hinttew odas. Hiza, hintte tana koyabaa gidikko hayssata yeddite" yaagis. 9I hessa giday, "Aawaw, neeni taw immidayssatappe hari attoshin issuwaka dhayssabiikke" gidayssi polettana melassa. 10Simoon Phexiroosas mashshi de7ees. I he mashshaa shoddidi kahine halaqaa aylliyas ushachcha haytha shocidi, qanxi yeggis. He aylliya sunthay Malkkoosa. 11Yesuusi Phexiroosakko, "Ne mashshaa shoohuwan zaara. Ta Aaway taw immida xuu7appe taani uyonnabaa new daanii?" yaagis. 12Roome wotaaddaretinne entta halaqay Xoossa Keetha naagiya poolisetara issife Yesuusa oykkidi qachchidosona. 13Koyro Yesuusa Haannako efidosona. Haanni he laythi kahine halaqa gidiya Qayyaafa bollo. 14Qayyaafi, "Asa ubbaa gisho issi asi hayqqiko lo77o" gidi kase Ayhudeta zoridayssa. 15Simoon Phexiroosinne hara issi tamaarey Yesuusa kaallidi bidosona. Kahine halaqay he hara tamaariya loythi erees. Hessa gisho, I Yesuusara kahine halaqaa zabbaa gelis. 16Shin Phexiroosi karera dirssaa penggen eqqis. Kahine halaqay eriya hara tamaarey kare keyidi, penggiya naagiya na7ees odidi, Phexiroosa gaathi gelssis. 17Penggiya naagiya na7iya Phexiroosakko, "Neeni, he addiya tamaaretappe issuwa gidikkii?" yaagasu. Phexiroosi zaaridi, "Akkay, taani gidikke" yaagis. 18Sa7ay meeggiya gisho aylletinne naageyssati xiifa tama eethidi, yuuyi aadhdhi eqqidi kayosona. Phexiroosikka enttara eqqidi tama kayees. 19Kahine halaqay Yesuusa, iya tamaaretabaanne iya timirttiyabaa oychchis. 20Yesuusi zaaridi, "Taani asa ubbaas qonccen odas. Taani Ayhude ubbay shiiqiya Ayhude Woosa Keethaninne Xoossa Keethan ubba wode tamaarssas. Geeman aykkoka odabiikke. 21Yaatin, neeni tana ays oychchay? Ta odishin si7ida asaa oychcha. He asay taani odididayssa eroosona" yaagis. 22Yesuusi hessa gida wode he bessan eqqida wotaaddaretappe issoy Yesuusa baqqidi, "Kahine halaqaas hayssada zaaray?" yaagis. 23Yesuusi zaaridi, "Taani iitabaa odidabaa gidikko hayssan de7iya asa ubbaa sinthan oda. Shin taani tuma odidabaa gidikko tana ays baqqay?" yaagis. 24Hessa gisho, Haanni, Yesuusi qashettida mela kahine halaqaa Qayyaafakko yeddis. 25Phexiroosi yan eqqidi, tama kayishin, harati iyaakko, "Neeni ha addiya tamaaretappe issuwa gidikkii?" yaagis. Phexiroosi zaaridi, "Akkay, taani gidikke" yaagidi kaddis. 26Kahine halaqaa aylletappe issoy, Phexiroosi haythaa qanxida addiya dabboy, Phexiroosakko, "Taani nena iyara atakilttiya giddon be7abiikkina?" yaagidi oychchis. 27Phexiroosi qassika kaddis. Sohuwara kuttoy waassi aggis. 28Wontta guura, entti Yesuusa Qayyaafa sooppe deriya haareyssa ooso keethi efidosona. Ayhudeti Paasika Baale kathaa maanaw banttana tunisonna mela deriya haareyssa ooso keethaa gelibookkona. 29Hessa gisho, Philaaxoosi enttako kare keyidi, "Ha addiya ays mooteetii?" yaagis. 30Entti, "I iita oothonnabaa gidiyakko nuuni iya neekko ehokko" yaagidosona. 31Philaaxoosi zaaridi, "Hintte iya ekki efidi, hintte higgey geyssada iya bolla pirddite" yaagis. Ayhudeti, "Oonakka wodhiya maati nuus baawa" yaagidosona; 32Hessi haniday Yesuusi ay mela hayqo hayqqaneekko erisanaw odidayssi polettanaassa. 33Philaaxoosi ba ooso keetha zaari gelidi, Yesuusa xeegidi, "Neeni Ayhude kawo?" yaagidi oychchis. 34Yesuusi Philaaxoosa, "Ha oysha neeni neeppe oychchayye woykko hara asi new tabaa odidee?" yaagis. 35Philaaxoosi zaaridi, "Ta Ayhude asee? Ne asaynne kahine halaqati nena taw aathi immidosona. Ne ay oothadii?" yaagis. 36Yesuusi, "Ta kawotethay ha alamiyana gidenna. I hayssan gidiyakko ta Ayhudeta halaqatas aadhdha imettonna mela ta aylleti taw olettana. Shin ta kawotethay ha alamiyana gidenna" yaagis. 37Hessa gisho, Philaaxoosi Yesuusakko, "Yaatin, neeni kawoyye?" yaagidi oychchis. Yesuusi zaaridi, "Tuma ta kawo gideyssa ne gadasa. Taani yelettidaynne ha alamiya yiday tumatethaas markkattanassa. Tumaa bagga gidida oonikka taani geyssa si7ees" yaagis. 38Philaaxoosi, "Tumi aybee?" yaagis. Philaaxoosi hessa gidaappe guye Ayhudetakko kare keyidi, "Taani iyappe ay iitakka demmabiikke. 39Shin Paasika Baale gallas, issi ase hinttew qashoppe billiya meezey de7ees. Taani hinttew Ayhudeta kawuwa billana mela koyeetii?" yaagis. 40Entti zaaridi, bantta qaalaa dhoqqu oothidi, "Barbbaana billafe attin iya gidenna" yaagidosona. Shin Barbbaani pangga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\