Yohaannisa 19

1Hessafe guye, Philaaxoosi Yesuusa garaafisis. 2Wotaaddareti aguntha kallachcha medhdhidi iya huu7en wothidosona. Qassi zo7o ma7o iya mayzidosona. 3Iyaakko shiiqidi, "Ayhude kawuwaw, merinaw kawota" yaagidi iya baqqidosona. 4Philaaxoosi qassika kare keyidi, Ayhudetakko, "Hekko, taani iyappe ay iitakka demmaboonnayssa hintte erana mela iya hintteko kare kessana" yaagis. 5Hessafe guye, Yesuusi aguntha kallachcha ba huu7en wothidi, zo7o ma7o ma77idi, kare keyis. Philaaxoosi Ayhudetakko, "Uraa hayssa be7ite" yaagis. 6Kahine halaqatinne Xoossa Keetha naageyssati iya be7ida wode bantta qaala dhoqqu oothidi, "Masqaliya bolla kaqqa! Kaqqa!" yaagidosona. Philaaxoosi enttako, "Hintte iya efidi, masqaliya bolla kaqqite. Taani iyappe ay iitakka demmabiikke" yaagis. 7Ayhudeti zaaridi, "Nuus higgey de7ees. I bana Xoossaa na7a oothida gisho nu higgiyatho I hayqqanaw bessees" yaagidosona. 8Philaaxoosi hessa si7ida wode kaseyssafe daro yayyis. 9Qassika Philaaxoosi ba ooso keethi simmi gelidi Yesuusakko, "Neeni awuppe yadi?" yaagidi oychchis. Shin Yesuusi iyaw aykkoka zaaribeenna. 10Hessa gisho, Philaaxoosi, "Taw odikkii? Nena billanaw woykko masqaliya bolla kaqqanaw taw maati de7eyssa erikkii?" yaagis. 11Yesuusi, "Xoossay new maata immiboonnabaa gidiyakko ta bolla maati new deennashin. Hessa gisho, tana new aathi immidays aadhdhiya nagara oothis" yaagis. 12Philaaxoosi hessa si7ida wode Yesuusa billanaw oge koyis. Shin Ayhudeti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Neeni iya billiyabaa gidikko Kawuwa Qeesare bagga gidakka. Bana kawo giya oonikka Qeesare morkke" yaagidosona. 13Philaaxoosi hessa si7idi Yesuusa kare kessis. Yaatidi, "Lochche Shuchchi" giyason pirdda oydiyan uttis. Ibraysxe qaalan he bessay "Gabata" guussu. 14He gallasay Paasika Baale bonchchanaw giigetetha gallas. He wode sa7i usuppun saate heera. Philaaxoosi Ayhudetakko, "Hintte kawuwa hayssa be7ite" yaagis. 15Ayhudeti bantta qaala dhoqqu oothidi, "Digga! Digga! Masqaliya bolla kaqqa" yaagidosona. Philaaxoosi zaaridi, "Hintte kawuwa taani masqaliya bolla kaqqanayssa koyeetii?" yaagidi oychchis. Kahine halaqati, "Qeesareppe hara kawoy nuus baawa" yaagidosona. 16Hessafe guye, entti Yesuusa masqaliya bolla kaqqana mela Philaaxoosi enttaw aathi immis. Entti Yesuusa oykkidi efidosona. 17Yesuusi ba masqaliya tookkidi, "Huu7e guugge" giya bessaa bis. "Huu7e guugge" guussay Ibraysxe qaalan "Golggotta" guussu. 18Entti he bessan masqaliya bolla Yesuusa kaqqidosona. Qassi iyara hara nam77u asata, issuwa ya baggara hankkuwa ha baggara masqaliya bolla kaqqidosona. 19Philaaxoosi, "Ayhudeta Kawuwa, Naazirete Yesuusa" yaagiya xuufe xaafidi masqaliya bolla wothis. 20Yesuusi masqaliya bolla kaqettida bessay katamaas matan de7iya gisho daro Ayhudeti he xuufiya nabbabidosona. Xuufey xaafettiday Ibraysxe doonan, Laatine doonaninne Girike doonana. 21Hessa gisho, kahine halaqati Philaaxoosakko, "'Ha addey bana Ayhude kawo yaagis' gada xaafappe attin 'Ayhude kawo' gada xaafoppa" yaagidosona. 22Yaatin, Philaaxoosi, "Ta xaafidayssa xaafas" yaagidi zaaris. 23Wotaaddareti masqaliya bolla iya kaqqidaappe guye iya ma7uwa ekkidi, oyddu bessan shaakkidi, isso isso ekkidosona. Yeda ma7ettiya iya adussa ma7uwa ekkidosona. 24Wotaaddareti, "Oona gakkaneekko, saama yegganaappe attin ma7uwa peedhokko" yaagidosona. Hessi haniday Geeshsha Maxaafan, "Ta ma7uwa shaakki ekkidosona; ta adussa ma7uwa bollaka saama yeggidosona" geetettidayssi polettana melassa. Hessa gisho, wotaaddareti hessa oothidosona. 25Shin Yesuusa masqaliya matan iya aayyaa, iya aaye michchiya, Qeliyophe machchiya Mayraamanne Magdela Mayraama eqqidosona. 26Yesuusi ba aayiwunne I dosiya tamaarey yan eqqidayssata be7idi, ba aayeko, "Ta aaye, ne na7aa hayssa be7a" yaagis. 27Hessafe guye, he tamaariyakko, "Ne aayiw hanno be7a" yaagis. He tamaarey iyo he wodeppe doomidi baara daana mela soo efis. 28Hessafe guye, Yesuusi ubbay ha77i polettidayssa eridi, Geeshsha Maxaafan xaafettidayssi polettana mela "Tana saamees" yaagis. 29He bessan issi xugga kumetha caala woyney de7ees. Entti ispponjje he woyniyan yeggidi, hisophe mitha xeeran wothidi, Yesuusa doonaakko shiishidosona. 30Yesuusi woyniya ganxi be7idi, "Polettis" yaagis. Hessafe guye, ba huu7iya ziqqi oothidi ba shemppuwa immis. 31He gallasay giigetetha gallas gidiya gishonne wonttetha gallasay bonchcho Sambbaata gidiya gisho asata ahay masqaliya bolla Sambbaata gallas pee7onna mela entta tohuwa menthidi, masqaliyappe wodhisana mela Ayhudeti Philaaxoosa woossidosona. 32Hessa gisho, wotaaddareti bidi, Yesuusara kaqettida nam77u asata tohuwa menthidosona. 33Shin Yesuusakko yida wode I hayqqidayssa be7idi, iya tohuwa menthibookkona. 34Shin wotaaddaretappe issoy iya miya tooran caddin sohuwara suuthinne haathi goggis. 35Hintte ammanana mela hessa be7idayssi markkattis. Iya markkatethayka tuma. Qassi I odeyssi tuma gideyssa erees. 36Hessi haniday Geeshsha Maxaafay, "Iya meqethatappe issoykka meqqenna" gidayssi polettana melassa. 37Qassika Geeshsha Maxaafay hara bessan, "Entti bantta caddidayssa be7ana" yaagees. 38Hessafe guye, Armmatiyasa katamaappe yida Yoosefi Yesuusa ahaa ekkanaw Philaaxoosa woossis. Yoosefi Ayhudetas yayyida gisho qosan Yesuusa kaalleyssa. Philaaxoosi, "Ekka" yaagis. Hessa gisho, Yoosefi bidi Yesuusa ahaa ekkis. 39Qassi Niqodimoosi, hayssafe kase Yesuusakko qamma yidayssi, karbbenne godare uuthara walakettida hasttamanne issi kilo giraame gidiya shitto ekkidi Yoosefara yis. 40He nam77u asati Yesuusa ahaa ekkidi, Ayhudeti aha xaaxiya maaran, shittora, moogo afilan xaaxidosona. 41Yesuusi masqaliya bolla kaqettida bessan daro atakilttey de7ees. He atakilttiya giddon shuchchafe woocettidi oosettida buroo oonikka moogettibonna ooratha duufoy de7ees. 42He gonggoloy matan de7iya gishonne Ayhudeti Sambbaatas giigettiya gallas gidiya gisho Yesuusa ahaa yan moogidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\