Yohaannisa 2

1Heedzantho gallas Galiila biittan Qaana kataman yaaganoy yaaganettis. Yesuusa aayyaa he yaaganuwan de7awusu. 2Yesuusikka ba tamaaretara issife he yaaganuwa xeegettis. 3Woyne ushshay wurin, Yesuusa aayyaa Yesuusakko, "Enttaw woyne ushshay wuris" yaagasu. 4Yesuusi zaaridi, "Ta aaye, ne hayssan geloppa? Ta wodey buroo gakkibeenna" yaagis. 5Yesuusa aayyaa oosanchchotakko, "I hinttew odiyabaa aybibaa gidikkoka oothite" yaagasu. 6Ayhudeti bantta geesho wogaas go7ettiya usuppun shuchcha baathati he bessan de7oosona. Issi issi baathay nam77u woykko heedzu xugga oykkees. 7Yesuusi oosanchchotakko, "Baathatan haathe kunthite" yaagis. Entti baathatas doona gakkanaw haathe kunthidosona. 8Yesuusi enttako, "Ha77i duuqqidi yaaganuwa aawatethan poliseyssas immite" yaagis. Entti iyaw efidi immidosona. 9Yaaganuwa aawatethan poliseyssi woyne ushshi laamettida haathaa ganxi ekkidi awuppe yidaakko eribeenna, shin haathaa kunthida oosanchchoti eroosona. Yaaganuwa aawatethan poliseyssi machchiw ekkeyssa xeegidi, 10"Oonikka lo77o woyne ushshaa asaa koyrottidi ushshees. Yaatidi asay uyi kallidaappe guye qiraariya immees. Shin neeni lo77o woyne ushshaa hanno gakkanaw wotha aggadasa" yaagis. 11Yesuusi ha koyro malaataa Galiila biittan Qaana kataman oothis; hessan ba gitatethaa bessis. Iya tamaareti iya ammanidosona. 12Hessafe guye, Yesuusi ba aayera, ba ishataranne ba tamaaretara issife Qifirnahoome katamaa bidi guutha gallas gam77is. 13Ayhudeti bonchchiya Paasika Baale gallasay matatin Yesuusi Yerusalaame bis. 14Bidi Xoossa Keethan boorata, miizata, dorssatanne holleta bayzeyssatanne bantta oydiyan uttidi miishe laammeyssata demmis. 15I xurqqafe dooqidi asaa ubbaa entta mehetara Xoossa Keethafe gooddidi kare kessis. Miishe laammeyssata xarpheezatakka aathi yeggidi entta miishiya laallis. 16Holle bayzeyssata, "Ha holleta hayssafe kessite; ta Aawa keetha giya oothofite" yaagis. 17Iya tamaareti Geeshsha Maxaafan, "Taani ne keethas mishettiya mishay tana tamada xuuggees" geetettidi xaafettidayssa akeekidosona. 18Hessafe guye, Ayhudeti zaaridi, "Ne hayssa oothanaw new maati de7eyssas nuna ay malaata oothada bessanee?" yaagidosona. 19Yesuusi, "Ha Xoossa Keetha laallite; taani heedzu gallasan zaarada keexana" yaagis. 20Qassika Ayhudeti, "Ha Xoossa Keetha keexanaw oytamanne usuppun laythi ekkis, shin neeni heedzu gallasan keexanee?" yaagidosona. 21Shin Yesuusi odiya Xoossa Keethay ba asatethaabaa. 22Hessa gisho, Yesuusi hayqoppe denddidaappe guye iya tamaareti I hessa gidayssa akeekidosona. Qassi entti Geeshsha maxaafan xaafettidayssanne Yesuusi odidayssa ammanidosona. 23Yesuusi Paasika bonchchiya bessan Yerusalaamen de7ishin, I oothida malaatata be7idi daro asay iya ammanidosona. 24Shin Yesuusi asaa ubbaa eriya gisho entta ammanibeenna. 25Asa wozanan de7iyabaa I ba huu7en eriya gisho asabaa oonikka iyaw odana mela koshshibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\