Yohaannisa 20

1Wogga wode wontta buroo geeyonna de7ishin, Magdela Mayraama, Yesuusi moogettida duufuwa bada shuchchay he duufuwa doonappe denddidayssa be7asu. 2Simoon Phexiroosakkonne Yesuusi dosiya hankko tamaariyakko woxxa bada, "Duufuwappe Godaa efidosona; iya awun wothidaakko nu erokko" yaagasu. 3Hessa gisho, Phexiroosinne hankko tamaarey keyidi duufuwa bidosona. 4Nam77ayka issife woxxidosona, shin hankko tamaarey Phexiroosappe aadhdhidi sinthattidi duufuwa gakkis. 5He tamaarey hokkidi, moogo afilaa be7is, shin duufuwan wodhdhibeenna. 6Simoon Phexiroosi iya kaalli yidi, duufuwan wodhdhidi moogo afilay yan de7eyssa be7is. 7Qassi Yesuusa huu7en xaaxettida afilay xaaxettida mela dumma issi bessan de7eyssa be7is. He afilay dumma de7eesippe attin moogo afilaara issife deenna. 8He wode sinthattidi duufuwa gakkida hankko tamaarey geli be7idi ammanis. 9Yesuusi hayqoppe denddanaw besseyssa odiya Geeshsha maxaafaa qaala entti buroo akeekibookkona. 10Hessafe guye, iya tamaareti bantta soo simmidi bidosona. 11Shin Mayraama he duufuwa doonan eqqada yeekkashe hokkada duufuwa giddo xeellasu. 12Bootha ma7o ma77ida nam77u kiitanchchoti Yesuusa ahay zin77idasuwan issoy huu7esoora hankkoy tohosoora uttidashin be7asu. 13Entti ikko, "Maccasete, ays yeekkay?" yaagidi oychchidosona. Iya, "Entti ta Godaa efidosona; entti awun wothidaakko taani erikke" yaagasu. 14Hessa gidaappe guye, iya guye simma xeelliya wode Yesuusi yan eqqidayssa be7asu. Shin I Yesuusa gididayssa erabuukku. 15Yesuusi iikko, "Maccasete, ays yeekkay? Oona koyay?" yaagidi oychchis. Mayraama atakiltte oosanchchuwa daanin, "Godaw, ne ekkidabaa gidikko, iya awun wothidaakko taw odarkkii. Taani iya ekkana" yaagasu. 16Yesuusi iikko, "Mayraame" yaagis. Iya iyaakko simmada, Ibraysxe doonan "Rebuuni" yaagasu. Hessas birshshethay "Asttamaariyaw" guussu. 17Yesuusi iikko, "Taani buroo ta Aawakko boonna gisho tana oykkada ashshanaw koyoppa. Shin ta ishatakko bada, 'Taani ta Aawakkonne hintte Aawakko, ta Xoossaakonne hintte Xoossaako, simmana gis' gada enttaw oda" yaagis. 18Magdela Mayraama Godaa be7idayssanne iw hessa I odididayssa bada iya tamaaretas odasu. 19Wogga wode omarssi, iya tamaareti Ayhudetas yayyidi kariya gorddidi shiiqi uttidashin, Yesuusi yidi, entta giddon eqqidi, "Saroy hinttew gido" yaagis. 20Hessa gidi simmidi ba kushiyanne ba miya entta bessis. Iya tamaareti Godaa be7ida wode daro ufayttidosona. 21Yesuusi zaaridi enttako, "Saroy hinttew gido; ta Aaway tana kiittidayssada taanikka hinttena kiittays" yaagis. 22Hessa gidaappe guye, entta bolla ufu gidi punnis. Qassi, "Geeshsha Ayyaana ekkite. 23Hintte atto gida asaa nagaray atto geetettana. Hintte atto goonnayssata nagaray atto geetettenna" yaagis. 24Shin tammanne nam77u tamaaretappe issoy, Didimoosa geetettiya Toomasi, Yesuusi yida wode enttara deenna. 25Hessa gisho, hankko iya tamaareti Toomasakko, "Nuuni Godaa be7ida" yaagidosona. Shin Toomasi enttako, "Misimaren I cadettida iya kushiyan de7iya beeta be7onnanne he beeta ta biradhdhen bochchonna, qassi ta kushiya iya miyan yedda be7onna ammanikke" yaagis. 26Saaminttafe guye, Yesuusa tamaareti qassika son shiiqidi uttidosona; Toomasikka enttara de7ees. Karey gorddettidi de7ishin Yesuusi yidi, entta giddon eqqidi, "Saroy hinttew gido" yaagis. 27Hessafe guye, Yesuusi Toomasakko, "Ta kushiya ne biradhdhiyan bochchada be7a. Qassi ne kushiya ta miyan yeddada be7a; sidhoppa, ammana" yaagis. 28Toomasi zaaridi, "Ta Godaw, ta Xoossaw" yaagis. 29Yaatin Yesuusi, "Neeni tana be7ida gisho ammanadasa, shin tana be7onna ammanidayssati anjjettidayssata" yaagis. 30Yesuusi ha maxaafan xaafettiboonna hara daro malaatata ba tamaareta sinthan oothis. 31Shin Yesuusi I Kiristtoosa, Xoossaa Na7aa gideyssa hintte ammanana melanne ammanidi iya sunthan de7o demmana mela hessi xaafettis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\