Yohaannisa 21

1Hessafe guye, Yesuusi Xibaaryoosa Abbaa matan ba tamaaretas zaari qonccis. I enttaw hayssafe kaallidi de7iya hanotan qonccis. 2Simoon Phexiroosi, Mentte geetettiya Toomasi, Qaana Galiilappe yida Natina7eeli, Zabdiyoosa naytinne Yesuusa tamaaretappe hara nam77ati issife de7oosona. 3Simoon Phexiroosi enttako, "Taani molo oykkanaw bays" yaagis. Entti, "Nukka neera baana" yaagidi, wogoluwa giddo gelidosona. Shin entti he qamman aybi molokka oykkibookkona. 4Wontta guura xalqey dolanaappe sinthe, Yesuusi abbaa gaxan eqqis, shin iya tamaareti Yesuusa gididayssa erbookkona. 5Yesuusi enttako, "Ta laggeto, molo oykkibeekketii?" yaagis. Entti zaaridi, "Aykkoka oykkibookko" yaagidosona. 6I zaaridi, "Hintte gitiya wogoluwappe ushachcha baggara yeggite; guutha molo hintte oykkana" yaagis. Hessa gisho, gitiya ushachcha baggara yeggidosona. Moloy darida gisho goochchidi kessanaw xoonettidosona. 7Yesuusi dosiya tamaarey Phexiroosakko, "Hayssi Godaa!" yaagis. Simoon Phexiroosi I Godaa gidayssa si7ida wode kallo de7iya gisho ba ma7uwa ma77idi abbaa giddo guppi gelis. 8Shin wogoluwan attida hankko tamaareti moloy kumida gitiya goochchidi, abbaafe gaxa keyidosona. Entti abbaafe nam77u xeetu wadha mela haakkoosona. 9Entti abbaafe gaxa keyida wode xiifa bonqon moloy de7eyssanne uythi be7idosona. 10Yesuusi enttako, "Ha77i hintte oykkida moluwappe guuthara hammite" yaagis. 11Simoon Phexiroosi wogoluwan gelidi, xeetanne ishatammanne heedzu wogga moloti kumida gitiya goochchidi abbaafe gaxa kessis. Moloy hessa mela daro gidin gitey daakettibeenna. 12Yesuusi enttako, "Haa yidi miite" yaagis. I Godaa gideyssa entti erida gisho iya tamaaretappe issoykka, "Neeni oonee?" gidi iya oychchanaw minniday baawa. 13Yesuusi yidi, uythaa ekkidi enttaw immis; moluwakka hessada immis. 14Yesuusi hayqoppe denddidi ba tamaaretas qonccishin hayssi heedzantho. 15Entti midaappe guye, Yesuusi Simoon Phexiroosakko, "Yoona na7aw Simoona, tana hayssatappe aathada dosay?" yaagis. Simoon Phexiroosi, "Ee Godaw, taani nena doseyssa ne eraasa" yaagis. Yesuusi iyaakko, "Ta dorssa marata heemma" yaagis. 16Yesuusi qassika, "Yoona na7aw Simoona, tana dosay?" yaagis. Simoon Phexiroosi, "Ee Godaw, taani nena doseyssa ne eraasa" yaagis. Yesuusi, "Ta dorssata heemma" yaagis. 17Yesuusi heedzantho, "Yoona na7aw Simoona, tana dosay?" yaagis. Yesuusi heedzantho Simoon Phexiroosakko, "Tana dosay?" yaagidi oychchida gisho Phexiroosi azzanidi, "Godaw, neeni ubbabaa eraasa; taani nena doseyssa ne eraasa" yaagis. Yesuusi, "Ta dorssata heemma. 18Taani new tuma odays; neeni na7atethan de7iya wode nerkka danccettada, ne koyida soo baasa. Shin ne cimida wode ne kushiya micca bessana. Hari danccisana; ne dosonna soo efana" yaagis. 19Yesuusi hessa Phexiroosi ay mela hayqo hayqqidi, Xoossaa bonchchisaneekko erisanaw gis. Hessa gidaappe guye, Yesuusi Phexiroosakko, "Tana kaalla" yaagis. 20Phexiroosi guye simmidi, Yesuusi dosiya tamaarey baappe guyera yeyssa be7is. He tamaarey, kaho miyason Yesuusakko shiiqidi, "Godaw, nena aathi immanay oonee?" gidayssa. 21Phexiroosi he tamaariya be7idi, "Godaw, ha addey qassi waananee?" yaagidi Yesuusa oychchis. 22Yesuusi iyaakko, "Taani yaana gakkanaw I daana mela taani koykko, hessi nena ay metidee? Neeni tana kaalla" yaagis. 23Hessa gisho, he tamaarey hayqqenna giya oday ishata ubbaa gakkis. Shin Yesuusi, "Taani yaana gakkanaw, I daana mela taani koykko nena ay metidee?" yaagisippe attin "Hayqqenna" gibeenna. 24Ha odabaa markkattidaynne hayssa xaafiday he tamaariya. Iya markkatethay tuma gideyssa nuuni eroos. 25Yesuusi oothida hara darobay de7ees. Ta qoppin, ubbabay huu7en huu7en xaafettidaakko, xaafettiya maxaafatas kumetha alamey wothanw gidanabaa daanenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\