Yohaannisa 3

1Farisaaweta yaraappe gidida, Ayhudeta halaqay, Niqodimoosa giya issi addey de7ees. 2Niqodimoosi qamma Yesuusakko yidi, "Asttamaariyaw, neeni Xoossay kiittida asttamaare gideyssa nuuni eroos. Ays giikko, Xoossay iyara doonna ixxiko ha neeni oothiya malaata oothanaw dandda7iya asi baawa" yaagis. 3Yesuusi zaaridi, "Taani new tuma odays; oonikka zaari yelettonna ixxiko Xoossaa kawotethaa be7anaw dandda7enna" yaagis. 4Niqodimoosi, "Ceega asi waanidi zaari yelettanaw dandda7ii? Ba aaye ulo simmi gelidi zaari yelettanaw dandda7ii?" yaagis. 5Yesuusi zaaridi, "Taani new tuma odays; oonikka haathafenne Geeshsha Ayyaanaappe yelettonna ixxiko, Xoossaa kawotethaa gelanaw dandda7enna. 6Asho na7atethi aawuppenne aayippe yees; Xoossaa na7atethi Geeshsha Ayyaanaappe imettees. 7Taani, 'Hintte zaari yelettanaw bessees' gada hinttew odida gisho neeni malaalettofa. 8Carkkoy ba koyida bessi carkkees. Neeni iya kooshinchcha si7asappe attin I awuppe yaakko woykko aw biyakko erakka. Ayyaanaappe yelettida ubbay hessa mela" yaagis. 9Yaatin Niqodimoosi, "Hessi waanidi hananaw dandda7ii?" yaagidi oychchis. 10Yesuusi zaaridi, "Neeni Isra7eelata asttamaare gidashe hayssa erikkii? 11Taani new tuma odays; nu eriyabaa odoosinne be7idabaa markkattoos, shin nu markkatethaa hintte ekkeketa. 12Taani hinttew sa7abaa odin hintte ammanonnabaa gidikko salobaa odin waati ammananee? 13Saloppe wodhdhida Asa Na7aappe attin salo keyiday oonikka baawa; [salon de7iya Asa Na7ay tana]" yaagis. 14- 15Musey bazzo biittan biraata shooshi kaqqidayssada tana ammanida ubbay merinaa de7uwa ekkana mela Asa Na7ay dhoqqu gaanaw bessees. 16Xoossaa Na7aa ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa laattanaappe attin dhayonna mela Xoossay ha alamiya daro dosida gisho ba issi Na7aa immis. 17Xoossay ba Na7aa ha alamiya kiittiday alamiya pirddanaw gidonnashin alamiya iya baggara ashshanaassa. 18Na7aa ammaniyaa oonikka pirddettenna, shin Na7aa ammanonna oonikka issi Xoossaa Na7aa ammaniboonna gisho ha77i pirddettis. 19Pirddayka hayssa: poo7oy alamiya yis, shin asaa oosoy iita gidiya gisho asay poo7uwappe aathidi dhumaa dosees. 20Iitabaa oothiya oonikka poo7o ixxees. Ays giikko, ba oosoy qoncconna mela poo7uwakko yeenna. 21Shin tuma oothiya oonikka Xoossay kiittidayssada I oothidayssa poo7oy qonccisana mela poo7uwakko yees. 22Hessafe guye, Yesuusinne iya tamaareti Yihuda biitta bidosona. Yesuusi yan xammaqishe enttara guutha wode uttis. 23Qassi Yohaannisi Saleeme matan de7iya Henoona giyason gidiya haathi de7iya gisho asaa yan xammaqees. Asaykka yaa bidi xammaqettosona. 24He wode Yohaannisi buroo qashettibeenna. 25Hessafe guye, Yohaannisa tamaaretinne issi Ayhude addey geesho wogabaa palamidosona. 26Entti Yohaannisakko bidi, "Asttamaariyaw, Yorddaanose Shaafappe hefinthan neera de7eyssi, neeni iyabaa markkattidayssi, hekko xammaqees. Asay ubbayka iyaakko boosona" yaagidosona. 27Yohaannisi zaaridi, "Xoossay immonna asi aybibaakka ekkanaw dandda7enna. 28'Taani Kiristtoosa gidikke, shin iyappe sinthe kiitetas' gidayssas hinttee, hintte huu7en taw markka. 29Gelos giigidaara ekkenaw giigidayssassa. Ekkeyssa laggey iya matan eqqidi I geyssa si7iya wode daro ufayttees. Hessa gisho, hayssi ta ufayssay polettis. 30I gitatanaw taani guuxanaw bessees. 31Bollafe yeyssi ubbaafe bolla. Sa7appe benttidayssi sa7abaa. I sa7abaa odees. Saloppe yeyssi ubbaafe bolla. 32I ba be7idabaanne si7idabaa markkattees, shin iya markkatethaa ekkey baawa. 33Iya markkatethaa ekkiya oonikka Xoossay tuma gideyssa qonccisees. 34Xoossay ba geeshsha Ayyaana iyaw kumethi immiya gisho Xoossay kiittidayssi Xoossaa qaala odees. 35Aaway ba Na7aa dosidi ubbabaa iya kushen wothis. 36Na7aa ammaniyaa uraas merinaa de7oy de7ees. Shin Na7aa ammanonnayssa bolla Xoossaa hanqoy de7eesippe attin I de7o demmenna" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\