Yohaannisa 4

1Yesuusi Yohaannisayssafe dariya kaalleyssata baakko shiisheyssanne xammaqeyssa Farisaaweti si7idosona. 2Gidikkoka Yesuusa tamaareti xammaqidosonappe attin Yesuusi oonakka xammaqibeena. 3Yesuusi asay iyabaa geyssa si7ida wode Yihudappe denddidi Galiila bis. 4Galiila bishe Samaarera aadhdhanayssi iyaw attonnabaa gidis. 5Hessa gisho, Yayqoobi ba na7aa Yoosefas immida gadiya matan de7iya Sikaare giya Samaare katamaa bis. 6He bessan Yayqooba haathaa ollay de7ees. Yesuusi hamuthan daaburidi he haathaa olla matan uttis. He wode sa7ay usuppun saate heera. 7Issi Samaare katamaa maccas he ollaafe haathe tikkanaw yasu. Yesuusi he maccaseekko, "Tana haathe ushsharkkii" yaagis. 8He wode Yesuusa tamaareti kathi shammanaw katama bidosonashin. 9He maccasiya zaarada, "Neeni Ayhude ase gidashe, Samaare maccas gidiya tana waanada haathe ushsha gay?" yaagasu. Hessa iya giday Ayhudeti Samaaretara gahettonna gishossa. 10Yesuusi zaaridi, "Neeni Xoossaa imotaanne haathe tana ushsha geyssi ooneekko eridabaa gidiyakko iya ne woossana; ikka new de7o immiya haathi immanashin" yaagis. 11Maccasiya zaarada, "Godaw, new duuqqiyabay baawa; ollayka ziqqa. Yaatin, de7o immiya haathi ne awuppe ekkanee? 12Nuus ha haathaa olla immida nu aawa Yayqoobappe neeni aadhdhay? I, iya naytinne iya mehey ha ollaafe uyidosona" yaagasu. 13Yesuusi, "Ha haathaafe uyida oonikka zaari saamottana. 14Shin taani immana haathaa uyaa oonikka ubbakka saamottenna. Taani immana haathay iya giddon merinaa de7o immiya goggiya pultto gidana" yaagis. 15Maccasiya zaarada, "Godaw, taani saamottonna melanne haathe tikkanaw ha bessaa yoonna mela taw he haathaa imma" yaagasu. 16Yesuusi iikko, "Bada ne azinaa xeegada ya" yaagis. 17Maccasiya zaarada, "Taw azini baawa" yaagasu. Yesuusi iikko, "Taw azini baawa guussan balabaakka. 18New kase ichchashu azinati de7oosona. Ha77i neera de7iya addey ne azina gidenna. Neeni ha77i tuma odadasa" yaagis. 19Maccasiya zaarada, "Godaw, neeni nabe gideyssa taani eras. 20Nu aawati ha deriya bolla Xoossaa goynnidosona. Shin hintte Ayhudeti asi Xoosse goynnanaw bessiya bessay Yerusalaamena geeta" yaagasu. 21Yesuusi, "Ha maccasete tana ammana; ha deriya bolla woykko Yerusalaamen Aawa hintte goynnona wodey yaana. 22Hintte Samaareti eronnayssa goynneeta. Shin nuuni atotethay Ayhudeppe yaa gisho nu ereyssa goynnos. 23Shin Aawa tuman goynneyssati Ayyaananinne tumatethan goynnana wodey matattis; ha77ika gakkis. Hiza, Aaway koyey hayssa mela ogiyan goynneyssata. 24Xoossay Ayyaana; iyaw goynneyssati Ayyaananinne tumatethan goynnanaw bessees" yaagis. 25Maccasiya zaarada, "Kiristtoosi yaanayssa taani erays. I yaa wode nuus ubbabaa odana" yaagasu. 26Yesuusi, "Ha neera odettey taani iya" yaagis. 27Entti odettishin, Yesuusa tamaareti bida bessaafe simmidosona. Yesuusi maccasara odettishin entti be7idi daro malaalettidosona. Shin maccaseekko, "Ay koyay?" Woykko Yesuusakko, "Iira ays odettay?" giday oonikka baawa. 28Hessafe guye, maccasiya ba haatha otuwa aggada guye katamaa bada asaakko, 29"Taani oothidabaa ubbaa taw odida addiya be7anaw yedhdhite. I Kiristtoosa gidanddeshshaa?" yaagasu. 30Asay katamaappe keyidi Yesuusakko bidosona. 31Hessi hanishin, iya tamaareti Yesuusakko, "Guuthabaa markkii" yaagidi woossidosona. 32Shin I, "Taw hintte eronna kathi ta meyssi de7ees" yaagis. 33Hessa gisho, iya tamaareti bantta giddon, "Iyaw miyabaa asi ehonna aggenna?" yaagidosona. 34Yesuusi enttako, "Ta kathay tana kiittidayssa sheniya oothanayssanne iya oosuwa polanayssa. 35Hintte, 'Oyddu ageenappe guye kathay cakettana' geekketiyye? Shin taani hinttew odays; kathay kaxidi shiishoos gakkidayssa loythi xeellite. 36Zereyssinne cakkeyssi issife ufayttana mela cakkeyssi damooze ekkees qassi kathaa merinaa de7os shiishees. 37Hiza, 'Issoy zerees; hankkoy qassi cakkees' giya oday tuma. 38Hintte daaburiboonayssa shiishana mela taani hinttena kiittas. Harati oothi daaburidasuwan gelidi hintte entta daaburaa ayfiyaa ekkideta" yaagis. 39Maccasiya, "I, taani oothida ubbabaa odis" gada markkattida gisho he kataman de7iya Samaare asaappe daroti Yesuusa ammanidosona. 40Samaare asay Yesuusakko yidi, bantta matan gam77ana mela Yesuusa woossin I yan nam77u gallas uttis. 41I odiya qaala gisho kaseyssafe daro asay ammanidosona. 42Qassi entti maccaseekko, "Ha77i nu ammaney nu huu7en I geyssa si7ida gishossafe attin neeni markkattida gishossa gidenna. Qassi I tuma ha alamiya ashsheyssa gideyssa nuuni erida" yaagidosona. 43Nam77u gallasappe guye, Yesuusi yaappe keyidi Galiila biitta bis. 44Yesuusi ba huu7en, "Nabey ba biittan bonchchettena" yaagidi kasetidi odis. 45Yesuusi Galiila gakkida wode Galiila asay iya mokkidosona. Ays giikko, Paasika Baale bonchchiya gallas entti Yerusalaamen de7iya gisho I oothidabaa ubbaa be7idosona. 46Yesuusi haathaa woyne ushshi laammida bessaa, Galiilan de7iya Qaana katama bis. Qifirnahoomen kawo keethan oothiya issi shuumaas na7ay harggettis. 47Yesuusi Yihudappe Galiila yidayssa he shuumay si7idi iyaakko yis. Hayqqanaw matida ba na7aa bidi pathana mela Yesuusa woossis. 48Yesuusi shuumakko, "Xoossay oothiya malaatatanne oorathabata be7onna de7ishe hintte ubbarakka ammanekketa" yaagis. 49Shuumay zaaridi, "Godaw, ta na7ay hayqqonna de7ishin taara yedhdharkki" yaagis. 50Yesuusi, "Ne soo ba; ne na7ay paxana" yaagis. He shuumay Yesuusi gidayssa ammanidi ba soo bis. 51I ba soo bishin iya aylleti iyaakko yishe iyara ogen gahettidi, "Ne na7ay paxis" gidosona. 52I ba aylleta ba na7aas ay saaten lo77idaakko oychchis. Entti zaaridi, "Zine laappun saaten mishay aggis" yaagidosona. 53Na7aa aaway Yesuusi baakko, "Ne na7ay paxana" giday he saatiyan gideyssa akeekis. Hessa gisho, inne iya soo asa ubbay ammanidosona. 54Hessi Yesuusi Yihudappe Galiila yidi oothida nam77antho malaataa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\