Yohaannisa 5

1Hessafe guye, Yesuusi Ayhudeti bonchchiya baaliyas Yerusalaame bis. 2Yerusalaamen Dorssa Penggiya matan Ibraysxe doonan Beetesayda giya teqettida haathi de7ees. He teqeti uttida haathaa matan ichchashu shemppiya bessati de7oosona. 3[Hessan haathay qaaxxanayssa naagiya] daro hargganchchoti, qooqeti, wobbetinne gunddati zin77idosona. 4[Ays giikko, issi issi toho Godaa kiitanchchoy teqettida haathan wodhdhidi haathaa qaathees. Haathay qaaxxiya wode koyro gelida uray bana oykkida ay harggefekka paxees.] 5He bessan hasttamanne hosppun laythi harggettida issi addey de7ees. 6Yesuusi yan zin77ida addiya be7idi, qassi daro wode harggettidayssa eridi addiyako, "Paxanaw koyay?" yaagis. 7Hargganchoy zaaridi, "Godaw, haathay qaaxxiya wode tana haathan yeggiya asi baawa. Taani gelana haniya wode haray taappe sinthattidi geli kichchees" yaagis. 8Yesuusi iyaakko, "Dendda eqqa; ne alggaa tookkada ba" yaagis. 9Addey sohuwarakka paxis; ba alggaa tookkidi bis. Hessi Sambbaata gallasan hanis. 10Hessa gisho, Ayhudeti paxida addiyako, "Hachchi sa7ay Sambbaata; neeni ne alggaa tookkeyssi woga gidenna" yaagidosona. 11Shin addey, "Tana pathidayssi, ne alggaa tookkada ba gis" yaagidi zaaris. 12Entti iyaakko, "Nena, ne alggaa tookkada ba giday I oonee?" yaagidi oychchidosona. 13Shin Yesuusi he bessan daro asaa giddora erisonna kanthidi bida gisho addey bana pathiday ooneekko erenna. 14Yesuusi guyeppe he addiya Xoossa Keethan demmidi, "Hekko, neeni paxadasa; hayssafe iitabay nena gakkonna mela zaarada nagara oothofa" yaagis. 15Hessafe guye, addey bidi bana pathidayssi Yesuusa gididayssa Ayhudetas odis. 16Yesuusi hessa Sambbaata gallas oothida gisho Ayhudeti Yesuusa gooda oykkidosona. 17Yesuusi zaaridi, "Ta Aaway ubba wode oothees; takka oothanaw bessees" yaagis. 18Yesuusi Sambbaata bonchchonna gisho xalaalas gidonnashin Xoossay ba Aawa gidi bana Xoossara giigisida gisho Ayhudeti iya wodhanaw kaseppe minthidi koyidosona. 19Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; Na7ay barkka aykkoka oothanaw dandda7enna. I ba Aaway oothishin be7oyssa xalaala oothees. Aaway ootheyssa Na7aykka oothees. 20Aaway ba Na7aa dosiya gisho I oothiya ooso ubbaa ba Na7aa bessees. Hintte malaalettana mela I hayssafe aadhdhiya ooso ba Na7aa bessana. 21Aaway hayqqidayssata hayqoppe denthidi enttaw de7o immeyssada Na7aykka ba koyeyssatas de7o immees. 22Aaway Na7aas pirdda maata ubbaa immisppe attin I oonakka pirddenna. 23Asay ubbay Aawa bonchcheyssada Na7aakka bonchchana. Na7aa bonchchonna oonikka Na7aa kiittida Aawakka bonchchenna. 24"Taani hinttew tuma odays; ta qaala si7eyssasinne tana kiittidayssa ammaneyssas merinaa de7oy de7ees. I hayqoppe de7on pinnida gisho pirddettenna. 25Taani hinttew tuma odays; hayqqida asay Xoossaa Na7aa qaala si7iya wodey yaana; hessika ha77i. He qaalaa si7ey de7on daana. 26Aaway de7os pultto gididayssada Na7aakka de7os pultto oothis. 27Na7ay Asa Na7a gidiya gisho Aaway Na7aas pirdda maata immis. 28"Duufon de7eyssati iya qaala si7idi denddiya wodey yaana gisho hayssan malaalettofite. 29Lo77o oothidayssati de7on daanaw qassi iita oothidayssati pirdda ekkanaw duufoppe denddana. 30"Taani ta maatan aybibaakka oothanaw dandda7ikke. Xoossay taw odidayssada pirddays. Taani tana kiittidayssi koyabaa oothaysippe attin ta koyabaa oothonna gisho ta pirdday tuma. 31"Taani tabaa markkatiko ta markkatethay tuma gidenna. 32Tabaa markkattiya hari de7ees; I tabaa markkatteyssi tuma gideyssa taani erays. 33"Hintte Yohaannisakko ase kiittin I tumaas markkattis. 34Taani hessa hinttew odey, hintte attana mela gadappe attin asa markkatethi taw koshshin gidenna. 35Yohaannisi muqaadada eexishe poo7is. Hintte guutha wode iya poo7uwan ufayttideta. 36"Shin taw Yohaannisappe aadhdhiya markki de7ees. Taani oothana mela ta Aaway taw immida oosoti tabaa markkattosona; Aaway tana kiittidayssa qonccisoosona. 37"Qassi tana kiittida Aawaykka ba huu7en tabaa markkattees. Hintte iya qaala ubbarakka si7ibeekketa woykko iya malaa be7ibeekketa. 38I kiittidayssa hintte ammanonna gisho iya qaalay hintte wozanan baawa. 39"Geeshsha Maxaafatappe merinaa de7o demmanabaa hinttew daanin entta pilggeeta; entti tabaa markkattosona. 40Shin hintte de7o demmanaw taakko yaanaw koyekketa. 41"Asappe taani bonchcho koyikke. 42Shin taani hintte wozanan Xoossaa siiqoy baynnayssa erays. 43Taani ta Aawa maatan yas, shin tana mokkibeekketa. Haray ba maatan yaa wode iya mokkeeta. 44Hintte issoy issuwafe bonchcho koyeyssati, issi Xoossaafe yaa galata ekkanaw koyonnayssati, waanidi tana ammananaw dandda7etii? 45"Taani ta Aawa sinthan hinttena mootiyabaa hinttew daanoppo. Hinttena mootanay hintte ufayssan naagiya Muse. 46Hintte Muse ammanidabaa gidiyakko I tabaa xaafida gisho tanakka ammananashin. 47Shin hintte I xaafidayssa ammanonna ixxiko ta qaala waattidi ammananee?" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\