Yohaannisa 6

1Hessafe guye, Yesuusi Xibaaryoosa giya Galiila Abbaafe hefinthi pinnis. 2I hargganchchota pason oothida malaata be7ida gisho daro asay iya kaallidosona. 3Yesuusi deriya bolla keyidi, yan ba tamaaretara issife uttis. 4Ayhudeti bonchchiya Paasika Baale gallasay gakkis. 5Yesuusi daro asay baakko yeyssa be7idi Filphoosakko, "Ha asaa ubbaa muzanaw gidiya kathi awuppe shammanee?" yaagis. 6I hessa Filphoosa paaccanaw gisippe attin I ba huu7en ay oothaneekko erees. 7Filphoosi zaaridi Yesuusakko, "Hari attoshin, Huu7en huu7en, issi issi barssi gathanaw, nam77u xeetu dinaaren uythu shamminkka gidenna" yaagis. 8Qassi Yesuusa tamaaretappe issoy, Simoon Phexiroosa ishay Inddiriyasi, 9"Ichchashu bangga soollonne nam77u molo oykkida issi na7ay hayssan de7ees, shin ha asa ubbaas hessi ay maaddanee?" yaagis. 10Yesuusi ba tamaaretakko, "Asaa utisite" yaagis. He bessan daro maati de7ees; asa ubbay uttis. Adde asaa tayboy ichchashu mukulu gidana. 11Yesuusi uythaa ekkidi Xoossaa galati simmidi yan uttida asaas gishis. Moluwakka ekkidi hessada oothidi immin, asay ba koyidayssa mela mis. 12Entti ubbay kallidaappe guye Yesuusi ba tamaaretakko, "Issibaykka iitonna mela attida tiifiya shiishite" yaagis. 13Hessa gisho, entti ubbaa shiishidosona. Asay min attida bangga soollo tiifiya shiishidi tammanne nam77u gayta kunthidosona. 14Asay Yesuusi oothida malaatata be7ida wode "Hayssi tuma ha alamiya yaana geetettida nabiya" yaagidosona. 15Yesuusi entti iya oykkidi wolqqan kawo oothanaw haneyssa eridi, barkka deriya bolla zaari keyis. 16Sa7ay omarssida wode Yesuusa tamaareti abbaako wodhdhidosona. 17Sa7ay qammida gishonne Yesuusi buroo enttako yiboonna gisho iya tamaareti wogolon gelidi abbaa pinnidi Qifirnahoome baanaw denddidosona. 18Wolqqaama carkkoy carkkida gisho abbay qaaxxees. 19Ichchashu woykko usuppun kilo mitire gideyssa mela entti abbaa pidhidi bidaappe guye Yesuusi abbaa bollara hamuttishe yeyssa be7idi yayyidosona. 20Shin I, "Babbofite, tana" yaagis. 21Entti ufayttidi iya wogoluwan gelssidosona; iirakka wogoloy entti biya abbaa gaxa gakkis. 22Wonttetha gallas abbaafe hefinthan attida daro asay issi wogolo xalaali de7eyssa be7idosona. Yesuusi ba tamaaretara wogoluwan gelidi, enttara boonnayssanne entti banttarkka bidayssa akeekidosona. 23Shin Xibaaryoosappe hara wogoloti Yesuusi Xoossaa galatin, asay uythaa mida bessaa yidosona. 24Asay Yesuusi woykko iya tamaareti yan baynnayssa be7idi, Yesuusa koyanaw wogolotan gelidi Qifirnahoome bidosona. 25Asay Yesuusa abbaafe hefinthan demmida wode "Asttamaariyaw, haa awude yadi?" yaagis. 26Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; hintte tana koyey uythi midi kallida gishossafe attin malaata be7ida gishossa gidenna. 27Samiya kathas oothofite, shin merinaa de7o immiya kathas oothite. Xoossaa Aaway I oothana mela iyaw maata immida gisho he kathaa Asa Na7ay hinttew immana" yaagis. 28Yaatin entti, "Nuuni Xoossaa oosuwa oothanaw ay oothanee?" yaagidi Yesuusa oychchidosona. 29Yesuusi zaaridi, "Hintte oothana mela Xoossay koyaa oosoy hayssa: I kiittidayssa ammanite" yaagis. 30Entti zaaridi, "Nuuni be7idi, nena ammanana mela ay malaata ne bessanee? Ne ay oothanee? 31Geeshsha Maxaafan, 'Entti maana mela uythu saloppe immis' geetetti xaafettidayssada nu aawati bazzo biittan manna midosona" yaagidosona. 32Yesuusi, "Taani hinttew tuma odays; hinttew saloppe tuma uythaa immiday ta Aawappe attin Muse gidenna. 33Hiza, Xoossay immiya uythay saloppe wodhdhidayssi alamiyas de7o immeyssa" yaagis. 34Entti zaaridi, "Godaw, nuus he uythaa ubba wode imma" yaagidosona. 35Yesuusi, "Taani de7o immiya uythaa; taakko yaa oonikka ubbaraka koshattenna. Qassi tana ammaniyaa uray ubbarakka saamottenna. 36Shin taani hinttew odas; hintte tana be7ideta, shin ammanekketa. 37Ta Aaway taw immiya ubbay taakko yaana; qassi taakko yaa oonakka kare yeddike. 38Taani ta koyabaa oothanaw gidonnashin tana kiittidayssi koyabaa oothanaw saloppe yas. 39Tana kiittidayssi koyey hayssa: taani I taw immida ubbatakka wurssetha gallas hayqoppe denthana melappe attin issuwaka dhayssana mela koyenna. 40Hiza, ta Aaway koyey hessa: Na7aa be7idi ammaniyaa ubbay merinaa de7uwa ekkana; taani he ubbaa wurssetha gallas merinaa de7os hayqoppe denthana" yaagis. 41Yesuusi, "Taani saloppe wodhdhida uythaa" gida gisho Ayhudeti iya bolla zuuzummidosona. 42Entti, "Hayssi nuuni iya aawanne iya aayiw eriya Yoosefa Na7aa Yesuusa gidennee? Yaatin, I waanidi, 'Taani saloppe wodhdhas' gaanaw dandda7ii?" yaagidosona. 43Yesuusi zaaridi, "Issoy issuwara zuuzummeyssa aggite. 44Tana kiittida ta Aaway taakko ehiya asappe attin taakko yaanaw dandda7iya oonikka baawa. Taani wurssetha gallas iya merinaa de7os hayqoppe denthana. 45Nabeti, 'Xoossay asa ubbaa tamaarssana' yaagidi xaafidosona. Aawa si7eyssinne iyappe tamaariya oonikka taakko yees. 46Xoossaa matappe yidayssafe attin Aawa be7iday oonikka baawa; iya xalaali Aawa be7is. 47"Taani hinttew tuma odays; tana ammaniyaa ooddeskka merinaa de7oy de7ees. 48Taani de7o immiya uythaa. 49Hintte aawati bazzon manna midosona, shin hayqqidosona. 50Saloppe yaa uythay hayssa; he uythaa miya oonikka hayqqenna. 51Saloppe yida de7o uythay tana. Oonikka ha uythaa miikko merinaw daana. Qassi ha alamey de7on daana mela taani hinttew immana uythay ta ashuwa" yaagis. 52Ayhudeti, "Ha addey ba ashuwa nu maana mela nuus waattidi immanaw dandda7ii?" yaagidi bantta giddon palamidosona. 53Hessa gisho, Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; Asa Na7aa ashuwa, hintte moonna ixxiko, qassi iya suuthaa hintte uyonna ixxiko, hinttew de7oy baawa. 54Ta ashuwa miya uraasinne ta suuthaa uyaa uraas merinaa de7oy de7ees. Taani wurssetha gallas iya hayqoppe denthana. 55Ta ashoy tuma kathi; ta suuthaykka tuma ushshu. 56Ta ashuwa miya uraynne ta suuthaa uyaa uray tanan de7ees; takka iyan de7ays. 57De7o Aaway tana kiittin, taani iya baggara de7on de7eyssada, tana miya uraykka ta gaason de7on daana. 58Saloppe wodhdhida uythay hayssa: hintte aawati midi hayqqida manna mela gidenna; ha uythaa miya uray merinaw daana" yaagis. 59Yesuusi Qifirnahoome kataman Ayhude Woosa Keethan hayssa tamaarssis. 60Yesuusa tamaaretappe dariya baggay hessa si7ida wode "Hayssi gelonna timirtte; hayssi ooddes gelii?" yaagidosona. 61Yesuusi ba tamaareti hessas zuuzummidayssa eridi, "Hayssi hinttena dhubbi? 62Yaatin, Asa Na7ay kase de7iyasuwa pude keyishin hintte be7idi woyganddetii? 63Geeshsha Ayyaanay de7o immees; asa wolqqi aykkoka maaddenna. Ta hinttew odiya qaalay de7o immiya Geeshsha Ayyaanaappe yees. 64Shin hintte giddon ammanonnayssati de7oosona" yaagis. Ammanonnayssati oonanteeko Yesuusi koyroppe doomidi erees. Qassi bana aathi immanay ooneekko erees. 65Qassika Yesuusi, "Aaway ba goonna oonikka taakko yaanaw dandda7enna gada taani odiday hessa gishossa" yaagis. 66Hessa gaason, Yesuusa kaalleyssatappe daroti iya aggidi guye simmidosona; zaari iya kaallibookkona. 67Yesuusi tammanne nam77u ba tamaareta, "Hintteka aggidi baanaw koyeetii?" yaagidi oychchis. 68Simoon Phexiroosi zaaridi, "Godaw, nuuni ooddeko baanee? New merinaa de7o immiya qaalay de7ees. 69Neeni Xoossaa Geeshshaa gideyssa nuuni ammanoosinne eroos" yaagis. 70Yesuusi enttako, "Taani hinttena tammanne nam77ata doorabiikkinaa? Shin hinttefe issoy Xalahe" yaagis. 71Yesuusi hessa giday Simoona Na7aa Asqoroota Yihudasa. Yihudi Yesuusa aathi immanaw de7iya tammanne nam77u tamaaretappe issuwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\