Yohaannisa 7

1Hessafe guye, Ayhudeti Yesuusa wodhanaw koyaa gisho I Yihuda aggidi Galiilan simerettees. 2Ayhudeti bonchchiya Shaqara Baaley bonchchettanaw matis. 3Hessa gisho, Yesuusa ishati, "Ne tamaareti neeni oothiya malaatata be7ana mela hayssafe denddada Yihuda biittaa ba. 4Baw erettanaw koya asi oonikka ba oosuwa genthenna. Neeni hayssata oothada nebaa alamiya erisa" yaagidosona. 5Iya ishati hessa giday iyan ammaniboonna gishossa. 6Yesuusi enttako, "Taw injje wodey gakkibeenna, shin hinttew ubba wodey injjetees. 7Alamey hinttena ixxanaw dandda7enna, shin taani alamiya oosoy iita gideyssa markkattiya gisho tana ixxees. 8Hintte baaliya biite; ta wodey gakkiboonna gisho taani baaliya biikke" yaagis. 9I hessa gidi Galiilan attis. 10Iya ishati baaliya bonchchanaw bidaappe guye Yesuusi oonakka erisonna qosan he bessaa bis. 11Ayhudeti baaliya bonchchiya bessan, "I awun de7ii?" yaagidi iya koyidosona. 12Asay kalkkashidi iyabaa odettoosona. Baggay, "I lo77o asi" giya wode harati qassi, "Akkay, I asaa balethees" yaagosona. 13Shin Ayhude halaqatas yayyida gisho oonikka iyabaa qonccen odettenna. 14Baaliya bonchchidi giddo gathiya wode Yesuusi Xoossa Keethi bidi tamaarsso oykkis. 15Ayhudeti, "Ha addey timirtte tamaaronna hayssa ubbaa waati eridee?" yaagidi malaalettidosona. 16Yesuusi zaaridi, "Ta tamaarssiya timirttey tana kiittida Xoossaa matappe yaa timirttefe attin tabaa gidenna. 17Xoossaa sheniya oothanaw koyaa oonikka ha timirttey Xoossaa matappe yiyaakkonne woykko taani taappe odiyakko erana. 18Babaa odiya oonikka ba huu7e bonchcho koyees. Shin bana kiittidayssa bonchchuwa koyaa oonikka I tumanchcho; iyan worddoy baawa. 19Musey hinttew higgiya immis, shin hinttefe oonikka higgiya naagibeenna. Yaatin ays tana wodhanaw koyeetii?" yaagis. 20Asay zaaridi, "Nena Xalahey oykkis; nena wodhanaw oonee koyey?" yaagidosona. 21Yesuusi, "Taani issi malaata oothin hintte ubbay malaalettideta. 22Hinttee, hintte nayta qaxxarana mela Musey kiittis. Shin qaxxaro hintte mayzati doomidosonappe attin Muse gidenna. Hessa gisho, hintte Sambbaata gallas adde nayta qaxxareeta. 23Muse higgey kiittida gisho hintte Sambbaata gallas qaxxariyabaa gidikko, taani issi asa kumetha asatethaa pathida gisho taara ays kacceetii? 24Tuma pirdda pirdditeppe attin asa som77o be7idi pirddofite" yaagis. 25Yerusalaame asaappe issoti issoti, "Entti wodhanaw koyaa uray hayssa gidennee? 26Hekko, i qonccen odees; entti iya aykkoka gookkona. I Kiristtoosa gideyssa Ayhude halaqati tuma eridonaashsha? 27Kiristtoosi yaa wode I awuppe yaakko oonikka erenna, shin i awuppe yidaakko nu eroos" yaagidosona. 28Yesuusi Xoossa Keethan tamaarssishe ba qaala dhoqqu oothidi, "Tuma hintte taani ooneekkonne ta awuppe yidaakko ereetii? Taani ta maatan yabiikke, shin tana kiittidayssi tumanchcho; hintte iya erekketa. 29Shin taani I kiittin iya matappe yida gisho iya erays" yaagis. 30Hessa gisho, entti iya oykkanaw koyidosona. Shin iya wodey buroo gakkiboonna gisho oonikka iya bolla kushe wothibeenna. 31Shin daro asay Yesuusa ammanidi, "Kiristtoosi yaa wode ha uray oothida malaatatappe dariya malaata oothaneeyye?" yaagidosona. 32Farisaaweti daro asay Yesuusabaa kalkkasheyssa si7idosona. Kahine halaqatinne Farisaaweti iya oythidi qashisanaw Xoossa Keethi naageyssata kiittidosona. 33Yesuusi, "Taani hinttera guutha wode gam77ana; hessafe guye tana kiittidayssako baana. 34Hintte tana koyana, shin demmeketa. Taani de7iyasuwa hintte yaanaw dandda7ekketa" yaagis. 35Ayhudeti issoy issuwara, "Hayssi nuuni demmonnaso aw baana hanii? Girike kataman de7iya Ayhudetakko bidi Giriketa tamaarssanaw haniyye? 36'Hintte tana koyana, shin demmeketa' qassi, 'Taani de7iyasuwa hintte yaanaw dandda7ekketa' guussay ay guussee?" yaagidosona. 37Baaliya bonchchiya gallasatappe wolqqaamanne wurssetha gallasan Yesuusi denddidi, ba qaalaa dhoqqu oothidi, "Saamottida oonikka taakko yidi uyo. 38Tana ammaniyaa oonikka Geeshsha Maxaafay gidayssada de7o immiya pultto haathay iyappe goggana" yaagis. 39I hessa giday iya ammanidayssati ekkanaw de7iya Geeshsha Ayyaanabaa. Yesuusi buroo bonchchettiboonna gisho he wode Geeshsha Ayyaanay imettibeenna. 40He asaappe daroti I geyssa si7idi, "Tuma hayssi nabiya" yaagidosona. 41Harati qassi, "Hayssi Kiristtoosa" yaagidosona. Shin harati qassi, "Kiristtoosi Galiilappe waanidi keyi? 42Geeshsha Maxaafay, 'Kiristtoosi Dawite sheeshaappe Dawitey de7ida Beeteleme katamaappe yaana' yaagenneyye?" yaagidosona. 43Hessa gisho, Yesuusa gaason asay bantta giddon shaakettidosona. 44He asaappe issoti issoti iya oykkanaw koyidosona, shin oonikka iya bolla kushe wothibeenna. 45Xoossa Keetha naageyssati kahine halaqatakkonne Farisaawetakko guye simmi yin entti, "Ays iya ehibeekketii?" yaagidi oychchidosona. 46Xoossa Keetha naageyssati enttako, "Ha addey odetteyssatho oonikka odettenna" yaagidi zaaridosona. 47Farisaaweti zaaridi, "I hinttenakka balethidee? 48Ayhude halaqatappe woykko Farisaaweteppe iya ammanida asi de7ii? 49Muse higgiya eronna ha asay qanggettidabaa" yaagidosona. 50Farisaawetappe issoy qamma Yesuusakko bida Niqodimoosi enttako, 51"Issi asi giyabaa si7onna woykko I ay oothidaakko eronna de7ishe koyrottidi iya bolla pirddeyssi nu higgiyan de7ii?" yaagis. 52Entti zaaridi, "Neenikka qassi Galiila biitta ase? Galiila biittaafe nabey keyonnayssa Geeshsha Maxaafaappe pilggada demma" yaagidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\