Yohaannisa 8

1Issoy issoy aggidi ba soo ba soo bis, shin Yesuusi Shamaho Deriya bolla bis. 2Qassi wonttetha gallas guura Xoossa Keethi simmis. Daro asay iyaakko yin uttidi entta tamaarssis. 3Higge asttamaaretinne Farisaaweti laymatishin oykkida issi maccasiw iyaakko ehidosona. Entti asa ubbaa sinthan iyo essidi, 4"Asttamaariyaw, ha maccasiya laymatishin nu oykkida. 5Muse higgey hanni mela maccas shuchchan cadeetta hayqqana mela kiittees. Yaatin, neeni woygay?" yaagidosona. 6Entti hessa giday Yesuusa paaccidi iya mootiyabaa demmanaasa. Shin Yesuusi hokkidi ba biradhdhen biitta bolla xaafis. 7Entti iya zaari zaari oychchidi aggonna ixxin, pude dhoqqu gidi, "Hintte giddon nagara oothiboonna asi koyrottidi iyo shuchchan caddo" yaagis. 8Qassika hokkidi biitta bolla xaafis. 9Entti hessa si7ida wode cimatappe doomidi issoy issoy keyishe wuridosona. Yesuusa xalaali he bessan eqqida maccaseera attis. 10I pude dhoqqu gidi maccaseekko, "Maccasete, asati aw bidonaa? Ne bolla pirddiday oonikka baawee?" yaagis. 11Maccasiya, "Godaw, oonikka baawa" yaagasu. Yesuusi zaaridi, "Taanikka ne bolla pirddike. Ba; zaarada nagara oothofa" yaagis. 12Qassika Yesuusi asaakko, "Taani alamiyas poo7o. Tana kaalliya oonikka de7o immiya poo7uwa ekkanaappe attin dhuman simerettena" yaagidi odis. 13Farisaaweti, "Ne nebaa markkattasa, shin ne markkatethay tuma gidenna" yaagidosona. 14Yesuusi zaaridi, "Taani tabaa markkattikokka ta markkatethay tuma. Ays giikko, taani awuppe yidaakko qassi aw biyakko erays, shin hintte erekketa. 15Hintte asa qofan pirddeeta; taani issi asa bollaka pirddike. 16Taani pirddiyabaa gidikkoka ta pirdday tuma. Ays giikko, tana kiittida ta Aaway taara de7eesippe attin taani tarkka de7ikke. 17Nam77u asa markkatethi tuma gideyssi hintte higgiyan xaafettis. 18Taani tabaa ta huu7en markkattays; qassi tana kiittida ta Aawaykka tabaa markkattees" yaagis. 19Entti, "Ne aaway awun de7ii?" yaagidi iya oychchidosona. Yesuusi zaaridi, "Hintte tana woykko ta Aawa erekketa. Tana eridabaa gidiyakko, hintte ta Aawakka eranashin" yaagis. 20Yesuusi Xoossa Keethan muxaata miishiya yeggiya saaxiney de7iya bessan hessa tamaarssis. Iya qammay buroo gakkiboonna gisho oonikka iya oykkibeenna. 21Qassika Yesuusi enttako, "Taani baana; hintte tana koyana, shin hintte atotethi demmonna hintte nagaran hayqqana. Taani biyasuwa baanaw hintte dandda7ekketa" yaagis. 22Ayhude halaqati, "I, 'Taani biyasuwa hintte baanaw dandda7ekketa' yaagees. I bana barkka wodhaneyye?" yaagidosona. 23Yesuusi zaaridi, "Hintte garssafe; taani bollafe. Hintte ha alamiyappe, taani ha alamiyappe gidikke. 24Hintte atotethi demmonna hintte nagaran hayqqana gada taani hinttew odiday hessassa. Taani Tana Gideyssa hintte ammanonna ixxiko hintte atotethi demmonna hintte nagaran hayqqana" yaagis. 25Entti, "Neeni oonee?" yaagidi oychchidosona. Yesuusi zaaridi, "Taani, koyroppe hinttew odida tana. 26Taani hinttebaa odada pirddiyabay darobay de7ees. Shin tana kiittidayssi tumanchcho; qassi taani iyappe si7idayssa xalaala alamiyas odays" yaagis. 27Yesuusi ba Aawabaa odeyssa entti akeekibookkona. 28Hessa gisho, Yesuusi enttako, "Hintte Asa Na7aa pude dhoqqu oothiya wode Taani Tana Gideyysa hintte erana. Qassika taani ta maatan aykkoka oothonayssanne ta Aaway tana tamaarssidayssa odeyssa hintte erana. 29Tana kiittidayssi taara de7ees. Taani ubba wode iya ufayssiyabaa oothiya gisho I tana ta xalaala aggibeenna" yaagis. 30Yesuusi hessa odishin si7ida daro asay iya ammanidosona. 31Yesuusi bana ammanida asatakko, "Hintte ta timirttiyas kiitettiko tuma tana kaalleyssata. 32Hintte tumaa erana; tumaykka hinttena aylletethafe kessana" yaagis. 33Entti zaaridi, "Nuuni Abrahame sheeshi; nuuni ooddeskka aylletibookko. Neeni woygada, 'Hintte aylletethafe keyana' gay?" yaagidosona. 34Yesuusi zaaridi, "Taani hinttew tuma odays; nagara oothiya oonikka nagara aylle. 35Aylley merinaw soo asaara deenna, shin na7ay merinaw soo asaara de7ees. 36Na7ay hinttena aylletethafe kessiko hintte aylletethafe tuma keyana. 37Hintte Abrahame sheeshi gideyssa taani erays. Shin ta qaalay hintte wozanan baynna gisho tana wodhanaw koyeeta. 38Taani ta Aaway tana bessidayssa odays, shin hintteka hintte aawappe si7idayssa ootheeta" yaagis. 39Entti zaaridi, "Nu aaway Abrahame" yaagidosona. Yesuusi enttako, "Hintte Abrahame nayta gidiyakko I oothidayssa oothana. 40Shin Xoossafe si7ida tumaa odida tana hintte wodhanaw koyeeta. Abrahamey hessada oothibeenna. 41Hinttee, hintte aaway oothidayssa ootheeta" yaagis. Entti zaaridi, "Nuuni tuma Xoossaa nayta; nuus issi Aaway Xoossaa xalaali de7ees" yaagidosona. 42Yesuusi enttako, "Xoossay tuma hintte aawa gidiyakko hintte tana dosana; ays giikko, taani Xoossaa matappe yada hayssan de7ays. Tana I kiittisppe attin taani ta maatan yabiikke. 43Taani geyssa hintte si7anaw koyonna gisho ta giyabay hinttew gelenna. 44Hinttee, hintte aawa Xalahe nayta. Qassi hinttee, hintte aaway amottiyabaa oothanaw koyeeta. I koyroppe doomidi shemppo wodheyssa. Tumi iyan baynna gisho I tumaa ixxees. Worddoy iyaw medho gidida gishonne I worddo aawa gidiya gisho worddo odettishe baappe odettees. 45Taani tuma haasayays, shin hintte tana ammanekketa. 46Hinttefe, 'Neeni nagara oothishin ta be7as' gaanaw dandda7ey oonee? Taani tuma odettiyabaa gidikko tana ays ammanekketii? 47Xoossaa asi Xoossay giyabaa si7ees. Hintte Xoossaa asi gidonna gisho Xoossay giyabaa si7ekketa" yaagis. 48Ayhudeti zaaridi, " 'Neeni Samaare asi; nenan tuna ayyaanay de7ees' gishe likke gidokko?" yaagidosona. 49Yesuusi enttako "Ta bolla tuna ayyaani baawa. Taani ta Aawa bonchchays, shin hintte tana kawushsheta. 50Taani ta huu7e bonchcho koyikke; taani bonchchettana mela koyeysinne taw pirddeyssi de7ees. 51Taani hinttew tuma odays; ta qaala naagiya oonikka hayqqenna" yaagis. 52Ayhudeti zaaridi, "Ne bolla tuna ayyaanay de7eyssa nuuni ha77i erida. Abrahamey hayqqis; nabetikka hayqqidosona. Shin neeni, 'Ta qaalaa naagiya oonikka hayqqenna' yaagasa. 53Neeni hayqqida nu aawa Abrahameppe aadhdhayye? Nabetikka qassi hayqqidosona. Neeni nena oona gada qoppay?" yaagidosona. 54Yesuusi, "Taani tana bonchchiko ta bonchchoy hada. Hintte, 'Nu Xoossaa' giya ta Aaway I tana bonchchees. 55Hintte iya eronna ixxiko taani iya erays. Taani iya erikke giikko hintte mela worddotays. Shin taani iya erays; qassi iya qaalaakka naagays. 56Hintte aaway Abrahamey ta yuussaa gallasa be7idi ufayttanaw amottis; be7idikka ufayttis" yaagis. 57Ayhudeti zaaridi, "Hari attoshin, new ishatamu laythi kumibeennashin waanada Abrahame be7as gay?" yaagidosona. 58Yesuusi enttako, "Taani hinttew tuma odays; Abrahamey yelettanaappe kase Taani Tana" yaagis. 59Hessa gisho, entti Yesuusa caddanaw shuchchi ekkidosona. Shin Yesuusi enttafe geemmidi Xoossa Keethafe keyidi bis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\