Yohaannisa 9

1Yesuusi bishe yelettoosappe qooqe gididi de7iya issi addiya be7is. 2Iya tamaareti, "Asttamaariyaw, ha addey qooqe gididi yelettana mela nagara oothiday oonee? I oothideyye woykko iya yelidayssati oothidonaa?" yaagidi oychchidosona. 3Yesuusi, "Xoossaa oosoy iya bolla qonccana melappe attin I woykko iya yelidayssati nagara oothida gisho gidenna. 4Sa7i gallas de7ishin tana kiittidayssa oosuwa nu oothanaw bessees. Oonikka oothanaw dandda7onna qammay yees. 5Taani alamiyan de7ashe alamiyas poo7o" yaagis. 6Yesuusi hessa gidi sa7an cuttis. Ba cuchchan guutha biitta laakothidi he urqqan qooqe addiya ayfiyaa tiyis. 7Yaatidi, "Bada Salihoome (Salihoome guussay Kiitettidayssa guussu) giya teqettida haathan ne ayfiyaa meecetta" yaagis. Hessa gisho, addey bidi ba ayfiyaa meecettidi xeellishe simmis. 8Addiya shoorotinne addey kase woossishin be7ida asay, "Hayssi uttidi woossiya addiya gidenneyye?" yaagidosona. 9Issi issi asay, "Hayssi iya" yaagidosona. Harati qassi, "Akkay, hayssi iya daaneesippe attin iya gidenna" yaagidosona. Shin addey, "Ee, tana" yaagis. 10Entti iyaakko, "Yaatin ne ayfey waanidi xeellide?" yaagidi oychchidosona. 11I zaaridi, "Yesuusa giya addey guutha urqqa laakothidi ta ayfiyaa tiyidi, 'Salihoome bada ne ayfiyaa meecetta' yaagin, taani bada meecettada xeella aggas" yaagis. 12Entti iyaakko, "I awun de7ii?" yaagidi oychchidosona. Addey, "Taani erikke" yaagis. 13Entti kase qooqe, shin ha77i xeellida addiya Farisaawetakko efidosona. 14Yesuusi urqqa laakothidi addiya ayfiyaa pathida gallasay Sambbaata gallas. 15Hessa gisho, addey waanidi xeellidaakko Farisaaweti iya zaari oychchidosona. Addey enttako, "I ta ayfiyaan guutha urqqa tiyis. Ta ayfiyaa meecettada ha77i xeellays" yaagis. 16Farisaawetappe issoti issoti, "Hayssa oothida addey Sambbaata higgiya naagonna gisho Xoossaa matappe yibeenna" yaagidosona. Shin harati, "Nagaranchcho asi hayssa mela malaata waati oothanaw dandda7ii?" yaagidi bantta giddon shaakettidosona. 17Hessa gisho, Farisaaweti addiyako, "I ne ayfiyaa xeelisida gisho ne iyabaa woygay?" yaagidosona. Addey, "I nabe" yaagis. 18Ayhude halaqati, iya aayiwunne aawa xeegidi oychchana gakkanaw, addey kase qooqe gididayssanne ha77i I xeelleyssa ammanibookkona. 19Entti iya aayiwunne iya aawakko, "Hintte 'Qooqe gididi yelettis' giya hintte na7ay hayssee? Yaatin, ha77i waanidi xeellide?" yaagidi oychchidosona. 20Iya yelidayssati, "Hayssi nu na7aa gididayssanne qooqe gididi I yelettidayssa nu eroos. 21Shin ha77i I waanidi xeellidaakko qassi iya ayfiyaa ooni pathidaakko nuuni erokko. Iya oychchite. I bana erida asi gidiya gisho babaa odanaw dandda7ees" yaagidosona. 22Iya yelidayssati hessa giday Ayhudetas yayyida gishossa. Ays giikko, Ayhudeti, Yesuusi I Kiristtoosa yaagidi markkattiya asi de7ikko he uraa Ayhude Woosa Keethafe hilanaw koyrottidi zore qachchidosona. 23Iya yelidayssati, "I bana erida asi; iya oychchite" yaagiday hessassa. 24Hessa gisho, qooqe gididi yelettida addiya entti zaari xeegidi, "Tumaa odanaw Xoossan caaqqa; ha addey nagaranchcho gideyssa nu eroos" yaagidosona. 25Addey zaaridi, "I nagaranchcho gidin, gidonna ixxin ta erikke. Taani qooqe gideyssanne ha77i xeelleyssa he issibaa erays" yaagis. 26Entti zaaridi, "I new ay oothidee? I ne ayfiyaa waati pathidee?" yaagidosona. 27I enttako, "Taani hinttew odas, shin si7ibeekketa. Ays zaari si7anaw koyeetii? Hintteka iya tamaare gidanaw koyeetiyye?" yaagis. 28Entti iya cayidi, "Ne he uraa tamaare gida; nuuni Muse tamaare. 29Xoossay Muses odidayssa nuuni eroos, shin ha uray I awuppe yidaakkoka nu erokko" yaagidosona. 30Addey enttako, "I awuppe yidaakko hintte eronayssi malaalisiyabaa, shin I ta ayfiyaa pathis. 31Xoossaa bonchcheyssanne I koyabaa oothiya uraa Xoossay si7eesippe attin nagaranchchota si7enna. 32Saloy sa7i medhettosappe qooqe gididi yelettida asa ayfe pathiday oonikka baawa. 33Ha addey Xoossafe kiitettiboonnabaa gidiyakko issibaakka oothanaw dandda7enna" yaagis. 34Entti zaaridi, "Neeni nagaran yelettada diccidayssi nuna tamaarssanaw koyay?" yaagidosona. Iya Ayhude Woosa Keethafe hilidosona. 35Yesuusi entti addiya kessidayssa si7ida wode iya demmidi, "Asa Na7aa ammanay?" yaagidi oychchis. 36Addey Yesuusakko, "Godaw, taani iya ammanana mela I oonee? Taw odarkkii?" yaagis. 37Yesuusi addiyako, "Neeni iya be7adasa; ha neera odetteyssi iya" yaagis. 38Addey zaaridi, "Godaw, ammanays" yaagidi Yesuusas goynnis. 39Yesuusi, "Qooqeti xeellana melanne xeelleyssati qooqana mela taani pirddanaw ha alamiya yas" yaagis. 40Iyara de7iya guutha Farisaaweti hessa si7idi, "Nu qooqeyye?" yaagidi oychchidosona. 41Yesuusi, "Hintte qooqe gidiyakko hinttew nagara gidenna. Shin ha77i hintte xeellos giya gisho hinttee, hintte nagaran de7eeta" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\