Yihuda 1

1Taani Yihudi, Yesuus Kiristtoosa aylley, Yayqooba ishay; Xoossay xeegidayssatas, Xoossaa Aaway doseyssatasinne Yesuus Kiristtoosan naagettidayssatas ha dabddaabbiya xaafays. 2Maarotethi, sarotethinne siiqoy hinttew kumo. 3Ta siiqo ishato, nuuni issife shaakettiya atotethaabaa hinttew xaafanaw taani daro amottas. Shin ammaniyaa asaas issi tohonne wurssethi gakkanaw imettida ammanuwas olettana mela hinttena zorashe xaafanayssi taw koshshiyabaa gidis. 4Entta pirdday benippe xaafettidi uttida, issi issi asati oonikka eronna hintte giddo gelidosona. Entti Xoossaa eronnayssata, entti nu Xoossaa aadho keehatethaa laymatanaw go7ettiya oge oothidi ekkoosona. Ba xalaala kawo gidida, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa kaddoosona. 5Shin hintte ha ubbaa eriyabaa gidikkoka, Goday Isra7eele asaa Gibxxe biittaafe waati kessidaakko, qassi guyeppe ammanonnayssata dhayssidayssa ta hinttena akeekisanaw koyays. 6Bantta de7iyasuwa aggidi, banttaw imettida maata naagiboonna kiitanchchota, gita pirdda gallasay gakkanaw Xoossay entta dhumaappe garssan merinaa santhalaatan qachchi wothis. 7Hessada, Soodomenne Gamoora asaynne entta matan de7iya katamatan de7iya asay laymatidosona; laymatethara gahettiya tunatethaa oothidosona. Entti merinaa taman waayettanayssatas leemiso gididosona. 8Hessadakka, ha amuhanchchoti bantta asatethaa tunisoosona; maata aawata kadhoosona; salo medhetethata cayoosona. 9Shin kiitanchchota halaqay Mika7eeley Muse ahaas Xalahera palamida wode "Goday nena seero" yaagisippe attin iya bolla cashsha qaala odidi mootanaw koyibeenna. 10Shin ha asati banttaw eronnabaa ubbaa cayoosona; qassi entti wozani baynna meheda medhon eriya eray, I enttana dhayssana. 11Enttana ayye! Entti Qaa7ela ogiyan bidosona. Miishe koyidi Balaama balan kunddidosona. Qorey Xoossaa bolla denddidayssada entti Xoossaa bolla denddidi dhayidosona. 12Ha asati, hintte siiqo gibira miya bessan hinttera uttiya wode yeelli baynna kawushshata. Entti banttana xalaala heemmeyssata. Entti carkkoy efiya iri baynna shaara mela. Qassi ayfe woden ayfe ayfonna, xaphora shodettid, nam77u toho melida mitha mela. 13Entti hanqettida abbaa zuliya mela bantta pokkuwa goppontteyssata. Entti merinaw sakkana dhumay naagiya toylattiya xoolinttota. 14Addaameppe doomidi, laappuntha yeleta gidida Heenokey, ha asatabaa tinbbite odishe, "Hekko, Goday, ba daro mukulu geeshshatara yaana. 15Asa ubbaa pirddana; geellata ubbaa entti oothida iita ooso ubbaa gishonne makkalatethan entti Xoossaa bolla odettida iita odaa ubbaa gisho pirddana" yaagis. 16He asati ubba wode zuuzummeyssatanne oda koyeyssata. Qassi bantta iita amuwaa kaalloosona; banttanan ceeqqosonanne banttana go77iyabaa demmanaw harata sabboosona. 17Shin ta ishato, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa hawaareti kase hinttew odida qaala akeekite. 18Entti, "Wurssetha wodiyan, bantta amuwaa kaallidi toochcheyssati yaana" yaagidosona. 19He asati asaa giddon shaahotethi medhdheyssata, bantta asho amuwaas haaretteyssatanne Geeshsha Ayyaanay baynnayssata. 20Shin ta ishato, geeshshi gidida hintte ammanuwan hinttena dichchanaw minnite; qassi Geeshsha Ayyaana wolqqan woossite. 21Hinttena merinaa de7uwakko gathiya nu Godaa Yesuus Kiristtoosa maarotethaa naagishe hinttena Xoossaa siiquwan naagite. 22Sidhey de7iya asaas qadhettite. 23Issi issi asata tamappe kessi ekkite. Qassi iita amon tunida entta ma7uwa ixxishe haratas yashshan qadhettite. 24Hintte kunddonna mela naaganaw borey baynnayssatanne gita ufayssan kumidayssata oothidi ba bonchchuwa sinthan hinttena shiishanaw dandda7iya, 25nuna ashshiya issi Xoossaas, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggara bonchchoy, gitatethi, wolqqinne maati, kasekka, ha77ika, merinawukka iyaw gido. Amin77i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\