Luuqaasa 1

1Bonchcho Tewofiloosa, nu giddon polettidabas daroti, banttaw dandda7ettida mela xaafidosona. 2He taarikiya entti xaafiday koyroppe doomidi ayfe markkatinne qaala haggaazeyssati nuus odidayssa. 3Takka ta baggara koyroppe akeeka xeellidaappe guye he taarikiya hanotaa maarayada new xaafoy taw lo77o gidi benttis. 4Hessika, ne tamaaridabay tuma gideyssa erisanaassa. 5Yihuda kawuwa Heroodisa wode Abiya yaraappe gidida Zakkariyaasa giya Ayhude kahiney de7ees. Iya machchiyaka Aarona sheeshaappe. I sunthaykka Elssabeexo. 6Nam77ayka Godaa wogaanne kiita ubbaa naagidi borey baynna Xoossaa sinthan xillotethan de7idosona. 7Hanoppe attin Elssabeexa maynthi gidida gisho enttaw na7i baawa. Nam77ayka qassi cimidosona. 8Issi gallas Zakkariyaasi ba gishuwa maaran Xoossaa sinthan kahinetethan haggaazees. 9Kahinetetha wogan Xoossa Keethi gelidi ixaane cuyisanaw iya saami gakkis. 10Ixaaney cuya wode asay karen woossees. 11Godaa kiitanchchoy yarshshuwa yarshshiya bessaafe ushachcha baggara eqqidi benttis. 12Zakkariyaasi iya be7ida wode dagammidi daro yayyis. 13Shin kiitanchchoy iyaakko, "Zakkariyaasa yayyofa; ne woosay si7ettis. Ne machchiya Elssabeexa adde na7a yelana, iya Yohaannisa gada ne sunthana. 14I new injjenne ufayssi gidana; daroti iya yeletethan ufayttana. 15Godaa sinthan I gita gidana; woyne ushshaa gidin hara mathoya ushshaa uyenna. Ba aaye ulon de7ishe Geeshsha Ayyaanan kumana. 16Isra7eele asatappe darota bantta Godaa, Xoossaakko zaarana. 17Aawata wozana naytakko zaarana, kiitettonayssata xillota cinccatethaako zaarana mela, Godaas bessiya dere giigisanaw Eliyaasa ayyaananinne wolqqan Godaa sinthan baana" yaagis. 18Zakkariyaasi kiitanchchuwako, "Ta hessa aybin eranee? Taaranne ta machcheera cimida" yaagis. 19Kiitanchchoy zaaridi, "Taani Xoossaa sinthan eqqiya Gabreele. Ha mishirachchuwa new odanaw Xoossaafe kiitetas. 20Hekko, wodiya naagidi polettiya ta qaala ne ammanonna ixxida gisho hayssi polettana gakkanaw neeni muume gidana, odettanawukka dandda7akka" yaagis. 21He wode Zakkariyaasi Xoossa Keethi gelidi gam77ida gisho aybi hanide gidi asay karen naagishe gam77is. 22I kare keyidi enttana odisanaw dandda7ibeenna. Malli besoppe attin odettanaw dandda7onayssa be7ida wode qonccethi be7idayssa eridosona. 23Zakkariyaasi haggazo wodiya polidi ba soo simmis. 24Hessafe guye, iya machchiya Elssabeexa qanthatasu. Ichchashu ageena kumethi bana geenthada gam77asu. 25Iya, "Goday ba maarotan ta boriya asaa giddofe digganaw be7idi ha wodiyan hayssa oothis" yaagasu. 26Elssabeexa qanthatin usuppuntha ageenan, Xoossay kiitanchchuwa Gabreele Galiila biittan de7iya Naazirete katamaa kiittis. 27Kawuwa Dawite sheeshaappe gidida Yoosefa giya uraas oyshettida geela7eekko kiittis. He geela7iya Mayraamo geetettawusu. 28Kiitanchchoy iikko bidi, "Daro dosettidare, saroy new gido, Xoossay neera de7ees" yaagis. 29Mayraama iya odan daro dagammada, "Hayssi aybi sarotho" gada heetasu. 30Kiitanchchoy zaaridi, "Mayraame, babbofa; neeni Xoossaa sinthan saba demmadasa. 31Hekko neeni qanthatana adde na7a yelana, iya sunthaaka Yesuusa gada sunthana. 32I gita gidana, Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aa geetetti xeegettana. Godaa Xoossay iya aawa Dawite araata iyaw immana. 33I Yayqooba sheeshaa bolla merinaw kawotana; iya kawotethaas zawi baawa" yaagis. 34Mayraama kiitanchchuwako, "Hessi waanidi hananee? Ta adde erikke" yaagasu. 35Kiitanchchoy zaaridi, "Geeshsha Ayyaanay ne bolla wodhdhana, Ubbaafe Bolla Xoossaa wolqqay ne bolla kuyattana. Hessa gisho, yelettiya geeshsha na7ay Xoossaa Na7aa geetettana. 36Hekko, ne dabbiya Elssabeexa ba cimatetha laythan adde na7a qanthatasu. Iya maynthi geetettidaaro, shin ha77i usuppuntha ageena oykkasu. 37Xoossaa xooniyabay baawa" yaagis. 38Mayraama, "Hekko, taani Godaa aylliw, ne qaalada taw hano" yaagasu. Hessafe guye, kiitanchchoy iippe shaakettis. 39Mayraama he saaminttan denddada Yihuda biittan de7iya issi geze katama basu. 40Zakkariyaasa soo gelada Elssabeexo sarothasu. 41Elssabeexa Mayraami sarothuwa si7ida wode I uluwan de7iya na7ay ufayssan guppis. Elssabeexa Geeshsha Ayyaanan kumada, 42ba qaala dhoqqu oothada, "Neeni maccasaa giddofe anjjettidaaro, ne qanthatida na7aykka anjjettidayssa. 43Hanoshin, ta Godaa aaye, neeni taakko yaana mela taani oonee? 44Hekko ne sarothuwa ta si7ida wode ta uluwan de7iya na7ay ufayssan guppis. 45Goday polana gidi immida qaala ammanidaara, iya anjjettidaaro" yaagasu. 46Mayraama hayssada yaagasu: "Ta shemppiya Godaa bonchchawusu, 47ta Ayyaanay dhaliya Xoossan ufayttees. 48I ba aylle kawushshatethaa be7is. Hachchife doomidi yeletethi ubbay tana anjjettidaaro gaana. 49Ays giikko, wolqqaama gidida I, taw gitabaa oothis. Iya sunthay Geeshshaa. 50Iya bonchcheyssata bolla, iya maarotethay merinaappe merinaa gakkanaassa. 51Ba qesiyan minobaa oothis, bantta wozanan otortteyssata laallis. 52Wolqqaama kawota araataappe kawushshis; banttana kawushshidayssata kabboys. 53Koshattidayssata lo77oban kalssis, shin dureta mela kushe yeddis. 54Ba maarota qoppidi, Ba aylliya Isra7eele maaddis. 55Hessika nu aawatas odida qaalaa, Abrahamesinne iya sheeshas gidayssa merinaw polanaassa" yaagasu. 56Mayraama Elssabeexi matan heedzu ageena mela gam77ada ba soo simmasu. 57Elssabeexis yelo qammay gakkin adde na7a yelasu. 58I shoorotinne I dabboti Goday gita maarota oothidayssa si7idi, iira issife ufayttidosona. 59Hosppuntha gallasan yooga na7aa qaxxaranaw yidosona. Iya aawa sunthan Zakkariyaasa gidi sunthanaw koyidosona. 60Shin aayyaa, "Akkay, Yohaannisa geetettanaw bessees" yaagasu. 61Enttika, "Ne dabbotappe ha sunthan xeegettiday oonikka baawa" yaagidosona. 62Iya aaway oona gidi sunthaneekko eranaw koyidi iya malla oychchidosona. 63I xaafiyabaa oychchi ekkidi, "Iya sunthay Yohaannisa" gidi xaafis. Ubbay I xaafidayssa be7idi malaalettidosona. 64Iira Zakkariyaasa inxarssay bilettis, Xoossaa galatishe odetethi oykkis. 65Shooroti ubbay yashshan kumidosona. Ha hanidabay geze Yihuda biittan odettis. 66Hessa si7ida ubbay, "Ha na7ay ay hananddeshsha" gidi bantta giddon odettidosona. Godaa kushey iyara de7ees. 67Yohaannisa aaway Zakkariyaasi Geeshsha Ayyaanan kumidi hayssada yaagidi tinbbite odis. 68"Isra7eeliya Goday galatetto, yidi ba asaa wozis. 69Ba aylliya Dawite keethan atotethaa kaciya denthis. 70Hessika beni wode geeshsha nabeta doonan odettidayssa mela, 71Iya ashoy nu morkketappenne nuura eqettiya ubbaa kushiyappe. 72Hessa I oothiday nu aawatas ba maarota bessanaasinne, ba geeshsha caaquwa naaganaassa. 73Nu aawa Abrahames caaqqida caaquwa qoppanasinne 74nu morkketa kusheppe kessidi yashshi baynna iya haggaazana melassa. 75Nu laytha ubban geeshshatethaninne xillotethan ba sinthan nuna essanaassa. 76Qassi laa na7aw, neeni Ubbaafe Bolla Xoossaa nabe geetettana. Godaa ogiya loythanaw ne iya sinthan baana. 77Entta nagaray qushettin, entti atotethi demmanayssa ne Godaa deriyas odana. 78Nu Xoossaa lo77o maarotethaafe denddoyssan wontta xalqey nuus saluwappe keyis. 79Hessika dhumaninne, hayqo kuya garssan de7eyssatas poo7isanaassa, nu tohuwakka saro ogiyakko zaaranaassa" yaagis. 80Na7ay diccis, Ayyaanan minnis, Isra7eele asaas qonccana gakkanaw bazzo biittan de7is.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\