Luuqaasa 10

1Hessafe guye, Goday haraa laappun tammanne nam77u asata dooris. I baanaw qoppida katamaanne guta ubbaa sinthattidi baanada nam77a nam77a oothidi kiittis. 2Yesuusi enttako, "Hekko shiiqana kathay daro shin oosanchchoti guutha. Yaaniya gisho, kathaa goday oosanchchota kiittana mela woossite. 3Hiza, biite, dorssatada suudhumeta giddo hinttena taani yeddana. 4Hintte biya ogiyas aykkoka oykkofite, miishe gidin kathi gidin caamma oykkofite. Oge bolla oonakka sarothofite. 5Hintte geliya keethaa ubbaa koyrottidi, 'Saroy ha keethaas gido' yaagite. 6Saro dosiya asi he bessan de7ikko, hintte saroy yan shemppana; ixxas giikko hintte saroy hinttew simmana. 7Oosanchchos damooze bessiya gisho hintte gelida keethan hinttew shiishidaba ubbaa mishenne uyishe yan gam77ite. Issuwa sooppe issuwa soo yuuyoppite. 8Ay katamakka hintte geliya wode asay hinttena mokkidi, hinttew shiishidaba ubbaa miite. 9He kataman de7iya hargganchchota pathishe, 'Xoossaa kawotethay hintteko matis' yaagidi odite. 10Shin issi katamaa geliya wode asay hinttena mokkonna ixxiko dabaaba keyidi hayssada giite: 11'Nu tohuwa bolla de7iya hintte katamaa baana pittoos, shin Xoossaa kawotethay hintteko matattidayssa erite.' 12Pirdda gallasan ha katamaappe Soodome katamaas pirdday kawushshe gidanayssa ta hinttew odays" yaagis. 13Kaallidikka, Yesuusi, "Neno Koraaziine, neno Beetesayda, ayye, hinttenan oosettida malaatati Xiroosaninne Sidoonan oosettidaakko yan de7iya asay kalle ma77idi, bidintha bolla uttidi beni maarotan geli agganashin. 14Hessa gisho, hinttefe aathidi Xiroosasinne Sidoonas Xoossaa pirdday kawuyana. 15Nekka Qifirnahoome, salo gakkanaw nena dhoqqu oothanaw koyay? Ne duge Si7oole holettana" yaagis. 16Qassika Yesuusi ba tamaaretakko, "Hinttena si7ey tana si7ees, hinttena ekkonnay tana ekkena, tana ekkonnay tana kiittidayssa ekkenna" yaagis. 17Laappun tammanne nam77u tamaareti kiitettida bessaafe keehi ufayttishe simmidosona. Yesuusakko shiiqidi, "Godaw, ne sunthan tuna ayyaanatikka nuus kiitettidosona" yaagidosona. 18Yesuusi enttako, "Xalahey saloppe wol77anthada wodhdhishin ta be7as. 19Hekko, shooshaanne kornne yedhdhana melanne morkkiya wolqqaa zaarana mela maata hinttew immas. Hinttena qohanabay aykkoyka deenna. 20Gidoshin, hintte sunthay salo mazggaban xaafettida gisho ufayttiteppe attin tuna ayyaanati kiitettida gisho ufayttofite" yaagis. 21He wode Yesuusi Geeshsha Ayyaanan ufayttidi, "Saluwa sa7aa Godaw, hayssa cinccatappenne eranchchotappe geenthada yalagatas qonccisida gisho galatetta. Ee ta aawaw, hessa ne oothanaw lo77o shene gidis. 22"Ubbabay ta aawappe taw imettis. Na7ay ooneekko aawappe attin hari woykko na7ay qonccisanaw koyeyssafe hari oonikka aawa erey baawa" yaagis. 23Kaallidikka, Yesuusi dumma ba tamaaretakko, "Hintte be7eyssa be7eyssati anjjettidayssata. 24Tuma daro nabetinne kawoti hintte be7eyssanne si7eyssa be7anawunne si7anaw amottidosona, shin be7ibookkona, si7ibookkona" yaagis. 25Hekko, issi gallas Muse wogaa eriya issi uray denddidi Yesuusa yaagidi paace oysho oychchis. "Asttamaariyaw, merinaa de7uwa laattanaw taani ay ootho?" yaagis. 26Yesuusi, "Muse maxaafan xaafettiday woygii? Ne waata nabbabay?" yaagis. 27Addey zaaridi, " 'Ne Godaa ne Xoossaa, ne kumetha wozanappe, ne kumetha shemppuwafe, ne kumetha wolqqaafenne ne kumetha qofaappe dosa. Qassi ne shooruwa ne huu7iyada dosa' yaagees" yaagis. 28Yesuusi iyaakko, "Neeni likke zaaradasa, nekka hessada ootha. Neeni merinaw de7on daana" yaagis. 29Shin uray bana xillo oothanaw koyidi, "Hanos I ta shooroy oonee?" yaagis. 30Iya oyshaas Yesuusi yaagidi zaaro immis, "Issi ase de7eyssi Yerusalaame katamaappe duge Iyaarkko katamaa bishin oge bolla panggati keyidi shocidosona. Iya ma7uwa qaari ekkidi hayqoppenne paxappe giddon yeggidi bidosona. 31Guyeppe, Ayhude kahine issoy he ogiyara ba buussu bishe uraa be7idi deshshi gidi aadhdhis. 32Qassi issi Leewe de7eyssi he bessaa gakkishe uraa be7idi harasoora aadhdhidi bis. 33Shin, issi Samaare biitta ase de7eyssi he ogiyara yishe uraa be7idi iyaw qadhettis 34Iyaakko shiiqidi, iya madunthaa bolla zaytenne woyne tigidi qachchis. Ba hariya bolla utisidi imathi aqiya keethi efis. He bessan iyaw koshshiyaba ubbaa oothis. 35Wonttethe nam77u dinaare kessidi imatha keethaawas immidi, 'Hayyana ha uraa loytha xeella. Taani new immidayssafe bollara ne kessiyabaa ubbaa ta new ciggana' yaagis. 36"Hiza, ha heedzu asatappe panggati shocida uraas shoorotey new oona daanii?" 37Uray zaaridi, "Iyaw qadhettidayssaka" yaagis. Yesuusi, "Nekka bada hessada ootha" yaagis. 38Yesuusi ba tamaaretara oge bishe issi guta gakkis. Yan Martta geetettiya issi maccasiya iya ba son mokkasu. 39Iwukka Mayraamo giya michchiya de7awusu, Mayraama qaala si7ashe Godaa tohuwa matan uttasu. 40Shin Martta daro ooson un77ettada Yesuusakko shiiqada, "Godaw, ta michchiya oosuwa ta xalaalas yeggada utta aggin ta daaburiya wode neeni be7ashe si77i gay? Iya tana maaddana mela odikkii" yaagasu. 41Shin Goday hayssada gidi zaaris, "Martta, Martta, neeni daroban un77ettasaanne metootasa. 42Gidoshin, koyettey issibaa xalaala. Mayraama lo77obaa doorasu, hessika iippe ekettenna" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\