Luuqaasa 11

1Issi gallas Yesuusi issi bessan woossees. Woosaa wurssida wode iya tamaaretappe issoy, "Godaw, Yohaannisi ba tamaareta woosa tamaarssida mela nekka nuna woosa tamaarssa" yaagis. 2Yesuusi, "Hayssada yaagidi woossite: 'Saluwan de7iya nu aawaw ne geeshsha sunthay anjjetto; ne kawotethay yo. 3Nu gallasa kathaa hachchi hachchi nuus imma. 4Nuna qoheyssata nuuni atto geyssada, nu nagara atto ga; paacen nuna gelssofa' yaagite" yaagis. 5Kaallidikka, Yesuusi ba tamaaretakko yaagis: "Leemisos hinttefe issuwas laggey de7ees. I giddi bilahe ba laggiya soo bidi, 'Ta laggiyaw, heedzu soollo taw tal77arkki. 6Taw lagge gidida issi asi ogeppe yin, iyaw aathiyabaa dhayas' yaagikko, 7"Iya laggey keethaa giddon gididi, 'Hayyana tana waaysoppa, wulay gorddettis. Ta naytikka taara arssa bolla zin77idosona. Yaaniya gisho, denddada ne koyabaa immanaw dandda7ikke' yaagiyye? 8Ta hinttew odays; laggetethaa gisho denddidi immanaw koyonna ixxikokka woosan salethida gisho denddidi koshshiyaba ubbaa immees. 9"Hessa gisho, taani hinttew odays; woossite hinttew imettana; koyite hintte demmana; kare yidi xeegite hinttew dooyettana. 10Gaasoykka woossiya ubbay ekkees; koyey demmees; kare yidi xeegeyssas dooyettees. 11"Hinttenoo, aawato hintte giddofe na7i uythi woossin shuchchu immey oonee? Molo woossin shooshi immey oonee? 12Woykko phuuphphulle woossiko kornne immi? 13Hintte iitata gidishe hintte naytas lo77obaa immo erikko, salon de7iya hintte aaway woosseyssatas Geeshsha Ayyaana waati aathi immenne?" yaagis. 14Issi gallas Yesuusi doona muumisida tuna ayyaanaa issi uraappe kessis. Tuna ayyaanay keyida mela muume uray odettis. Asaykka malaalettis. 15Shin issoti issoti, "Tuna ayyaanaa halaqaa, Bi7elzebuula wolqqan tuna ayyaanata kessees" yaagidosona. 16Harati qassi paaces saloppe malla bessana mela koyidosona. 17Shin Yesuusi entta qofaa eridi enttako, "Woli giddon shaakettiya kawotethi ubbay dhayees; woli giddon shaakettiya keethi kunddees. 18Xalahey woli giddon shaakettiko iya kawotethay waanidi minnidi eqqanee? Hintte tana, 'I tuna ayyaanata Bi7elzebuula wolqqan kessees' yaageta. 19Hiza, taani tuna ayyaanaa Bi7elzebuula wolqqan kessiyabaa gidikko hintte nayti oodde wolqqan kessonashsha? Hessa gisho, entti hintte bolla pirddeyssata gidana. 20Shin taani tuna ayyaanata Xoossaa biradhdhen kessiyabaa gidikko hiza Xoossaa kawotethay hintteko matidayssa erite. 21"Mino asi danccettidi ba keethaa naagiyabaa gidikko, iya shaloy boshettenna. 22Hanoshin, iyappe aadhdhi mino gidida asi yidi, iya qohidi xoonikko ammanettidi danccida danccuwa bilisidi, iya shaluwa bonqqidi haraas shaakkees. 23"Taara gidonnayssi tana ixxees; taara shiishonnaysika laallees. 24"Tuna ayyaanay asappe keyida wode shemppiyaso koyidi haathi baynnasoora yuuyees. Shemppiyaso dhayida wode 'Ta keyidasuwa simmana' yaagees. 25I simmiya wode keethay pitettidi lo77idi de7ishin demmis. 26Hessafe guye, bidi iyappe aadhdhidi iitida haraa laappun tuna ayyaanata ekkidi yees. Iyan gelidi duussu oykkees. He uraas koyroyssafe guyeyssi aadhdhidi iita gidees" yaagis. 27Yesuusi hessa oda bolla de7ishin issi maccasi asaa gaathafe denddada, ba qaala dhoqqu oothada, "Nena tookkida uloynne neeni dhammida dhanthati anjjettidosona" yaagasu. 28Shin I, "Anjjettidayssati Xoossaa qaala si7idi kiitetteyssata" yaagis. 29Daro asay shiiqida wode Yesuusi, "Ha yeletethay iita; ooratha malla koyees. Shin Yoonasa malaatappe attin hari enttaw imettena. 30Yoonasi Nanawe asaas malla gidida mela Asa Na7aykka ha yeletethaas malla gidana. 31Dugeha kawiya pirdda gallas ha yeletethaara denddada pirddana. Gaasoykka, iya Solomone cinccatethaa si7anaw biitta gaxappe denddada yasu. Hekko Solomoneppe aadhdheyssi hayssan de7ees 32Nanawe asati pirdda gallas ha yeletethaara denddidi entta bolla pirddana. Gaasoykka Yoonasa sibkkatiyan maarota gelidosona. Hekko, Yoonasappe aadhdhey hayssan de7ees" yaagis. 33"Xomppe xomppidi qosa bessan woykko oto giddon wothiya asi deenna. Asi poo7uwa be7ana mela dhoqqa bessan wothees. 34Ne asatethaas poo7oy ne ayfiyaa. Ne ayfey lo77o gidikko, ne kumetha asatethay poo7ees. Nena ayfey sakkiko ne asatethay ubbay dhumees. 35Hessa gisho, ne garssan de7iya poo7oy dhumonna mela naageeta. 36Hiza, ne kumetha asatethay poo7o gidikko, ne asatethankka hari dhuma bessi dhayikko, ne asatetha kumethay wolile poo7o mela gidees" yaagis. 37Yesuusi ba oda onggida mela issi Farisaawey baara kathi maana mela xeegis. I iyara issife gelidi gibira bolla uttis. 38Farisaawey Yesuusi kathi maanappe sinthe kushe meecconayssa be7idi malaalettis. 39Goday iyaakko, "Hintte Farisaaweti quuliyanne shaatiya bolla bagga meecetta. Shin hintte gaathay uuzetethaninne iitatethan kumis. 40Hinttenoo, eeyato, kare baggaa medhdhidayssi gaatha medhdhiday iya gidenneyye? 41Shin quuliyaninne shaatiyan de7eyssa manqotas immite. He wode hinttew ubbabay geeshshi gidana. 42"Farisaaweto hinttena ayye, sawoppe, xalooteppe, hessa melabaappe asraata kesseta. Shin xillotethinne Xoossaa dosoy hinttenan baawa. Harata aggonna hayssatakka oothanaw bessees, shin aggideta. 43"Farisaaweto hinttena ayye, Ayhude Woosa Keethan bonchcho oyde, giya giddon bonchcho sarotho doseeta. 44"Malay dhayin asay eronna bollara biya duufo daaneyssato hinttena ayye" yaagis. 45Higge asttamaarey zaaridi, "Asttamaariyaw, ne hessa gashe nuna cayaasa" yaagis. 46Yesuusi, "Hinttenoo, higge asttamaareto, hinttenakka ayye, asay tookkanaw dandda7onna deexo tooho toosseeta, shin hinttee hintte huu7es hari attoshin biradhdhe xeerankka bochcheketa. 47"Hintte aawati wodhida nabeta duufuwa hintte giigisiya gisho hinttena ayye. 48Hiza, hintte aawata oosuwa minthanaw entti wodhida nabeta duufuwa hintte loythiya gisho entta iita oosuwas hintte markka. 49Hessa gisho, Xoossay ba cinccatethan, 'Nabetanne hawaareta ta hinttew kiittana, shin hintte baggata wodhana; harata gooddana' yaagis. 50Hessa gisho, ha yeletethay alamey medhettoosappe hanno gakkanaw gukkida nabeta ubbaa suuthas oyshettana. 51Aabelappe doomidi yarshsho bessaasinne Xoossa Keethaafe gidduwan gukkida Zakkariyaasa suutha gisho ha yeletethay oyshettana. 52"Higge asttamaareto, hinttena ayye, eratetha qulppiya hintte kushen oykkideta, shin hinttew gelekketa haratakka gelsseketa." yaagis. 53Yesuusi yaappe baanaw keyaa wode higge asttamaaretinne Farisaaweti iyara eqettidi oyshon waaysosona. 54Iya doonappe keyaa qaalan iya oykkanaw koyidi hessa oothidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\