Luuqaasa 12

1He wode daro mukulun taybettiya asay woli bolla yedhdhettana gakkanaw asi asa bolla shiiqidi de7ishin, Yesuusi ba tamaaretakko, "Farisaaweta irshshuwaafe naagettite. Hessika entta cubbotethaa. 2Qoncconna qosettidi, erettonna geemmidi attiyaabay aykkoyka baawa. 3Hiza, hintte dhuman odidabay ubbay poo7on si7ettana, qol77a gaathan kalkkashidabay dabaaban odettana. 4"Ta baggato, ta odeyssa si7ite; ashuwa wodhoosonappe attin haraa aykkoka oothanaw dandda7onnayssatas babbofite. 5Hanoshin, hintte babbanaw besseyssa ta hinttew qonccisana. Hessika wodhidaappe guye Gaannamen yegganaw wolqqay de7eyssas iyaw babbite. Ee, tuma gays; iyaw babbite. 6Ichchashu buubbeti issi santimes bayzettokonaayye? Hanoppe attin enttafe issinnaka Xoossaa sinthan dogetuku. 7Hari attoshin, hintte huu7e binaanaykka paydettidi de7ees. Hiza, babbofite; daro buubbetappe hintte aadhdheeta. 8"Ta odeyssa si7ite; asa sinthan taw markkattiya ubbaas Asa Na7ay Xoossaa kiitanchchota sinthan markkattana. 9Asa sinthan tana kaddeyssas Xoossaa kiitanchchota sinthan ta iya kaddana. 10Asa Na7a bolla kadhe qaala haasayaa ubbay maarota demmana, shin Geeshsha Ayyaana bolla kadhe qaala odetteyssi maaretenna. 11"Asi hinttena oykkidi Ayhude Woosa Keethan, daynnata sinthaninne kawota sinthan gooshechchiya wode ay odaneekkonne woygi zaaraneekko hirggofite. 12He wode hintte odanabaa Geeshsha Ayyaanay hinttena tamaarssana" yaagis. 13Asaa giddofe issi asi Yesuusakko yidi, "Ta ishay taw nu aawa laatappe shaakkana mela iyaw oda" yaagis. 14Yesuusi zaaridi, "La addiyaw, hintte bolla tana daynnanne laata shaakkiya cima oothiday oonee?" yaagis. 15Qassika Yesuusi, "Asa de7oy shalo darotethan gidonna gisho yaare aggidi minthidi hinttena naagite" yaagis. 16Kaallidikka leemison, "Gadey daro kathi immiya issi dure uray de7ees. 17He uray, 'Ta kathaa taani shiishanaw bessi guuxida gisho ay ootho?' yaagidi ba wozanan qoppis. 18Hizappe yaatana; kase de7iya shaaleta laallada haraa dalgga shaaleta keexana. Kathaanne taw de7iyaba ubbaa iyan yeggana. 19Ba shemppeeko, 'Ta shemppete, daro laythas new gidiya shalo shiishas. Hiza, shemppada ma, uya, ufaytta' yaagana. 20"Shin Xoossay, 'La, eeya addiyaw, hachchi qamma ne shemppiya neeppe ekettawusu. Hiza, ne shiishidabay ooddees gidanee?' yaagis. 21"Hessa gisho, baw duretethi sa7an shiishiya asas, Xoossaa matan dure gidonna asaas wurssethay ha urayssa mela" yaagis. 22Hessafe guye, Yesuusi ba tamaaretakko, "Hiza, ta odiyabaa si7ite, hintte shemppuwas ay mino hintte bollaas ay ma77ino yaagidi un77ettofite. 23Shemppoy kathafe bolli afilappe aadhdhees. 24Kafota be7ite zerokkona, kiishokkona, eleykka shaaleykka baawa. Shin Xoossay enttana muzees. Hintte kafotappe daro aadhdheeta. 25Hanoshin, hinttefe un77ettidi ba laythaa bolla issi qamma gujjanaw dandda7ey oonee? 26Hiza, ha guuthabaa oothanaw dandda7onna hintte harabaas ays un77etteetii? 27Ane cishshati waanidi dicciyakko be7ite. Waayokkonanne suqqokona. Hari attoshin, Solomoney ba de7iya bonchcho ubban enttafe issuwa melakka ma77ibeena. 28Hinttenoo, ammanoy paccidayssato, hiza, Xoossay hachchi benttidi wontto taman yegettana cishshata hayssada mayzikko, hinttena waati aathi mayzennee? 29Hessa gisho, ay miino woykko ay uyino gidi un77ettofite. 30He ubbaas Xoossaa ammanonna asati un77ettoosona. Shin hintte aaway Xoossay hessi ubbay hinttew koshsheyssa erees. 31Ubbaafe aathidi Xoossaa kawotethaa koyite hessi ubbay hinttew gujji imettana. 32"Hinttenoo, guutha deretoo, yayyofite; hintte aawa Xoossay kawotethaa hinttew immanaw ufayttees. 33Hinttew de7iyabaa bayzidi manqotas immite. Kaysoy ekkonnason, bili moonnason, cimonna karxiitan, wuronna shaluwa saluwan shiishite. 34Hintte wozanay hintte shaloy de7iyasuwan gidana. 35"Qanthan danccidi giigettite; hintte xomppey poo7idayssa gido. 36Bantta goday yaaganoppe simmana gakkanaw barkkidi naageyssatada, goday yidi xeegiya wode ellesidi dooyanaw giigida asata daanite. 37Bantta goday simmiya wode dhiskkonna de7ishe naageyssati anjjettidayssata. Tuma gays; goday qanthan danccidi gayta yuushuwan utisidi mokkees. 38Goday laade gidin giddi bilahe gidin woykko wonttimaathe gidin yidi, hessa mela dhiskkonna naagishin demmiya he aylleti anjjettidayssata. 39Shin hayssa erite; kaysoy awude yaanekko keethaaway eriyakko keethay boketiya wode si77i gidi be7enna. 40Hintteka giigidi naagite; Asa Na7ay hintte qopponna wode yaana" yaagis. 41Phexiroosikka, "Godaw ha leemisuwa nu xalaalas odayye woykko asa ubbaasee?" yaagis. 42Goday zaaridi, "Hiza, kathaa muzanaw bessiya wodiyan immana mela goday ba aylleta bolla shuumida ammantheysinne wozanaama halaqay oonee? 43Goday simmiya wode hessa mela oothishe benttiya aylley I anjjettidayssa 44Ta hinttew tuma odays; ba godaas de7iya shalo ubbaa bolla I shuumettana. 45Shin he aylley, 'Ta goday elle yeenna' yaagidi ba wozanan qoppidi, macca aylletanne adde aylleta wadhdhiko, qassi baw koyida mela mishenne uyishe mathottiko, 46he aylliya goday I qopponna gallasaninne hirggonna wode yaana. Yidi iya qanxerethidi, iya qaada ammanonna asatara oothana. 47"Godaa sheniyada giigonnayssinne iya goday ay dosiyakko erishe oothonna aylley daro garaafettana. 48Shin ba godaa sheniya eronna attidi garaafettanaw besseyssa oothiday guuthara garaafettana. Gaasoykka daro imettidayssafe daro koyettees, daro hadara ekkidayssafekka daro immana gidi naagettees. 49"Taani yiday biitta bolla tama oythanaassa. Ha77i tamay oykkiyako tana waati ufayssanddeshsha! 50Hanoshin, ta ha77i xammaqettiya xinqqatey de7ees. I polettana gakkanaw ta daro un77ettays. 51Sa7a bolla sarotethi ehanaw yida hinttew daanii? Gidenna, ta yiday shaakkanaassa. 52Ha77ife doomidi woli giddon shaakettida ichchashu keethaa asati issife de7oosona. Nam77ati heedzata bolla, heedzatikka nam77ata bolla, denddidi shaakettoosona. 53Aaway na7aa bolla, na7aykka aawa bolla, aayyaa na7ee bolla, na7iya aaye bolla, azinaa aayyaa na7aa machche bolla, na7aa machchiya azinaa aaye bolla, denddidi shaakettana." yaagis. 54Qassika asaakko, "Wuloha baggara saloy shaaratiya wode be7idi, ellesidi, 'Iri yaana' yaageta, hessadakka hanees. 55Dugeha carkkoy carkkiya wode 'Sa7ay awana' yaageta, hessadakka hanees. 56Hinttenoo, cubboto, Salobaanne sa7abaa shaakki ereetashin ha wodiya shaakki eroy hinttena waanidi xoonidee?" 57"Yaatin, hintte huu7es ays tuma pirddeketii? 58Ne morkkiyara wolla daynna sinthan eqqanaw bashe oge bolla giiganaw koya. Ne giigonna ixxiko gooshechchidi daynna sinthi nena efana. Daynnay nena poolisees aathi immana. I nena woynen yeggana. 59Si7ite, issi bakkani attonna cigga onggana gakkanaw ne yaappe keyonnayssa era" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\