Luuqaasa 13

1He wode Yesuusakko asay yidi Philaaxoosi wodhidi entta suuthaara entta yarshshuwa walakkida Galiila asaabaa odida asati he bessan de7oosona. 2I hayssada yaagidi zaaris; "Yaatin he Galiila asati he iita hayqo hayqqida gisho Galiilan de7iya asa ubbaafe aadhdhida nagaranchcho daanoona? 3Gidenna! Gidoshin, hintteka maarotan simmona ixxiko, ubbay hessada dhayana. 4Woykko qassi Salihoome giya bessan gimbbey woddidi wodhida tammanne hosppun asay Yerusalaamen de7iya asa ubbaafe aadhdhida nagaranchcho daanoona? 5Gidenna! Shin hintteka maarotan simmona ixxiko ubbay hessada dhayana." 6Qassika Yesuusi hayssada gidi leemiso odis: "Issi uraas woyne gaden tokettida balase mithiya de7awusu. I iippe ayfe koyii yidi aykkoka demmibeenna. 7Gadiya goday woyne oosanchchuwakko, 'Ayfe demmanaw koyada heedzu laythi simerettada aykkoka demmabiikke. Hessa gisho, qanxa digga; ays biittaa melisay?' yaagis. 8"Shin oosanchchoy, 'Godaw, I yuushuwa oothada osha yeggana gakkanaw ha laythas aggarkii. 9Ha laythi ayfikko lo77o, ixxiko qanxa agga' " yaagidi zaaris. 10Yesuusi Sambbaata gallas Ayhude Woosa Keethan tamaarssees. 11He bessan tammanne hosppun laythi tuna ayyaani zokko kuunisida issi maccasiya de7awusu. Iya kuunappe denddoyssan suure eqqanaw dandda7ukku. 12Yesuusi iyo be7ida wode xeegidi, "Ha maccasete, ne harggiyafe paxadasa" yaagis. 13Ba kushiya I bolla wothin, iya sohuwara suurada eqqasu. Xoossaaka galatasu. 14Shin Ayhude Woosa Keetha halaqay yilotidi asaakko, "Ooso oothiya usuppun gallasati de7oosona. Hessa gisho, he gallasatan yidi paxiteppe attin Sambbaata gallas gidenna" yaagis. 15Goday, "Cubboto, hintte giddofe boori woykko hare Sambbaata gallas zadalope billidi haathe ushshanaw efonnay oonee? 16Yaatin, ha maccasiya Abrahame na7aa gidashe xalahen qashettada tammanne hosppun laythi kumethi de7idaaris Sambbaata gallas birshshetethi koshshennee?" yaagidi oychchis. 17I hessa odida wode eqetteyssati ubbay yeellatidosona. Shin asa ubbay I oothida malaalisiya ooso ubban ufayttidosona. 18Hessafe guye, Yesuusi hayssada yaagis, "Xoossaa kawotethay ay daanii? Iya aybira daaniso? 19Xoossaa kawotethay issi asi ba goshshan tokkida wola ayfe mela. I diccidi mithi gidis. Salo kafoti iya tashiya bolla shemppidosona. 20Qassi, "Xoossaa kawotethaa aybira daaniso? 21Issi maccasiya daro dhiillera walakkada munuqida guutha irshsho daanees" yaagis. 22Hessafe guye, Yesuusi Yerusalaame bishe I kanthiya ogiyan de7iya katamataninne gutatan tamaarssishe aadhdhis. 23Issi asi Yesuusakko, "Godaw, attanay guutha asa xalaalee?" yaagidi oychchis. Yesuusi enttako, 24"Si7ite, xuuntha wulaara gelanaw baaxetite. Daroti gelanaw koyoosona shin enttaw hanenna. 25Keethaaway denddidi wulaa gorddidaappe guye 'Nuus dooyarkii' yaagishe karen eqqidi xeessi oykkeeta. Shin I, 'Hintte ooneekkonne awuppe yidaakko ta erikke' gidi zaarana. 26He wode hintte, 'Neera wolla mida, uyida, nu dabaabankka tamaarssadasa' yaagana. 27"I zaaridi, 'Hintte ooneekkonne awuppe yidaakko erikke. Hinttenoo, geellato taappe haakkite' yaagana. 28Abrahame, Yisaaqa, Yayqoobanne nabeta ubbaa Xoossaa kawotethan be7ana, shin hintte karen wodhdhidi attiyaa wode hinttew yeehonne achche garccethi gidana. 29Asay dolohappe, wulohappe, pudehappenne dugehappe yidi Xoossaa kawotethan gibira bolla uttana. 30Hessa gisho, ha77i dethan guye gididayssatappe sinthe gidanayssati, sinthe gididayssatappe guye gidanayssati de7oosona" yaagis. 31He wode Farisaawetappe issoti issoti yidi, "Heroodisi nena wodhanaw koyaa gisho ha bessafe denddada ba gidosona. 32I zaaridi, "Bidi, he workkanaas hekko, 'Hachchinne wontto tuna ayyaanata kessana, hargganchchota pathana, heedzantho gallasan kuushsha bolla gakkana' yaagis giite. 33Hanoppe attin, nabey Yerusalaameppe karen hayqqanaw bessenna. Hessa gisho, hachchi, wonttonne wontti pee7in he bessaa baanaw denddas. 34"Yerusalaame, Yerusalaame, nabeta wodhiyare, neekko kiitettidayssata shuchchan caddiyare, kuttoy ba nayta ba qefiyappe garssan shiishiyada ne nayta ta qesiyappe garssan aappun toho shiishanaw koyadina, shin hintte ixxas gideta. 35Ta hinttew odays; hintte keethay kaysattana. Godaa sunthan yeyssi anjjettidayssa hintte gaana gakkanaw tana demmeketa" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\