Luuqaasa 14

1Issi Sambbaata gallas Yesuusi issi Farisaaweta halaqaa soo kathi maanaw geliya wode asay caddi xeellosona. 2He bessan shawuhe harggen waayettiya issi asi iyaw sintha baggara zin77is. 3Yesuusi Farisaawetakkonne higge asttamaaretakko, "Sambbaata gallas hargganchcho pasoy wogeyye woga gidennee?" yaagidi oychchis. 4Entti si77i gidosona. Yesuusi harggettiya uraa bochchi pathidi moyzis. 5"Qassika hinttefe issuwas na7i woykko boori Sambbaata gallas aafon wulliko ellesidi kessonnay oonee?" yaagidi oychchis. 6Entti issibaakka zaaranaw dandda7ibookkona. 7Yesuusi imatuwas xeegettidayssati bonchcho bessi doorishin be7idi, ha leemisuwa odis: 8"Issi asi nena yaagano xeegikko bonchcho bessan uttofa. Neeppe aadhdhi bonchchettiya asi xeegettanaw dandda7ees. 9Hinttena nam77atakka xeegidayssi yidi, 'Ne bessaa ha imathaas yedda' yaagiya wode neeni yeellatashe ziqqa bessi wodhdhaasa. 10Gidoshin, ne xeegettida wode koyrottada ziqqa bessi be7ada utta. Xeegoyssi yidi, 'Ta laggiyaw, ha bonchcho bessan utta' yaagana. He wode neera issife xeegettida asa ubbaa sinthan ne bonchchettana. 11Bana dhoqqu dhoqqu oothiya ubbay kawuyana; bana ziqqi ziqqi oothiya ubbay dhoqqu dhoqqu gaana." 12Qassi Yesuusi iya mokkida keethaa aawakko, "Quma woykko kaho imato xeegiya wode neeni kushe zaaro xeegonna mela ne laggeta woykko ne ishata woykko ne dabbota woykko ne dure shoorota imato xeegoppa. 13Gidoshin, ne imato giigisida wode manqota, wobbeta, gunddatanne qooqeta xeega; neeni anjjettana. 14Hayssati kushe zaaranaw dandda7onna gisho kushe zaaroy geeshshata denddo gallasan new simmana" yaagis. 15Yesuusara wolla imato bolla uttoyssata giddofe issoy hessa si7idi, "Xoossaa kawotethan imato bolla utteyssi anjjettidayssa" yaagis. 16Yesuusi, "Issi asi gita imato giigisidi daro asata xeegis. 17Imatoy mokettiya saatey gakkiya wode xeegettida imathata, 'Hekko ubbabay giigis, haa yiite' yaagidi xeeganaada ba aylliya kiittis. 18"Shin ubbayka bantta gaaso gaaso medhdhidosona. Issoy, 'Ha77i buroo gade shammida gisho bada be7anaw koshshees hayyana tana aggarkii yaaga' yaagis. 19Hankkoy, 'Ichchashu waatha boori shammas enttana waaxa be7ana gisho hayyana tana lanccofa' yaagis. 20Qassi haray, 'Taani buroo meddan de7iya gisho yaanaw dandda7ikke' yaagis. 21"Aylley simmi yidi he ubbaa ba godaas odis. He wode yaagano aaway hanqettidi aylliyako, 'Ellesada kataman de7iya wogga ogetanne daggalata bada, manqota, wobbeta, qooqetanne gunddata haa eha' yaagis. 22"Aylley, 'Ta godaw, ne kiittidayssi ubbay polettis, shin ha77ika bessi de7ees' yaagis. 23"Goday aylliyako, 'Horogata bollanne, gade giddo ogeta keya, ta keethay kumana gakkanaw demmida ubbaa yaana mela ootha. 24Ta hinttew odays; imatotidayssatappe oonikka ta gibiraappe moonnayssa erite' gis" yaagis. 25Daro asay iyara wolla bishin Yesuusi enttako guye simmidi, 26"Taakko yaa ubbay ba aawanne ba aayiw, ba machchiwunne ba nayta, ba ishatanne ba michcheta, hari attoshin ba de7uwa ixxonnay ta tamaare gidanaw dandda7enna. 27Ba masqaliya tookkidi tana kaallonnay ta tamaare gidanaw dandda7enna. 28"Hinttefe issi asi shuchcha keethi keexanaw koykko, keethaa keexidi ongganaw ay mela miishe koshshiyako koyrottidi eranaw qoppi be7onnay oonee? 29Hessa gidonna ixxiko, ha uray baaso shuchchaa hiixin qusttethi xoonikko, 30be7iya ubbay, 'Ha uray gimbbethi oykkin qusttanaw iya xoonis' yaagidi boroosona. 31"Woykko issi kawoy hara kawora olettanaw denddishe laatamu mukulu olanchchota ekki yaa kawuwara tammu mukulu olanchchotara eqettanaw dandda7anayssanne dandda7onayssa uttidi zorettonnay oonee? 32Eqettanaw dandda7ettonaba gidikko, he hara kawuwara haahon de7ishin giiganaw koyrottidi cima yeddidi oychchees. 33Hessadakka, hinttefe oonikka baw de7iyaba ubbaa aggonna ixxiko ta tamaare gidanaw dandda7enna. 34"Maxiney lo77o, shin maxiney ba mal77uwa aggiko, waanidi maxine geetettanaw dandda7ii? 35Biittatethaaskka araddatethaaskka maaddonabaa gidiya gisho wora yegettees. Hiza, si7iya haythi de7iya asi si7o" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\