Luuqaasa 15

1Issi gallas qaraxa qanxeyssatinne nagaranchchoti Yesuusa timirttiya si7anaw iya yuushuwan shiiqidosona. 2Shin Farisaawetinne higge asttamaareti, "Hayssi uray nagaranchchota shiishidi ekkees, enttara issife mees" yaagidi zuuzummidosona. 3Yesuusi yaagidi hayssa leemiso enttaw odis: 4"Hintte giddofe issuwas xeetu dorssati de7iyabaa gidikko enttafe issoy dhayikko uddufun tammanne uddufunata bazzon aggidi dhayoyssa demmana gakkanaw koyonnay oonee? 5Demmida wode ufayttidi ba gannan tookkidi, 6ba soo simmees. Ba laggettanne shoorota issife xeegidi, 'Dhayida ta dorssaa demmas, taara issife ufayttite' yaagees. 7Hessadakka, maaroti koshshonna uddufun tammanne uddufun xillotappe aathidi maarotan geliya issi nagaranchchuwa gaason salon gita ufayssi gidees. 8"Woykko tammu biri de7iya issi maccasiya tammaafe issiya dhayikko demmana gakkanaw xomppe oythada keethaa pittada mintha koyonnara oonee? 9Demmida wode ba laggettanne ba shoorota xeegada 'Dhayida ta issi bira demmida gisho taara ufayttite' yaagawusu. 10Si7ite, hessa mela issi maarotethan geliya nagaranchchuwan Xoossaa kiitanchchota sinthan ufayssi gidees" yaagis. 11Zaaridi Yesuusi, "Issi uraas nam77u nayti de7oosona. 12Enttafe kaalo na7ay ba aawakko, 'Ta aawaw, ne shaluwappe ta gishuwa taw imma' yaagis. Aaway ba shaluwa ba naytas shaakkis. 13Guutha gallasappe guye kaalo na7ay ba gishuwa ubbaa qachchi ekkidi haaho biitta bis. Yan alttacan shaluwa toochchidi onggis. 14I baw de7iyaba ubbaa wurssidaappe guye he biitta ubban mino koshi keyin metootis. 15Hessa gisho, he biittaa asaappe issuwa soo gaata gelis. Uray iya guduntho heemmana mela ba moothaa yeddis. 16Gudunthoti miya harquwafe maanaw amottis, shin iyokka iyaw immiya asi benttibeenna. 17Wozani simmin, 'Aappun ta aawa aylletas kathi wora wodhdhin ta hayssan koshara hayqqanaw gakkadina?' 18Denddada ta aawakko bada, 'Ta aawaw, salon Xoossaa, sa7an nena qohas. 19Hizappe ne na7a geetettada xeegettanaw taw bessonna gisho ne son de7iya aylletappe issuwada tana payda' yaagana" yaagis. 20Hessa gisho, denddidi ba aawakko bis. "Hanoshin, I buroo haahon de7ishin aaway qadhettidi, iyaakko woxxi bidi idimmidi yeeris. 21Na7aykka, 'Ta aawaw salon Xoossaa, sa7an nena ta qohas. Hizappe ne na7a geetettada xeegettanaw bessike' yaagis. 22"Iya aaway aylleta xeegidi, 'Ellesidi ubbaafe lo77o gidida ma7o ehidi iya mayzite; iya biradhdhen sagaayo, iya tohuwan caamma aathite. 23Modhdho gatarmentho ehidi shukkite, moos, ufayttoos. 24Ta na7ay hayssi hayqqis, shin ha77i paxis; dhays, shin benttis' yaagis. Hessafe guye, ufayetethi oykkidosona. 25"He wode bayra na7ay goshsha gaden de7ees. Yaappe yishe soo matishin yethinne gufa girssi si7is. 26I, aylletappe issuwa xeegidi haniyabay aybeekko eranaw oychchis. 27Aylley, 'Ne ishay saro yida gisho ne aaway modhdho gatarmentho iyaw shukkis' yaagis. 28"Bayra ishay yilotidi soo gelanawukka koyibeenna. Aaway kare keyidi soo gelana mela iya woossis. 29Shin I ba aawakko, 'Hekko, hayssa mela laythi ta new aylletada ne kiitaappe issuwaka pacisonna new kiitettin ta ta laggetara ufayttana mela hari attoshin issi laaqa deeshe immabaakka. 30Hanoshin, hayssi ne na7ay ne shaluwa laymatara doomisidi yin modhdho gatarmentho shukkadasa' " yaagis. 31"Aawaykka, 'Ta na7aw, neeni ubba wode taara de7aasa, tabay ubbay neessa. 32Hayssi ne ishay hayqqis, shin paxis; dhays, shin benttis. Hessa gisho, daro ufayttanaw bessees' yaagana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\