Luuqaasa 16

1Yesuusi ba tamaaretakko, "Issi dure uraas iyappe garssara issi shuumay de7ees. He shuumay ba godaa shaluwa toochchees yaagiya worey keethaawa gakkis. 2Keethaaway shuumaa xeegisidi, 'Taani woygiyabaa si7adinaa? Hizappe neeni ta keethas shuuma gidada oothanaw dandda7onna gisho ta shaluwa taw sheedhdha' yaagis. 3"He shuumaykka ba wozanan hayssada yaagidi qoppis. 'Ta goday tana shuumatethaafe wothana hanees, goya aqanaw wolqqi baawa, woossa maanaw yeellayees; yaatin ta waano? 4Shuumatethaafe ta wodhdhiya wode asay tana mokkana mela oothanabaa ta erays' yaagis. 5"Hessa gisho, iya godaa acoy de7iya asaa issuwa issuwa xeegi ehidi koyro uraakko, 'Ne bolla ta godaa acoy ay meli de7ii?' yaagidi oychchis. 6"I, 'Laatamu barmeele zayte acoy de7ees' yaagis. "Shuumay, 'Wule warqattiya he7e, ellesada, tammu barmeele zayte acoy de7ees gada xaafa' yaagis. 7"Hessafe kaallidi nam77anthuwako, 'New aappuni de7ii?' yaagis. "I, '370 kunttaale gistte acoy de7ees' yaagis. "Shuumay, 'Ne wule warqattiya he7e, ellesada, 296 kunttaale yaagada xaafa' yaagis. 8Keethaaway ammanettiboonna shuumaa iya bilaamatethaas nashshis. Ha alamiya nayti ase oythan poo7o naytappe aadhdhida wozanaamata. 9"Hessa gisho, ta hinttew odays; ha alamiya miishey wuriya wode merinaa keethan mokettana mela ha miishiyara hinttew laggeta shammite. 10Ubbaafe guuthaban ammanettiday daroban ammanettidayssa gidees. Qassi ubbaafe guuthaban ammanettonnayssi daroban ammanettenna. 11Hiza, ha alamiya miishen hintte ammanettonna ixxiko tuma miishe hinttew ooni hadara immanee? 12Hintte hara asa miishen ammanettonna ixxiko, hintte buzo miishe hinttew ooni immanee? 13"Issi aylley nam77u godatas haarettanaw dandda7enna. Issuwa ixxiko hankkuwa dosees woykko issuwako shiiqikko hankkuwa kadhees. Hessadakka, hintte Xoossasinne miishes haarettanaw dandda7ekketa." 14Miishe dosiya Farisaaweti hessa si7ida wode Yesuusa qelqisidosona. 15I, "Hinttee hinttena asa sinthan xilliseeta, shin Xoossay hintte wozanaa erees. Asa sinthan bonchchettidayssi Xoossaa sinthan borettidayssa. 16"Muse higgeynne nabeta kiitay Yohaannisa gakkanaw hinttew odettishe gam77is. Hessafe guye, Xoossaa kawotethaa Wonggelay sabbakettishe gam77is. Asi ubbay yaa gelanaw dafettees. 17Gidoshin, higgiyafe issi laafa pidaaley attanaappe saloynne sa7ay aadhdheyssi kawuyees. 18"Ba machchiw yeddidi haraa ekkiya ubbay laammees. Ba azinaappe anjjettidaaro ekkeysika laammees" yaagis. 19"Al77onne alleeqo afila ma77iya, sa7i injjetin gallas gallas ufayssan de7iya issi dure asi de7ees. 20Hari qassi asatethay kumethi madunxida issi Alaazara geetettiya manqoy he dure uraa karen yegetidi attidayssi de7ees. 21Koshappe denddoyssan dure uraa gaytappe wodhdhiya tiifiya maanaw amottishe de7ees. Hari attoshin, kanati yidi iya madunthaa laaccosona. 22"He manqoy hayqqis; kiitanchchoti iya Abrahame ki7uwa efidosona. Qassi dure uraykka hayqqidi moogettis. 23Si7oolen un77ettidi de7ishe dhoqqu gidi haahon Abrahamenne iya ki7on de7iya Alaazara be7is. 24I, 'Aawaw Abrahame, taw qadhettarkii; ha laco taman un77ettada de7iya gisho Alaazari ba biradhdhiya haathan yeddidi ta inxarssaa laakothana mela hayyana iya yeddarkki' yaagidi waassis. 25"Shin Abrahamey iyaakko, 'Ta na7aw, ne sa7an de7iya wode lo77obaata ekkidayssa, qassi Alaazari iitabata ekkidayssa akeeka. Shin ha77i I hayssan ufayttees, qassi neeni waayettashe de7aasa' yaagis. 26Ha ubbaafe aadhdhidi, 'Haappe hintteko, hinippe haa nuukko aadhdhanaw koyeyssati pinnonna mela nuusinne hinttes giddon gita aafoy de7ees' yaagis. 27"Dure uray, 'Aawaw, yaakko Alaazara ta aawa soo kiittana mela ta nena woossays. 28Taw ichchashu ishati de7idosona, enttika ha waaye bessaa yoonna mela enttaw bidi markkatto' yaagis. 29"Shin Abrahamey, 'Enttaw Museranne nabetara de7oosona; entti odiyabaa si7ona' yaagis. 30"Dure uray, 'Aawaw Abrahame, hessatho gidenna; issi asi hayqoppe denddidi biikko entti maarotan gelana' yaagis. 31"Abrahamey, 'Musenne nabeta si7onna ixxiko, hari attoshin hayqoppe issi asi denddi odikkoka ammanokkona' yaagis."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\