Luuqaasa 17

1Yesuusi ba tamaaretakko, "Ase dhubethidi nagaran gelssiyabay yoonna aggenna. Gidoshin, nagaran gelana mela oothiya uraa ayye. 2He uray kaalotappe issuwa balethanaappe woxa ba qoodhen qachchidi abban wulliko iyaw lo77o. 3Hessa gisho naagettite. Ne ishay nagara oothiko hanqetta; qiirottidi maarotethan simmiko, iyaw atto yaaga. 4Issi gallasan laappun toho qohidi, laappun toho, 'Taani ta balaa eras tana maara' yaagidi neekko yiikko iyaw atto ga." yaagis. 5Hawaareti Godaakko, "Ammano nuus gujjarkkii" yaagidosona. 6Goday, "Gaashe ayfe mela ammanoy hinttew de7ikko 'Hayssa wolaa shodettada abbaa giddon toketta' yaagikko hinttew kiitettana" yaagis. 7Gujjidikka Yesuusi, "Hintte giddofe issuwas goshshanchchoy woykko dorsse heemmiya aylley de7ikko ooso gadeppe woykko wudeppe soo simmiya wode 'Elle haayada kathi maanaw utta' yaagey de7ii? 8Deenna, 'Taw kaho giigisa; taani mada, uyada aggana gakkanaw eqqada muza. Hessafe guye, neeni qassi maasanne uyaasa' yaagenneyye? 9Hiza, goday, aylley kiitaa polida gisho anjjiyye? 10Hessa gisho, hintteka kiitettoyssa ubbaa polida wode 'Nu pathonna aylleta; oothanaw bessiya oosuwa polida' yaagite" yaagis. 11Yesuusi Yerusalaame bishe Samaarisinne Galiila biittaas giddora kanthidi aadhdhis. 12Issi gutaa geliya wode baro harggen oykettida tammu asati iya demmidosona. Enttika haahon eqqidi, 13"Godaa Yesuusa, nuus qadhettarkii" yaagidi waassidosona. 14I entta be7ida wode "Bidi hinttenatethaa Ayhude kahine bessite" yaagis. Entti ogiya bolla bishe paxidosona. 15Enttafe issoy ba paxuwa be7ida wode dhoqqu gida qaalan Xoossaa bonchchishe Yesuusakko simmis. 16I Samaare biitta asi, shin Yesuusa tohuwa bolla gufannidi iya galatis. 17Yesuusi, "Paxiday tammu asata gidokkonaayye? Yaatin, uddufunati aw bidonaa? 18Ha allaga uraappe attin hari simmidi Xoossaa galatey deenna guusseyye?" yaagidi oychchis. 19Uraakko, "Ne ammanoy nena pathis; denddada ba" yaagis. 20Farisaaweti, "Xoossaa kawotethay awude yaanee?" gidi Yesuusa oychchidosona. I, "Xoossaa kawotethay benttiya mallan yeenna. 21Qassika iyo, 'Hannina woykko hinina yaaganaw dandda7enna. Ays giikko, Xoossaa kawotethay hintte giddon de7ees' " yaagidi zaaris. 22Yesuusi ba tamaaretakko, "Asa Na7aa gallasatappe issuwa be7anaw hintte amottiya wodey yaana, shin hintte be7ekketa. 23Asay, 'I yan de7ees' woykko, 'Hayssan de7ees' yaagana, shin enttana kaallidi booppite. 24Wol77anthi wol77ammidi saluwa gaxappe gaxa poo7isiya mela Asa Na7aa yuussaa gallasay hessada hanana. 25Shin hessi hananaappe sinthe Asa Na7ay daro waayanawunne ha yeletethan ixettanaw bessees. 26Nohe wode hanidayssa mela Asa Na7aa wodiyankka hessada hanana. 27Nohey Markkabiyan gelida qammaa gakkanaw asay mishenne uyishe, ekkishenne gelishe de7ishin dhayo haathay yidi ubbaa dhayssis. 28Looxe laythankka hessatho hanis. Asay mishenne uyishe, shammishenne bayzishe, tokkishenne keexishe, gam77idosona. 29Looxey Soodomeppe keyida gallas diinne geetettiya xuuggiyabay saloppe bukkidi ubbaa dhayssis. 30Asa Na7ay qoncciya wodekka hessada hanana. 31"He gallasan oonikka karen de7ey keethaa giddon de7iyabaa ekkanaw soo geloppo. Hessadakka, gaden de7iya asi aykkoskka soo simmofo. 32Looxe machchiw akeekite; 33ba shemppiw ashshanaw koyaa asi oonikka dhayssana; ba shemppiw aathi immiya oonikka I ashshana. 34Ta hinttew odays; he gallasan nam77u asati issi arssan zin77ana. Issoy ekettana, hankkoy attana. 35Nam77u maccasati wolla gaaccishin issiya ekettana, hankkiya attana. 36Nam77u asati wolla gaden goyeyssatappe issoy ekettana, hankkoy attana" yaagis. 37Entti, "Godaw aw ekettanee?" yaagidi oychchidosona. I, "Bawuti de7iya bessan ankkoti shiiqoosona" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\