Luuqaasa 18

1Yesuusi ba tamaareta azalonna ubba wode woossana mela tamaarssanaw koyidi yaagidi leemiso odis: 2"Issi kataman Xoossaas yashettonna asaskka yeellatonna issi daynni de7ees 3He kataman issi am77iya da7awusu. Iyakka, 'Tawunne ta morkkiyas giddon de7iya mootuwa pirdda' yaagada ubba wode he daynnaako simerettawusu. 4Daynnay guutha wodes I odaa si7onna ixxis, shin guyeppe ba wozanan, 'Taani Xoossaas yayyonna, asas yeellatonna ixxikokka, 5ha am77iya tana waaysiya gisho iw pirddana; yaatonna ixxiko ubba wode yada tana salethana' yaagidi qoppis" yaagis. 6Godaykka, "Geella daynnay gidayssa si7ideta; 7Xoossay qammanne gallas iyaakko waassiya ba dooridayssatas pirddeneyye? Enttana maaddanaw gam77iyye? 8Ta hinttew odeyssa si7ite, ellesidi pirddana. Gidoshin, Asa Na7ay yaa wode sa7a bolla ammano demmanddeshsha?" yaagis. 9Qassi zaaridi, Yesuusi, banttana xillo asada oothidi ceeqetteyssatasinne harata kadheyssatas hayssada yaagidi leemiso odis: 10"Nam77u asati woossanaw Xoossa Keethi bidosona. Issoy Farisaawe hankkoy qassi qaraxa qanxisiya asi. 11Farisaawey eqqidi baw woossishe, 'Xoossaw taani harata mela bonqanchcho, geellanne laymatiya asi, aadhdhada qassi ha qaraxa qanxisiya uraa mela gidonna gisho nena galatays. 12Saaminttafe nam77u toho xoomays, ta demmiyaba ubbaafe asiraata kessays' yaagis. 13"Shin qaraxa qanxiseyssi qassi haahon eqqidi hari attoshin salo dhoqqu gidi xeellanawukka yayyidi ba tiraa iccishe 'Xoossaw, tana nagaranchchuwa maararkii' gidi woossis. 14Ta hinttew odeyssa si7ite; Farisaawiyappe hayssi qaraxa qanxiseyssi Xoossaa sinthan xillo gididi ba soo simmis. Ays giikko, bana dhoqqu dhoqqu oothiya asi kawuyana, bana kawushshiya asi dhoqqu dhoqqu gaana" yaagis. 15Yesuusi yooga nayta bolla ba kushiya wothidi anjjana mela asay iyaakko ehoosona. Yesuusa tamaareti hessa be7idi ays Yesuusakko eheeti yaagidi kaccidosona. 16Shin Yesuusi nayta baakko xeegidi, "Yooga nayti taakko yaanayssa diggofite; yo giite. Ays giikko, Xoossaa kawotethay enttada hanidayssatassa. 17Taani hinttew tuma odays; Xoossaa kawotethaa yooga naytatho ekkonnay oonikka yaa gelenna" yaagis. 18Ayhude halaqatappe issoy, "Keeha asttamaariyaw, merinaa de7uwa demmanaw ay ootho?" yaagidi oychchis. 19Yesuusi iyaakko, "Ays tana keehaw yaagada xeegay? Issi Xoossaafe attin hari keehi baawa. 20Laammofa, wodhoppa, kaysotoppa, worddo markkattofa, ne aawanne ne aayiw bonchcha yaagiya kiitaa eray" yaagidi oychchis. 21Uraykka, "Hessata ubbaa taani na7atethafe doomada naagashe gam77as" yaagis. 22Yesuusi hessa si7ida wode "Hiza, new issibay paccees; new de7iyaba ubbaa bayzada manqotas imma; salon nena shaloy naagees. Yaata simmada tana kaalla" yaagis. 23Shin uray hessa si7ida wode iyaw daro shaloy de7iya gisho daro qiirottis. 24Yesuusi uraa be7idi, "Dure asas Xoossaa kawotethaa geloy waanidi un77anddeshsha? 25Durey Xoossaa kawotethaa gelanayssafe gimaley narppe luhora kantheyssi kawuyees" yaagis. 26Hessa si7ida asay, "Hessa gidikko ooni attanee?" yaagidosona. 27Yesuusi, "Asas dandda7ettonabay Xoossaas dandda7ettees" yaagis. 28Phexiroosi, "Hekko nuuni nubaa ubbaa aggidi nena kaallida" yaagis. 29"Yesuusi tuma ta hinttew odays; Xoossaa kawotethaas gidi ba keethaa woykko ba machchiw woykko ba ishata woykko ba aawanne ba aayiw woykko ba nayta aggiday; 30ha wodiyan dakko daro, yaana alamiyan merinaa de7uwa ekkonnay oonikka baawa" yaagis. 31Yesuusi tammanne nam77ata baakko xeegidi, "Ane Yerusalaame boos, nabeti Asa Na7aabaa xaafidaba ubbay yan polettana. 32I Ayhude gidonna asaas aadhdhidi imettana. Entti iya toochchana, cayananne iya bolla cuttana. 33Iya garaafidaappe guye wodhana, shin heedzantho gallasan I hayqoppe denddana" yaagis. 34Shin iya tamaareti hessa ubbaafe issibaakka akeekibookkona. Iya xuuray enttaw qosettida gisho I woygidaakko eribookkona. 35Yesuusi Iyaarkko matattiya wode issi qooqe uray oge gaxan uttidi woossees. 36Qooqe uray asay he bessaara aadhdhishin si7idi, "I aybe?" gidi oychchis. 37Entti, "Naazirete Yesuusi hayssara aadhdhees" yaagidosona. 38I, "Dawite na7aw, Yesuusa, tana maararkii" yaagidi waassis. 39Sinthe sinthe biya asati, "Si7i ga" gidi hanqettidosona. Shin I, "Dawite na7aw, tana maara" yaagidi darssi waassis. 40Yesuusi eqqidi uraa baakko ehana mela kiittis. Uraykka, iyaakko shiiqin, 41"Ta new ay oothana mela koyay?" yaagidi oychchis. Qooqey, "Godaw ta xeellanaw koyays" yaagis. 42Yesuusi, "Xeella, ne ammanoy nena pathis" yaagis. 43Uray sohuwara xeelli aggis. Xoossaa bonchchishe Yesuusa kaallis. Asa ubbay hessa be7idi Xoossaa galatidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\