Luuqaasa 19

1Yesuusi Iyaarkko gelidi aadhdhees. 2Yan Zakkiyoosa geetettiya qaraxa qanxiseyssata halaqay de7ees. I daro dure. 3I Yesuusi ooneekko be7anaw koyis. I qanthi gidiya gisho asaa darotethaafe denddoyssan Yesuusa be7anaw dandda7ibeenna. 4Yesuusa be7anaw koyidi I biya ogiyas sinthe woxxi bidi issi boobba mitha bolla keyis. 5Yesuusi he bessaa gakkishe dhoqqu gidi be7idi, "Zakkiyoosa, hachchi ta ne son pee7anaw bessiya gisho elle wodhdha" yaagis. 6I ellesi wodhdhidi ufayssan Yesuusa mokkis. 7He bessan de7iya asaa ubbay hessa be7idi, "Nagaranchchuwa soo gelidi mokettanw hanees" yaagidi zuuzummidosona. 8Gidoshin, Zakkiyoosi eqqidi Godaakko, "Godaw, hekko taw de7iya shalo ubbaafe baggaa manqotas immana. Asappe aybaakka worddon balethada ekkidabaa gidikko oyddu kushe zaarana" yaagis. 9Yesuusi qassi, "Ha uray Abrahame na7a gidida gisho hachchi atotethay ha soo yis. 10Asa Na7ay yiday dhayidayssa koyanasaanne ashshanaassa" yaagis. 11Asay hessa si7iya wode Yesuusi Yerusalaame matattida gishonne Xoossaa kawotethay ha77i matara qonccana daanida gisho enttaw leemiso odis. 12Hessa gisho, Yesuusi, "Issi gita asi de7eyssi baw kawotethi ekkidi yaanaw hara biitta bis. 13Iyaw oothiya aylletappe tammata xeegidi issuwas issuwas tammu minaane immidi 'Ta simmada yaana gakkanaw ha miishiyara zal77ite' yaagis. 14"He biittaa asay iya ixxiya gisho ha uray nu bolla kawotana mela nu koyokko yaagidi ase iya guyera kiittidosona. 15"Gidoshin, he uray kawo gididi ba biittaa simmis. He tammu aylleti I immida miishiyan ay mela zal77idi wodhisidaakko eranaw koyidi enttana xeegisis. 16"Koyroyssi yidi, 'Godaw, ne taw immida miishey haraa tamma wodhdhis' yaagis. 17"Iya Goday, 'Neno ammanettida aylliyaw lo77o oothadasa. Neeni guuthaban ammanettida gisho new tammu katamata bolla maata immas' yaagis. 18"Nam77anthoyka yidi, 'Godaw, ne taw immida miishey haraa ichchasha wodhdhis' yaagis. 19"Goday iyaakko, 'Newukka qassi ichchashu katamata bolla maata immas' yaagis. 20"Hekko heedzanthoy yidi, 'Godaw, ta curqqan xaaxada naagida ne miishiya hannashu. 21Ays giikko, neeni nebaa gidonnabaa ekkeyssanne ne zeronnabaa buucciya iita asi gidiya gisho new yayyas' yaagis. 22"Iya goday zaaridi, 'Neno iita aylliyaw ne doonatho ta nena pirddana. Ta wothonnabaa ekkeyssanne zeronnabaa buucciya asi gideyssa ne erikko, 23ta yada ta miishiya wodhera ekkana mela zal77iya asaas ays immabiikkii?' 24"Iya goday he bessan eqqidayssatakko, 'Iyara de7iya miishiya ekkidi tamma wodhisidayssas immite' yaagis. 25"Entti, 'Godaw, iyaw kasekka tammu minaaney de7ees' yaagidosona. 26"Goday, ta hinttew odays; 'De7iya ubbaas hari guzhettana, shin baynnayssafe haray atto iyaw de7iyarakka ekettana. 27Gidoshin, ta entta bolla kawotonna mela koyidayssata he ta morkketa ha ta sinthe ehidi goyrite' gis" yaagis. 28Yesuusi hessa odidayssafe guye enttafe sinthe aadhdhi hamuttidi Yerusalaame bis. 29Shamaho Deriya bolla de7iya Beetefaagenne Bitaaniya matattida wode ba tamaaretappe nam77ata yaagidi kiittis: 30"Hintte sinthan de7iya gutaa biite, hintte yaa gakkiya wode oonikka toggonna qashettidi de7iya hare mari demmana. Iya billidi haa ekki yiite. 31Oonikka, 'Ays billeeti?' gidi oychchiko, 'Goday iya koyees' yaagite" yaagis. 32Kiitettidayssati bidi I gidayssada hanin be7idosona. 33Entti hare maraa billishin godati be7idi, "Hare maraa ays billeeti?" yaagidosona. 34Entti zaaridi, "Goday iya koyees" yaagidosona. 35Yaappe hare maraa Yesuusakko ehidosona. Bantta ma7uwa hare maraa zokkon yeggidi Yesuusa hare maraa bolla utisidosona. 36Asaykka I biya ogiya bolla bantta ma7uwa hiixidosona. 37Shamaho Deriya dugethaa wodhisiya ogiyakko matiya wode taybon keehi daro asay entti be7ida malaalisiyaban ufayttidi bantta qaala dhoqqu oothidi, 38"Godaa sunthan yaa kawoy anjjettidayssa saluwan saroy ubbaafe dhoqqa saluwan bonchchoy Xoossaas gido." yaagidi Xoossaa galatidosona. 39Asaa giddofe issi issi Farisaaweti Yesuusakko, "Asttamaariyaw, ne tamaareta hayzite gada hanqetta" yaagidosona. 40I enttako, "Entti si77i giikko shuchchati waassana" yaagis. 41Yesuusi Yerusalaame matishe katamaa be7idi iyaw yeekkis. 42"New saro gidanayssa hachchi ne eridabaa gidiyakkoshin, ha77i ne ayfiyaappe geemmis. 43Ne morkketi ne yuushuwa diridi dumma dumma ogiyara nena teqqidi un77ethiya wodey yaana. 44Nenanne ne dirssaa garssan de7iya ne nayta dhayssana. Issi issi shuchchu denthidi laallana, ays giikko Xoossay nena ashshanaw yaa wodiya erabaakka" yaagidi iyaw yeekkis. 45Hessafe guye, Yesuusi Xoossa Keethi gelidi zal77eyssata yaappe goodis. 46Qassi, "'Ta keethay Xoossaa woossiya keethi gidana' gidi xaafettis, shin hintte ta keethaa panggata gonggolo oothideta" yaagis. 47Gallas gallas Xoossa Keethan tamaarssees. Kahineta halaqati, higge asttamaaretinne deriya cimati iya wodhanaw oge koyoosona. 48Gidoshin, asa ubbay iya timirttiya bantta wozana yeggidi si7iya gisho enttaw oothanabay dhays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\