Luuqaasa 2

1He wode Roome biittan de7iya asa ubbay taybettana melanne sunthay xaafettana mela kawoy Awugisxoosi kiittis. 2Hessika Qerenoosi Soore biittaa aysiya wode oosettida koyro taybuwa. 3Hessa gisho, issi issi asi ba sunthaa xaafettanaw ba yelettida biittaa bis. 4Yoosefikka Dawite keethaafenne yaraappe gidida gisho Galiila Naazirete katamaappe denddidi Dawite katama gidida Yihuda Beeteleme bis. 5Bishe, yelanaw wodey wurida I oychchi wothida, Mayraamira wolla xaafettanaw bis. 6Entti yan de7ishin iw yelo wodey gakkis. 7Ba bayra na7aa yelasu. Curqqara xaaxada imathi aqiyason bessi dhayida gisho daran mehe muziya gonggen zin77isasu. 8He gadiyan qamma dorssa wudiya naagishe karen aqiya henthanchchoti de7oosona. 9Godaa kiitanchchoy hassayonna yidi entta matan eqqis. Godaa bonchchoy entta yuushuwan poo7is; enttika wolqqaama yashshi yayyidosona. 10Shin kiitanchchoy, "Yayyofite! Hekko, asaa ubbaas gidiya gita ufayssaa mishirachchuwa ekkada yas. 11Hessika, Dawite kataman ashsheyssi hinttew hachchi yelettis. I Godaa Kiristtoosa. 12Zoqale na7ay curqqara xaaxettidi gonggen zin77idayssa hintte demmana; hessika hinttew malla gido" yaagis. 13Qopponna daro salo kiitanchchoti kiitanchchuwura issife qonccidi, 14"Bonchchoy Xoossaas dhoqqa saluwan, saroy biitta bolla Xoossay dosiya asaas gido" yaagidi galatidosona. 15Kiitanchchoti enttafe shaakettidi saluwa keyidaappe guye henthanchchoti, "Ane Goday nuus qonccisidabaanne hanidabaa be7anaw Beeteleme boos" yaagidosona. 16Enttika ellesidi bidosona. Mayraamo, Yoosefanne zoqale na7aa gonggen zin77idayssa be7idosona. 17Be7i simmidi na7abaa enttaw odettoyssa, qonccisidi he bessan de7iya asaas markkattidosona. 18Hessa si7ida ubbay henthanchchoti odidayssan malaalettidosona. 19Mayraama hanidabaa ubbaa ba wozanan qoppashe de7asu. 20Henthanchchoti enttaw odettidayssada hanin be7idosona. Hessa gisho, bantta si7idabaasinne be7idaba ubbaas Xoossaa bonchchishenne galatishe simmidosona. 21Hosppuntha qamman, qaxxaro wodey gakkin, I qanthatanaappe sinthe kiitanchchoy wothida sunthan Yesuusa geetettis. 22Muse woga mela entta geeshshatetha wodey polettidaappe guye Yoosefaranne Mayraamira yooga na7aa bantta Godaas immanaw Yerusalaame bidosona. 23Hessika, Godaa wogan, "Adde gidida bayra na7i ubbay Godaas dummattidayssa gido" geetettidi xaafettidayssa polanaassa. 24Qassi Godaa wogan, nam77u kuraachcho woykko holle yarshshanaw efidosona. 25He wode geeshshinne ammanora mino gidida Simoona geetettiya asi Yerusalaamen de7ees. I Isra7eeleta atotethaa naagishe de7ees. Geeshsha Ayyaanaykka iya bolla de7ees. 26Qassi Kiristtoosa be7onna hayqqonnayssa Geeshsha Ayyaanay iyaw qonccisin eridi de7ees. 27I he gallas Ayyaanay kaalethin Xoossa Keethi bis. Na7aa aayeranne aawara wogaa polanaw yooga na7aa Yesuusa ekkidi gelida wode 28Simooni mokki ekkidi na7aa idimmidi, 29"Godaw ne taw gelida qaala mela, ha77i ne aylliya saron moyza. 30Ta ayfey asaa ubbaa sinthan ne giigisida, 31ne ashuwa be7is. 32Hessika kawotethata ubbaas, Xoossaa ogiya qonccisiya poo7o, ne asaa Isra7eeleskka bonchcho" yaagidi Xoossaa galatis. 33Yoosefaranne Mayraamira iyaw odettidaban malaalettidosona. 34Simooni entta anjjis. Aaye Mayraamikko, "Hekko daro asaa wozanaa qofay qonccana mela, Isra7eelen de7iya darotas entta kunddethaasinne dendduwas Xoossan doorettis. 35Qassi eqetteyssatas malla gidana. Ne shemppuwarakka qassi mashshi aadhdhana" yaagis. 36Qassi Aseere yaraappe gidida Faanu7ela na7iya Haanna geetettiya nabey de7awusu. Iya daro cimasu; iya ba koyro azinaara laappun laythi de7asu. 37I azinay hayqqin hosppun tammanne oyddu laythi gidana gakkanaw qammanne gallas pacey baynna woosaninne xooman Xoossa Keethan haggaazasu. 38Iya he saatiyan bada Xoossaa galatasu; Yerusalaame wozetethaa naagiya ubbaas yooga na7abaa markkattasu. 39Yoosefaranne Mayraamira Godaa higgiyan kiitettida woga ubbaa polidaappe guye Galiila biittan de7iya bantta katama Naazirete simmidosona. 40Na7ay diccishenne minnishe bis. Cinccatethan kumis; Xoossaa aadho keehatethay iya bolla de7ees. 41Yoosefaranne Mayraamira Faasikka Baale bonchchanaw laythan laythan Yerusalaame boosona. 42Yesuusas tammanne nam77u laythi gidiya wode kase meezetidayssada baaliya bonchchanaw bidosona. 43Baaliya bonchchidaappe guye soo simmiya wode na7ay Yesuusi Yerusalaamen attis. Shin Yoosefaranne Mayraamira I Yerusalaamen attoyssa eribookkona. 44I soo simmiya asaara wolla de7iya daanin entti issi gallasa oge bidosona. I baynnayssa eridaappe guye bantta dabbotanne laggeta matan koyidosona. 45I yan dhayin koyishe guye Yerusalaame gakkanaw bidosona. 46Heedzu gallasappe guye Xoossa Keethan asttamaareta giddon uttidi enttabaa si7ishenne entta oychchishe de7ishin demmidosona. 47Iya si7iya ubbay iya akeekaninne zaaruwan malaalettidosona. 48Soo asay iya demmida wode malaalettidosona. Iya aayyaakka, "Ta na7aw, ays nuna hayssada oothadii? Ne aawaranne taara nena koyishe un77ettida" yaagasu. 49Yesuusi enttako, "Tana ays koyeetii? Ta, ta aawa keethan daanaw besseyssa erekketii" yaagis. 50Shin I enttako gidabaa entti akeekibookkona. 51Hessafe guye, enttara issife Naazirete katama bis. Enttaw kiitettishe de7is. Iya aayyaa he ubbaa ba wozanan wothada naagasu. 52Yesuusi, cinccatethan, geesaninne teeman Xoossaa sinthaninne asa sinthan diccis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\