Luuqaasa 20

1Issi gallas Yesuusi Xoossa Keethan asaa tamaarssishininne Wonggelaa markkattishin, kahine halaqati, higge asttamaaretinne deriya cimati issife iyaakko yidi, 2"Neeni hayssata aybi maatan oothiyako nuus oda. Ha maata new immiday oonee?" yaagidi oychchidosona. 3I enttako, "Takka hinttena issibaa oychchana, ane taw zaarite. 4Xammaqiya Yohaannisa xinqqatey Xoossafeyye asappe?" yaagis. 5Entti woli giddon yaagidi zorettidosona: "Xoossafe giikko yaatin, ays ammanibeekketii?" yaagana. 6"Asappe giikko, asa ubbay Yohaannisi nabe gideyssa ammaniyaa gisho nuna shuchchan caddana." 7Yaaniya gisho, "Awuppeeko nu erokko" yaagidi zaaridosona. 8Yesuusi zaaridi, "Hiza, takka ay maatan hayssata oothiyako hinttew odikke" yaagis. 9Hessafe guye, Yesuusi yaagidi ha leemisuwa asaas odis: "Issi asi woyne tokkis. Goshshanchchotas kera immidi daro wode gam77idi yaanaw hara biitta bis. 10Woyne ayfiyaa maxiya wodey gakkin woyniya ayfiyaappe iyaw yeddana mela goshshanchchotakko ba aylliya kiittis. Shin goshshanchchoti he aylliya oykkidi wadhdhidi mela kushe yeddidosona. 11Kaallidikka hara aylliya kiittis. Qassi goshshanchchoti iya wadhdhidi, kawushshidi mela kushe yeddidosona. 12Ha77ika zaaridi heedzantho aylliya kiittis. Goshshanchchoti iyakka madunxisidi woyniya giddofe gaxa kessidi yeggidosona. 13"Woyniya goday, 'Yaatin ta ay ootho? Ane qassi ta dosiya ta na7aa yeddana; ooni eri entti iya bonchchonna aggokona' yaagis. 14"Shin goshshanchchoti uraa na7aa be7ida wode 'Hayssi iya laatteyssa, haa yiite iya wodhana, yaatikko laatay nuus gidana' yaagidi zorettidosona. 15Woyniya giddofe gaxa kessidi wodhidosona. "Yaatin, woyniya goday he asata waatanee? 16Yidi he goshshanchchota dhayssana, woyniya bessaa hara asatas immana. Asay hessa si7ida wode 'Shinchchalle hessa melabaa ehoppo' yaagidosona. 17Yesuusi entta caddi xeellidi, "Yaatin 'Gimbbe keexiya asati borida shuchchay, keethaas malanne minotethi immiya ubbaafe aadhdhiya shuchchi gidis' geetettidi xaafettidayssa birshshethay aybe? 18He shuchchaa bolla kunddiya ubbay qoxettana, shuchchay iya bolla wodhdhiya ubbay liiqana" yaagis. 19Higge asttamaaretinne kahine halaqati ha leemisoy odettiday entta bolla gideyssa eridi he wode iya oykkanaw koyidosona, shin asaas babbidosona. 20Hessa gisho, Yesuusa deriya haariya Roome kawuwa maatas aathi immanaw koyidi iya doonappe bala qaala naagoosona. Hessa polisanaw xillo daanidi cimmiya asata iyaakko kiittidosona. 21Kiitettidi bida asati, "Asttamaariyaw, neeni odeysinne tamaarsseyssi likke gideyssa, qassi Xoossaa ogiya tumatethan tamaarsseyssanne oonakka shaakkonnayssa nu eroos. 22Hanoshin, Roome kawuwas giira giiranaw bessi bessennee?" yaagidi iya oychchidosona. 23Shin I entta wozanaa iitatethaa erida gisho 24"Ane tana issi santime bessite, Iya bolla de7iya misileynne sunthay ooddebaye?" yaagis. Entti zaaridi, "Roome Kawuwa Qeesareyssa" yaagidosona. 25I zaaridi, "Yaatikko, Qeesareyssa Qeesares, Xoossayssa Xoossaas immite" yaagis. 26Hessa gisho, I zaarida zaaruwan asaa sinthan bala demmanaw dandda7ibookkona. Iya zaaruwan malaalettidi si77i gidosona. 27Hayqoppe denddoy baawa yaagiya Saduqaawetappe issoti issoti Yesuusakko yidi, 28"Asttamaariyaw, issi asi machcho ekkidi na7a yelonna hayqqiko, iya ishay he maccasiw ekkidi nayta yelidi ba ishaas zerethi ashshana mela Musey xaafis. 29Hekko laappun ishati de7oosona. Koyroyssi machcho ekkidi na7a yelonna hayqqis. 30Nam77anthoy iyo ekkidi na7a yelonna hayqqis. 31Heedzanthoyka hessatho hanis. Laappunati ubbay hessada hanidi iyo ekkidosona, shin na7a yelonna hayqqidosona. 32Wurssethan maccasiya hayqqasu. 33Hiza, laappun addey iyo ekkida gisho hayqoppe denddiya wode iya oodde machcho gidanee?" yaagidi oychchidosona. 34Yesuusi zaaridi, "Asay ha wodiyan ekkoosonanne geloosona. 35Shin hayqoppe denddidi yaana alamiyan daanaw besseyssati ekkokonanne gelokkona. 36Entti kiitanchcho mela gidiya gisho sinthafe hayqqokona. Hayqoppe denddida gisho entti Xoossaa nayta. 37Musey Godaa, 'Abrahame Godaa, Yisaaqa Godaa, Yayqooba Godaa' gidi tushiya giddon xuugettiya tama taarikiya xaafidayssan hayqqida asay denddeyssa bessees. 38Ubbay iyaw de7on de7eyssata gidiya gisho I de7on de7eyssata Godaappe attin hayqqidayssata Goda gidenna" yaagidi zaaris. 39Higge asttamaaretappe issoti issoti, "Asttamaariyaw, lo77obaa odadasa" yaagidosona. 40Hessafe guye, hara oysho oychchanaw yayyidosona. 41Iyappe kaallidi Yesuusi enttako, "Asay Kiristtoosa waattidi Dawite na7a yaagonaa? 42- 43Ays giikko, Dawitey ba huu7en ba maxaafan, 'Xoossay ta Godaakko "Ta ne morkketa ne tohoy yedhdhiyaso oothana gakkanaw taappe ushachcha baggan utta" gis' yaagis. 44"Hiza, Dawitey Kiristtoosa, 'Godaa gidi xeegishe iyaw na7a waanidi gidi?' " yaagis. 45Derey ubbay si7ishin ba tamaaretakko, 46"Adussa ma7o ma77idi yuushshe doseyssatappe, giyan bonchcho sarotho, Ayhude Woosa Keethan bonchcho oyde, mokettiya sonkka bonchcho bessi koyaa higge asttamaaretappe naagettite. 47Entti am77eta keethaa kalloyoosona, xillo asi daanidi woosa adussoosona. Entti iita pirdda ekkana" yaagis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\