Luuqaasa 21

1Dure asay Xoossa Keethan muxaata saaxiniyan yeggishin Yesuusi dhoqqu gidi asaa be7is. 2Qassi issi manqo am77iya nam77u sikkina yeggishin be7idi, 3"Ta hinttew tuma odays; ha manqo am77iya ubbaafe aathada immasu. 4Ays giikko, ha asa ubbay banttaw de7iyabaappe immidosona, shin iya ba pacciyaappe, baw de7iya aquwaa ubbaa immasu" yaagis. 5Yesuusa tamaaretappe issoti issoti Xoossa Keethay daro lo77iya shuchchaninne asay Xoossaas immida imotan lo77idayssa odettoosona. 6Shin Yesuusi, "Ha hintte be7iyabay ubbay laalettonna, shuchchi shuchcha bolla gimbbettida mela attonna wodey yaana" yaagis. 7Enttika, "Asttamaariyaw, ha ubbay hananay awude? Qassi hayssi hananayssas malaatay aybee?" yaagidi oychchidosona. 8Yesuusi yaagidi enttaw zaaro immis: "Balettonna mela naagettite. Daroti, 'Taani Kiristtoosa, wodey matattis' yaagishe ta sunthan yaana, shin hintte entta kaallofite. 9Hintte olabaanne asaa geellatethaa si7iya wode dagammofite. Hessi sinthattidi hananayssi attonnabaa gidiya gisho wodiya wurssethay ellesidi yeenna" yaagis. 10Kaallidikka, "Derey deriya bolla, kawotethay kawotethaa bolla denddana. 11Gita biitta qaaxoy hanana, koshaynne gadoy dumma dumma bessan darana, yashshiyabaynne gita malaatati saloppe qonccana. 12Shin ha ubbay hananaappe sinthe ta sunthaa gisho gidi asay hinttena gooddananne oykkana. Ayhude Woosa Keethaninne qasho keethan hinttena yeggana. Kawota sinthenne deriya haareyssata sinthe hinttena efana. 13Hessika tabaa hintte enttaw markkattanaw lo77o oge gidana. 14Hessa gisho, hintte oyshettiya wode woygidi zaaro immanee gidi hintte wozanan un77ettonna mela akeekite. 15Ays giikko, hintte morkketi hinttera eqettanawunne palamanaw dandda7onna doonanne cinccatethi ta hinttew immana. 16Hari attoshin, hinttena yelidayssati, hintte ishati, hintte dabbotinne laggeti hinttena aathi immana. Hintte giddofe issota issota wodhana. 17Ta sunthaa gisho asa ubbaa sinthan hintte ixettidayssata gidana. 18Shin hari attoshin, hintte binaanappe issoykka dhayenna. 19Polo dandda7an hintte, hintte shemppuwa ashshana." 20"Yerusalaame katamay wotaaddaren direttidi uttidashin hintte be7ikko iyaw dhayoy matattidayssa erite. 21He wode Yihudan de7iya ubbay deriyakko baqato, kataman de7eyssati yaappe keyo, gaxariyan de7eyssati katama geloppo. 22Ays giikko, ha xaafettidabay polettana mela hessi Xoossay kushe zaariya wode. 23Sa7a bolla gita metoy yaana, hessankka asaa bolla Xoossaa hanqoy yaana. Hessa gisho, qanthatidayssatanne dhantheyssata ayye. 24Entti mashshan hayqqana, asa ubbay allaga biitta di7ettana. Ayhude gidonna asaa wodey polettana gakkanaw Yerusalaamey enttanan yedhettidayssa gidana. 25"Awan, ageenaninne, xoolinttota bolla malaatati hanidi benttana. Abbaafenne zuliya deshuwappe denddoyssan biittan de7iya asay un77ettananne yarkkana. 26Saluwa wolqqati buqettana gisho asay yashshaninne biitta bolla aybi hananddeshsha gidi naagon banttana balettana. 27He wode Asa Na7ay wolqqaninne gita bonchchuwan shaarara yishin entti be7ana. 28Hintte atotethay matattida gisho ha hanoti poletethi oykkiya wode giigeti eqqite, hintte huu7iya dhoqqu oothidi xeellite" yaagis. 29Kaallidikka, hayssada gidi leemiso odis: "Balase mithaanne hara mithata ubbaa be7ite. 30Entti aaciya wode torchchey matattidayssa hintte ereeta. 31Hessada ha hanoti polettishin hintte be7ikko Xoossaa kawotethay matattidayssa erite. 32"Ta hinttew tuma odays; ha ubbay polettana gakkanaw ha yeletethay aadhdhenna. 33Saloynne sa7ay aadhdhana, shin ta qaalay aadhdhenna. 34"Hiza, dhassi baynna de7on, ushsha daroninne duussabaas un77etethan hintte wozanay oykettonna melanne he qammay akeekonna xiheda hintte bolla gakkonna mela naagettite. 35He qammay biitta kumethan de7iya ubbaa bolla gakkana. 36Hessa gisho, yaa iitaappe attanawunne Asa Na7a sinthan eqqanaw dandda7ana mela ubba wode minnidi woossite" yaagis. 37Gallas gallas Yesuusi Xoossa Keethan tamaarssishe, qamma qamma Shamaho Deriya bolla keyidi aqees. 38Asay ubbay iya si7anaw wontta guura iyaakko Xoossaa Keethi yoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\